Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stöd för samarbeten

Myndigheter, kommuner, företag och andra organisationer kan söka stöd för att samarbeta och utbyta erfarenheter och kunskap inom till exempel konkurrenskraft, djurvälfärd, miljö, klimat, livsmedel och besöksnäring.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Stöd för samarbeten, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Utlysning av stöd till samarbete för blommande ytor och småbiotoper

Länsstyrelsen Östergötland utlyser 8 500 000 kronor till samarbetsprojekt som genom konkreta åtgärder skapar nya blommande ytor och andra småbiotoper i länets slättlandskap.

Att anlägga nya småbiotoper av olika typer är ett sätt att stärka mängden och fördelningen av miljöer för biologisk mångfald i slättlandskapet. Syftet med stödet är att genom samarbete mellan minst två aktörer skapa nya livsmiljöer, födosöksmiljöer och spridningsmöjligheter som kan bevara och förstärka förutsättningarna för insekter och fåglar i länets slättlandskap.

Du kan söka stödet mellan den 21 maj och 21 oktober 2024.

Bakgrund

Stöd till samarbeten ska stödja utvecklingsarbete inom områden där den gemensamma nyttan av samarbetet är stor för samhället, men där det inte är möjligt för en enskild aktör att kunna finansiera ett utvecklingsprojekt.

Satsningen på blommande ytor och andra småbiotoper syftar till att skapa en variation av livsmiljöer i slättbygder, som kan gynna arter som står för en stor del av ekosystemtjänsterna i odlingslandskapet. Synergieffekter kan skapas när samarbetet inkluderar mark som finns i ett sammanhållet geografiskt område. Samarbeten där maskinstationer eller andra organisationer förenar lantbrukare och främjar skapande av nya småbiotoper kan också ge positiva mervärden.

Vad är en småbiotop

En småbiotop är en liten avvikande biotop i ett för övrigt enhetligt landskap som dominerar i ett område. Exempel på småbiotoper i odlingslandskapet är öppna diken, vägrenar, stenmurar, åkerholmar, odlingsrösen, alléer, solitärträd och småvatten*.

* Ett småvatten eller en våtmark med en areal av högst ett hektar i jordbruksmark som ständigt eller under en stor del av året håller ytvatten eller en fuktig markyta.

Villkor för utlysningen

 • Samarbetet ska beslut av minst två aktörer. Intyg om samarbetspartners Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. ska skickas in tillsammans med ansökan om stöd.
 • Det maximala beloppet du kan få i stöd för ditt projekt är beroende på hur många samarbetspartners projektet har. Ditt projekt kan som mest få:
  • 250 000 kr i stöd om projektet består av 2–5 samarbetspartners.
  • 1 000 000 kr i stöd om projektet består av 6–10 samarbetspartners.
  • 2 500 000 kr i stöd om projektet består av fler än 11 samarbetspartners.
 • Samarbetet ska vara nytt eller bestå av ny verksamhet i befintligt samarbete.
 • Projektets samarbetspartners kan inte köpa tjänster av varandra.
 • Åtgärderna ska genomföras i slättlandskapet, vilket definieras som områden utanför skogsundantaget i odlingslandskapet. Områden som får omfattas av projektet är markerade med gult i kartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Stödet kan inte användas för att skapa blommande ytor på mark som avsatts som miljöytor.
 • Åtgärderna ska göras på landsbygden, vilket även innefattar tätorter med färre än 3 000 invånare. Om den sökande är lokaliserad i en tätort med fler än 3 000 invånare ska insatsens mervärde och nytta direkt tillfalla landsbygden.
 • Projektet ska skapa konkreta åtgärder i fält i form av nyanläggning av blommande ytor och andra småbiotoper i slättbygd. Stöd beviljas inte till projekt vars huvudsyfte är att förmedla kunskap och råd.
 • Investeringarna måste vara icke-produktiva, vilket innebär att de inte ska nyttjas för kommersiellt bruk.
 • Anläggning av småbiotoper vars anläggningskostnad överstiger 24 000 kr måste finnas kvar i minst fem år efter slututbetalning av stödet.
 • Uppgifter om block-id eller koordinater för anlagda småbiotoper samt vilket material som använts för att anlägga småbiotoperna ska redovisas på en blankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och bifogas i samband med ansökan om utbetalning för projektet.
 • Om det krävs tillstånd eller dispens för att genomföra insatser behöver du redovisa dessa senast innan genomförandet påbörjas.
 • Stöd beviljas inte till forskning, utom för sådan försöksverksamhet och utvärdering som är nödvändig för projektet.
 • Insådd av ettåriga fröblandningar är inte en godkänd investering.

