Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Utredning om nya Natura 2000-områden för fåglar

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att föreslå nya marina fågelområden till Natura 2000-nätverket. I Östergötlands län är det två områden i mellan- och ytterskärgården som kommer att utredas.

Enligt EU:s fågeldirektiv ska medlemsländerna ha koll på de platser där vilda fåglar trivs och dit fåglar återkommer för att exempelvis häcka, rasta eller leta efter mat. De mest betydelsefulla fågelområdena ska vara Natura 2000-områden.

Om Natura 2000-områden Länk till annan webbplats.

EU-kommissionen tycker att Sverige har tagit med en för liten andel av våra marina fågelområden i Natura 2000-nätverket. De utgår ifrån de IBA-områden som BirdLife International pekar ut som särskilt betydelsefulla för fågellivet i Sverige. Det är inom dessa IBA-områden som EU-kommissionen vill se fler Natura-2000 områden.

EU-kommissionen bedömer att Sverige inte uppfyller kraven i fågeldirektivet och har tagit ett första steg i en rättslig process och riktat en så kallad ”formell underrättelse” mot Sverige. Om bristerna inte åtgärdas kan det bli sanktioner som följd. Därför har regeringen beslutat att Sveriges Natura 2000-områden för fåglar ska kompletteras.

Länsstyrelsens uppdrag

Tolv länsstyrelser, som har kust mot havet, har fått i uppdrag av regeringen att ta reda på vilken betydelse som länets IBA-områden har för fåglarna och föreslå nya områden som skulle kunna ingå i Natura 2000-nätverket. Förslaget ska redovisas för Naturvårdsverket senast den 28 oktober 2022.

IBA står för Important bird and biodiversity areas. IBA är områden som bedöms vara viktiga för bevarandet av fågelpopulationer och biologisk mångfald

Den internationella fågelorganisationen BirdLife definierar dessa områden utifrån ett 20-tal kriterier, bland annat hotade arter, arter med begränsad utbredning, arter med ogynnsam bevarandestatus samt stora ansamlingar av fåglar.

Karttjänst med IBA-områdenas avgränsning på BirdLifes webbplats Länk till annan webbplats.

Informera och samla in synpunkter

Länsstyrelserna ska också informera fastighetsägare och andra sakägare om processen och om vilka konsekvenser nya fågelområden kan få. De som skulle beröras av nya natura-2000 områden får möjlighet att yttra sig och deras synpunkter kommer sedan att finnas med i redovisningen.

På gång just nu

  • Länsstyrelsen sammanställer redan befintligt underlag om var i länet som fåglar finns. Nya inventeringar har även skett utmed kusten, under 2022, för att bättra på bilden av var vi har övervintrande sjöfågel.
  • Länsstyrelsen gör en bedömning av vilken betydelse de utpekade IBA-områdena har för de arter som ska skyddas.

Frågor och svar

I Östergötland pekar EU-kommissionen ut två IBA-som de anser borde ha en större andel Natura 2000-områden. Det är Bråvikens mynningsområde och i S:t Anna, Gryts ytter- och mellanskärgård.

Länsstyrelsen ska ta fram ett kunskapsunderlag och göra en vetenskaplig bedömning av vilken betydelse dessa områden har för fågellivet. De viktigaste områdena ska vara med i förslaget. Om något område utesluts måste det motiveras.

Fåglar är världsresenärer som behöver bra livsmiljöer längs hela färden. Med Natura 2000-områden försäkrar vi oss om att de områden där fåglarna trivs bäst bevaras för framtiden.

Regeringsuppdraget gäller ett avgränsat område som huvudsakligen består av hav, men också av små och mellanstora öar.

Natura 2000-områden innebär att Sverige tar på sig ett ansvar att fågelarterna och deras viktiga miljöer bevaras. Det kan bland annat handla om skydd, skötsel, restaurering och samverkan.

För varje Natura 2000-område anges vilka naturvärden som ska skyddas. I detta fall handlar det om vissa kustfågelarter till exempel arterna skräntärna, fisk- och silvertärna, svärta, alfågel och ejder.

Utpekade fåglar och viktiga miljöer för dem får inte påverkas negativt. Om du vill göra något som kan påverka miljön i dessa områden på ett betydande sätt måste du söka tillstånd för det. Myndighetsbeslutet tar sedan ta hänsyn till de viktiga värden som finns i området. En bedömning av konsekvenserna görs från fall till fall. Ett Natura-2000 område ska inte innebära ett hinder mot varje fysisk påverkan på området.

I detta fall ligger de områden som ska utredas redan inom områden som har bestämmelser som kräver särskild hänsyn. Nya anläggningar måste visa att man undviker störning som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet i området av arterna. Motsvarande krav ställs i praktiken även i normal prövning.

Bifångst av fågel vid fiske kan vara ett hot mot bevarandevärdena, men i detta fall bör det inte utgöra ett problem som kräver särskilda åtgärder. Jakt får bedrivas inom SPA-områden enligt vanliga jaktbestämmelser. Jakt på hotande rovdjur på fåglarna ses i regel som en bevarandeåtgärd.

Mer information om att söka natura 2000-tillstånd Länk till annan webbplats.

Mer information om skyddad natur Länk till annan webbplats.

SPA står för Special protection area. SPA är Natura 2000-områden som upprättas med stöd av EU:s fågeldirektiv. Förkortningen står för Special protection area – särskilda skyddsområden. Natura 2000-områden kan också upprättas med stöd av EU:s art- och habitatdirektiv, då kallas de för SAC (Special Area of conservation). Länsstyrelsens uppdrag är i detta fall att lämna förslag på nya SPA.

Karttjänst med befintliga SPA-områden i länet på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Regeringen är de som fattar det slutgiltiga beslutet kring vilka platser som ska bli nya natura-2000 områden.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss