Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tillstånd Natura 2000-område

Det är förbjudet att utan tillstånd bedriva verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Det gäller även åtgärder utanför området om det kan påverka miljön inne i Natura 2000-området.

När behöver du ansöka om tillstånd?

Du behöver tillstånd från Länsstyrelsen för verksamhet eller åtgärder som kan påverka naturmiljön i ett Natura 2000-område på ett betydande sätt. Du kan även behöva tillstånd om du planerar att göra en åtgärd nära ett Natura 2000-område, om det kan påverka miljön inne i området. Det kan till exempel handla om grumlande åtgärder uppströms i ett vattendrag eller anläggning av ett nytt dike som kan påverka våtmarker inom området.

Utgå från områdets bevarandeplan för att bedöma om det finns risk för påverkan. Du hittar bevarandeplaner i Naturvårdsverkets karta över skyddad natur:

Natura 2000-områden i Naturvårdsverkets karttjänst Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Hjälp för att använda kartverktyget Skyddad natur på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

I vissa fall kan det vara svårt att själv bedöma om en åtgärd kräver tillstånd. Kontakta oss på Länsstyrelsen för att få stöd i din bedömning.

Exempel på när tillstånd kan behövas:

 • Uppföra byggnader eller anläggningar, till exempel vägar, skogsbilvägar, jakttorn och avloppsanläggningar.
 • Samla in växter och djur.
 • Fälla träd, avverka eller ta bort större buskage.
 • Gräva, schakta, fylla ut, till exempel ledningsdragningar.
 • Dika eller göra andra åtgärder som påverkar grundvatten och markvatten.

Den här checklistan hjälper dig att få svar på om du behöver särskilt tillstånd för din planerade åtgärd/verksamhet med hänsyn till Natura 2000.

 • Strider åtgärden/verksamheten mot syftet/målet för Natura 2000-området?
 • Är åtgärden/verksamheten permanent (längre än 1 år)?
 • Är åtgärden/verksamheten i ett Natura 2000-område?
 • Är åtgärden/verksamheten i direkt anslutning till ett Natura 2000-område?
 • Är åtgärden/verksamheten uppströms ett Natura 2000-område?
 • Är åtgärden/verksamheten ovanför (topografiskt) ett Natura 2000-område, och där höjdläget har förbindelse med det lägre Natura 2000-området?
 • Är åtgärden/verksamheten i samma typ av natur som finns i Natura 2000-området?
 • Är åtgärden/verksamheten inom ett avrinningsområde där ett eller flera Natura 2000-områden finns?
 • Är åtgärden/verksamheten omöjlig att flytta geografiskt?
 • Är åtgärden/verksamheten omöjlig att flytta i tiden?

Om du svarat ”JA” på flera av frågorna ovan så är det större sannolikhet att åtgärden/verksamheten kan kräva tillstånd (kan = innebär inte att det alltid kommer att krävas!). Ett första samråd avgör om tillstånd behövs.

Att söka tillstånd

Ingen avgift för ansökan om tillstånd

Länsstyrelsen tar inte ut någon avgift för att handlägga ansökan om tillstånd för Natura 2000-områden.

Blankett finns längst ner på sidan.

Bevarandeplaner finns hos Naturvårdsverket och nås via kartverktyget Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där kan du antingen zooma in till området på kartan eller söka på områdets namn och sedan klicka dig vidare till bevarandeplanen.

För skogsbruksåtgärder tar du kontakt med Skogsstyrelsen Östergötlands distrikt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland