ANDTS - förebyggande arbete

Länsstyrelsen samordnar länets ANDTS-förebyggande arbete genom utbildning och stöd till kommuner, och tillsyn av kommunens kontroller av bland annat serveringstillstånd.

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i länet. Målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

Vi samordnar insatser i det ANDTS-förebyggande arbetet på regional nivå genom

  • utbildning och information till kommuner
  • tillsyn av kommunernas kontroll av bland annat åldersgränser, serveringstillstånd och rökförbud i offentliga miljöer.

Regional ANDTS-samordning

Samarbete är en nödvändighet för framgång i ANDTS-arbetet, inte minst inom det förebyggande området. En välfungerande samverkan mellan den regionala samordningen och tillsynen är också av stor betydelse för genomförandet av ANDTS-strategin i länet.

Det praktiska arbetet sker i kommunerna och i regionen och varje kommun kan utifrån sin problembild identifiera vilka insatser som de vill prioritera.

Målen med ANDT-arbetet

Strategin innehåller sex mål som tillsammans ska bidra till att uppnå det övergripande målet "Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk".

De sex målen är:

  • Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.
  • Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.
  • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
  • Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
  • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.
  • En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt.

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020: Mål och insatsområden hos regeringen.selänk till annan webbplats

Regeringens samlade strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitik 2016 - 2020länk till annan webbplats

Så får du ditt barn att avstå droger

I den här korta filmen får du som förälder handfasta tips på hur du kan få ditt barn att avstå från att testa droger.

Narkotikaspår i avloppsvatten och narkotikakartläggning i Östergötland

Sedan 2016 har kommunerna i länet genomfört mätningar av narkotikaspår i avloppsvatten. Syftet med mätningarna är att få en bild av i vilken omfattning cannabis, amfetamin och kokain används på befolkningsnivå.

Region Östergötland genomför årligen en kartläggning av det kända narkotikabruket i syfte att kunna hantera omfattningen och utveckla former för samarbete mellan myndigheter och kommuner.

Båda mätningarna är ett led i det arbete som bedrivs regionalt och kommunalt i Östergötland för att minska antalet narkotikaanvändare via både prevention, tidiga insatser och behandling. För att veta om rätt insatser görs på rätt ställe behövs kunskap om hur narkotikabruket ser ut i länet.

Rapport - Narkotikaspår i avloppsvatten och narkotikakartläggning i ÖstergötlandPDF

Ny tobakslag från 1 juli 2019

I Sverige gäller rökförbud på skolgårdar och utomhusområden vid förskolor och fritidshem sedan 1994. Den 1 juli 2019 trädde den nya lagen om tobak och liknande produkter i kraft, vilket bland annat innebär att rökförbudet utökats till att omfatta fler utomhusmiljöer och fler produkter.

Förbjudet att röka på allmänna platser utomhus

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland