Regional bygdepeng

Du som är engagerad i en lokal utvecklingsgrupp har möjlighet att söka bygdepeng till lokalt utvecklingsarbete.

Stöd till vad och hur mycket kan du få?

Bygdepengen kan vara olika stor i de olika kommunerna. Maxbeloppet är 6 000 kr. Länsstyrelsen och Region Östergötland står tillsammans för två tredjedelar av den totala summan till varje utvecklingsgrupp med ett tak på 2 000 kr var. Den totala summan avgörs av hur mycket kommunen satsar i bygdepeng.

Bygdepengen ska användas till omkostnader för lokalt utvecklingsarbete. Det kan vara insatser för att skapa fysiska mötesplatser (till exempel en gemensam grillplats), olika slag av sammankomster dit alla är välkomna för att diskutera gemensamma frågor över föreningsgränserna, insatser för att ungdomarna ska trivas bättre, för att skolan ska finnas kvar, för att ha kvar eller för att för­bättra grundservice som lanthandel och kommunikationer etc.

Bygdepengen kan täcka kostnader för porto, kuvert, kopiering, hyra av lokal, resekostnader, materialkostnader, kostnad för att bjuda in en föreläsare, kostnad för att åka på ett seminarium som sen avrapporteras mm. Bygdepengen får inte användas till lönekostnader.

Hur mycket pengar rör det sig om?

Bygdepeng kan vara olika stor i de olika kommunerna. Maxbeloppet är 6 000 kr. Länsstyrelsen och Region Östergötland står tillsammans för två tredjedelar av den totala summan till varje utvecklingsgrupp med ett tak på 2 000 kr var. Den totala summan avgörs av hur mycket kommunen satsar i bygdepeng.

Vad kan man använda bygdepeng till?

Bygdepengen ska användas till omkostnader för lokalt utvecklingsarbete. Det kan vara insatser för att skapa fysiska mötesplatser (t ex gemensam grillplats), olika slag av sammankomster dit alla är välkomna för att diskutera gemensamma frågor över föreningsgränserna, insatser för att ungdomarna ska trivas bättre, för att skolan ska finnas kvar, för att ha kvar eller för att för­bättra grundservice som lanthandel och kommunikationer etc.
Bygdepengen kan täcka kostnader för porto, kuvert, kopiering, hyra av lokal, resekostnader, materialkostnader, kostnad för att bjuda in en föreläsare, kostnad för att åka på ett seminarium som sen avrapporteras mm. Bygdepengen får inte användas till lönekostnader.

Vem kan söka bygdepeng?

Bygdepeng kan sökas av lokala utvecklingsgrupper på landsbygden i hela länet, samt i småorter med färre än 1 000 invånare. Endast en grupp i varje geografiskt område kan få regional bygdepeng. Utvecklingsgruppen ska bjuda in alla som bor i området att delta.

Hur stort ska det geografiska området vara?

Det finns ingen nedre eller övre gräns för storleken på det geografiska området som gruppen ska verka inom. Gruppen får komma överens med kommunen om vilket område som är rimligt. En lokal anda är dock svår att utveckla om området är alltför stort. Observera att områdena som de lokala utvecklingsgrupperna verkar inom inte får överlappa varandra.

Hur ofta kan man söka bygdepeng?

Bygdepeng kan sökas en gång per år och ska i regel avse kalenderåret. Ansökan lämnas in till kommunkontoret under början av året, och ska avse kostnaderna för det planerade utvecklingsarbetet. Slutredovisning lämnas till kommun­kontoret i början av året därpå eller i samband med att man söker en ny bygdepeng. Den gamla bygdepengen måste vara förbrukad innan man kan söka en ny bygdepeng, alternativt vara öronmärkt för ett specifikt ändamål.

Hur ska användningen av pengarna redovisas?

I slutredovisningen ska det framgå vad pengarna använts till och vilka effek­ter arbetet har fått. Återbetalning av de medel som inte gått åt när året är till ända kommer inte att krävas, dock måste bygdepengen ha förbrukats (eller vara intecknad för något specifikt ändamål) innan förnyad ansökan om bygdepeng kan göras.

Villkor som utvecklingsgruppen måste uppfylla

Den utvecklingsgrupp som får bygdepeng åtar sig att bjuda in alla boende och föreningar inom det utpekade området, för att gemensamt komma överens om hur Bygdepeng bäst kan användas.

Utvecklingsgruppen åtar sig också att vara kontaktgrupp (med en utsedd kontaktperson) och länk mellan bygden och kommunen, Länsstyrelsen och Region Östergötland.

Kontaktpersonen har ansvar att vidarebefordra information som kommer från myndigheterna till övriga i gruppen och i området.

Vad är en lokal utvecklingsgrupp och vilka krav finns för stödet?

En lokal utvecklingsgrupp består av personer som gått samman för att engagera sig i utvecklingen av det område där de bor. Lokala utvecklingsgrupper kallas de byalag, bygdekommittéer, byaråd, bygderåd och andra föreningar som aktivt tar del i arbetet att utveckla bygden.

En redan befintlig förening i ett område kan – under förutsättning att de breddar sin ordinarie verksamhet – ta initiativet till att samla de boende i bygden och komma överens om att söka bygdepeng. Observera att bygdepengen inte är ett föreningsbidrag. Tvärtom är den till för att underlätta samverkan mellan samtliga föreningar och boende i ett område.

Kontakt