Vem kan söka stödet

Myndigheter, kommuner, regioner, föreningar och andra organisationer och företag kan söka stödet. Privatpersoner kan inte söka stödet.

Vad du kan få stöd för

Du kan få stöd för:

 • Lön till personal, inklusive lönekostnadspåslag.
 • Indirekta kostnader (OH) i form av schablon på 15 procent av utgifterna för löner.
 • Eget arbete, max 340 kronor per timme*.
 • Köp av tjänster, till exempel projektering och konsulttjänster.
 • Anläggning inklusive fasta inventarier.
 •  
 • Övriga utgifter som är kopplade till projektplanen, såsom utgifter för tryckning av material, mindre utrustning, möteslokaler och resor.

* Gäller enskild firma samt i de fall ett handelsbolag eller kommanditbolag är stödmottagare, eller samarbetspart, och arbetet utförs av delägare.

Så mycket kan du få i stöd

Du kan få 100 procent i stöd för löner som du, din personal, dina samarbetspartners och deras personal fått utbetalda när de arbetat i projektet, om Länsstyrelsen har godkänt utgiften.

Stöd för indirekta kostnader (OH) lämnas i form av schablon. Vid beräkning används en schablonsats på 15 procent av de sammanlagda utgifterna för lönekostnader.

Du kan få 100 procent i stöd för övriga utgiftsposter, till exempel för resor, material, anläggningskostnader och köpta tjänster, om Länsstyrelsen har godkänt utgiften.

Så söker du stödet

Du ansöker om stödet i Jordbruksverkets e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan måste vara komplett i e-tjänsten när utlysningen stängs, annars kan den komma att avslås.

Budgetmall

Till din ansökan ska du bifoga en budgetmall där du ska ange de utgifter som du bedömer att projektet kommer att ha. Du måste tydligt beskriva utgiften och vad den omfattar samt bifoga minst två jämförbara prisuppgifter eller offerter.

Blankett "Budgetmall", Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du söker stöd för utgifter för personal, för arbete som du eller dina samarbetspartners genomför i projektet, ska du bifoga en beräkning av timlön. Du behöver också bifoga underlag som visar att lönenivån är rimlig.

Blankett "Mall för beräkning av timlön", Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Observera att projektets samarbetspartners inte kan köpa tjänster av varandra. Du kan heller aldrig få stöd för kostnader och aktiviteter uppkommit innan ansökan om stöd skickats in.

Fullmakt

Om du söker för någon annans räkning, till exempel en organisation eller ett företag som du representerar, behöver du en fullmakt. Fullmaktblanketten ska skickas in till Jordbruksverket via post.

Blankett för fullmakt, Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Datum för ansökan

Sista ansökningsdag är 21 september 2024. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden kommer att avvisas.

Projekten ska vara avslutade och slutredovisade senast 31 mars 2027. Du behöver delredovisa projektet årligen. Varje delredovisning kommer att ha krav på en lägsta förbrukning av projektets totalbudget.

Så bedömer vi din ansökan

De satsningar som bidrar mest till målen i Sveriges strategiska plan för EU:s gemensamma jordbrukspolitik kommer att beviljas stöd. Inkomna ansökningar poängsätts utifrån urvalskriterier och jämförs med varandra.

Du kan läsa mer om kriterierna för prioritering av ansökningar och hur vi viktar dem när du loggar in i e-tjänsten (efter punkt 5 i ansökan).

Urvalsmodul

Maximalt möjliga poäng

Identifierat behov

300

Hållbar utveckling

120

Samarbete

100

Lämplig kompetens

160

Motiverad budget

170

Resultatet når målgruppen

100

Efter projektavslut

50

Summa

1 000

Minimipoäng för stöd

En ansökan måste uppnå minst 300 poäng för att vara med i urvalet för det utlysta stödet. Ansökningar som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de ansökningar som rangordnas högst.

Vet du att det finns kostnadsfri rådgivning?

Lantbruksföretag med minst 50 hektar åker och/eller minst 25 djurenheter kan få rådgivning om biologisk mångfald i åkerlandskapet. Rådgivningen fokuserar på vilka resurser som finns och vilka åtgärder ska kan genomföras för att gynna den biologiska mångfalden på gården. Resultatet av rådgivningen kan användas för att hitta åtgärder som kan vara genomförbara i ett samarbetsprojekt.

Om du är intresserad av rådgivning inom Greppa Näringen, kontakta enheten.for.landsbygd.ostergotland@lansstyrelsen.se.

Kontakta oss

Om du har frågor kontakta enheten.for.landsbygd.ostergotland@lansstyrelsen.se.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Enheten för landsbygd

Gruppnummer handläggare 010-223 51 77

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss