ANDTS-samordning

Länsstyrelsen samordnar arbetet mot alkohol, narkotika, doping, tobak samt spel om pengar i länet.

Vårt uppdrag är bland annat att

 • stödja att den nationella ANDTS-politiken genomförs i länet
 • utveckla ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete
 • utveckla tvärsektoriella insatser i kommuner och regioner
 • stödja samarbete på lokal, regional och nationell nivå
 • utbildning och kompetensutveckling i länet.

Vi samordnar ett regionalt nätverk för länets kommuner med syfte att sprida kunskap och möjliggöra erfarenhetsutbyte. Andra viktiga aktörer på lokal och regional nivå som vi samverkar med är polis, tull, region, idéburen sektor, näringsliv med flera.

Strategi för alkohol, narkotika, dopning, tobakspolitiken och spel om pengar

Målet med arbetet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaks- och nikotinbruk. Vi arbetar också för att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande.

För att nå dit arbetar vi efter sju långsiktiga mål:

 1. Tillgången ska minska
 2. Barn och unga ska skyddas
 3. Främjande och förebyggande arbete
 4. Minska skadligt bruk
 5. Tillgång till en god och jämlik vård
 6. Minska skador och dödlighet
 7. Internationellt arbete

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025, regeringen Länk till annan webbplats.

Strategi för ANDTS-arbetet i Östergötland

Regional strategi för ANDTS-arbetet i Östergötlands län 2022-2026 Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Det finns även en längre version av strategin att läsa i sin helhet.

Regional strategi för ANDTS-arbetet i Östergötlands län 2022-2026 - fullversion Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Regionalt ANDTS-råd

I enlighet med den regionala strategin om förebyggande arbete inom alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel 2022-2026 samordnar Länsstyrelsen Östergötland ett regionalt ANDTS-råd.

Rådets syfte är att stödja genomförandet av den regionala ANDTS-strategin i länet.

Rådets mål är att under strategiperioden utveckla:
 • ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete
 • tvärsektoriella gemensamma insatser mellan länets kommuner, Region Östergötland, polisområde Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland
 • samarbete på lokal, regional och nationell nivå
 • genomförandet av utbildning och kompetensutveckling i länet
I det regionala ANDTS-rådet finns representanter från Länsstyrelsen Östergötland, Region Östergötland, polisområde Östergötland samt fyra av länets kommuner. Rådets medlemmar utses av landshövdingen och rådet leds av länsrådet. Till rådet finns en arbetsgrupp som består av tjänstepersoner från samma organisationer som ingår i rådet.

Beslut regionala ANDTS-rådet 2023 - 2026 Pdf, 158.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Att lyckas med det lokala ANDTS-arbetet

Länsstyrelserna har i samverkan med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) tagit fram en broschyr och en film med några grundläggande tips vad gäller lokalt framgångsrikt förebyggande ANDTS-arbete för att inspirera till fortsatt goda insatser i Sverige.

Att lyckas med det lokala ANDTS-förebyggande arbetet Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Broschyrer riktade till föräldrar om alkohol, tobak och nikotinprodukter, tramadol och cannabis

Kunskapsbaserad information, framtagen av länsstyrelserna, att använda i mötet med vårdnadshavare och andra viktiga vuxna i barn och ungas närhet. Materialet kan användas av exempelvis skola, ungdomshälsa, socialtjänst, föräldraskapsstödjare, föreningar med flera.

Fem skäl att avstå narkotika

Det finns många skäl att avstå från narkotika. Några av dem har samlats i ett material som syftar till att stärka kunskapen om narkotika hos beslutsfattare, politiker, allmänhet, drog- och brottsförebyggare och andra yrkesverksamma i kommuner och regioner.

Samhällsmobilisering för narkotikaprevention | Uppdrag Psykisk Hälsa (uppdragpsykiskhalsa.se) Länk till annan webbplats.

Se även en kort informationsfilm med handfasta tips att ge till föräldrar om att få barn att avstå från droger.

Droger och attityder - Att skydda unga i en drogliberal samtid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om riskerna med lustgas som berusningsmedel

Det har blivit vanligare att använda lustgas som berusningsmedel både i Sverige och i andra europeiska länder. Ökningen verkar framför allt ske bland ungdomar och unga vuxna.
Länsstyrelserna, Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten har under 2023 fått i uppdrag av regeringen att sprida information om riskerna med att använda lustgas för berusning. I ett första skede riktar vi oss till dig som möter ungdomar i ditt arbete samt till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården.

Vi har tagit fram ett informationspaket med faktablad, bilder samt färdiga förslag på texter till intranät och sociala medier som du kan använda för att sprida information. Du hittar informationspaketet på Läkemedelsverkets webbplats.

Lustgas som berusningsmedel, Läkemedelsverket Länk till annan webbplats.

Information om lustgas till vårdnadshavare

Vi har även tagit fram ett informationsblad om lustgas att använda i mötet med vårdnadshavare och andra viktiga vuxna i barn och ungas närhet. Informationsbladet kan användas av skola, ungdomshälsa, socialtjänst, föräldraskapsstödjare, föreningar med flera.

Det finns möjlighet att lägga till lokal information i form av kontaktuppgifter på informationsbladen. För den digitala versionen krävs programvaran Adobe Acrobat Pro. Versionen för utskrift är i form av ifyllbar pdf. Rutan för kontaktuppgifter är lila fram till dess att bladet skrivs ut.

Information om lustgas - för digital användning med möjlighet att lägga till lokal information Pdf, 6.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Information om lustgas - för digital användning utan möjlighet att lägga till lokal information Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.

Information om lustgas - för utskrift Pdf, 6.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Om alkohol, narkotika, dopning och tobak för dig som är ny i Sverige

Länsstyrelserna har tagit fram en broschyr på lättläst svenska om alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) för dig som är ny i Sverige. Broschyren ger information om ANDT till föräldrar, vilka lagar som gäller i Sverige och hur ANDT påverkar hälsan.

Om alkohol, narkotika, dopning och tobak för dig som är ny i Sverige Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Narkotikaspår i avloppsvatten och omvärldsbevakning narkotika

Sedan 2016 har kommunerna i länet genomfört mätningar av narkotikaspår i avloppsvatten. Syftet med mätningarna är att få en bild av i vilken omfattning cannabis, amfetamin och kokain används på befolkningsnivå.

För att få en bredare bild av narkotikasituationen i Östergötland har även en regional omvärldsbevakning gjorts av Region Östergötland med hjälp av regionala och nationella datakällor.

Omvärldsbevakningen och mätningarna utgör delar av det arbete som bedrivs regionalt och kommunalt i Östergötland för att minska användningen av narkotika via både prevention, tidiga insatser och behandling. För att veta om rätt insatser görs på rätt område och på verkningsfullt vis behövs kunskap om hur narkotikaanvändningen ser ut i länet. Det finns anledning att nogsamt följa utvecklingen av konsumtion och skadeverkningar samt myndighetsövergripande arbeta för att komma närmare ett samhälle fritt från narkotika.

Rapport - Narkotikaspår i avloppsvatten och omvärldsbevakning narkotika Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Kartläggning av narkotika i krogmiljö

Det finns en oro kring narkotikasituationen i krogmiljön i Östergötland. Det visar den kartläggning som har tagits fram på uppdrag av sju länsstyrelser i samverkan med länens kommuner, polisen och krögare. I länet har undersökningen genomförts i Linköping, Norrköping, Motala och Mjölby kommuner men resultatet kan användas för alla kommunerna och polisen.

En majoritet av de kroganställda har sett narkotikapåverkade gäster på krogen det senaste året och användningen har en negativ inverkan på både arbetsmiljö och trygghet. Det finns en vilja att arbeta förebyggande mot narkotika i krogmiljö. För att minska narkotika på krogen lyfter krogpersonalen bland annat vikten av kompetenshöjning, förbättrad samverkan, ökad kontroll och policyarbete.

Narkotikasituationen i sju län 2023 Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss