Skötsel av skyddad natur

Naturen i skyddade områden behöver ibland olika former av skötsel för att de höga naturvärdena ska kunna finnas kvar och utvecklas. Länsstyrelsen sköter om många naturreservat och nationalparker, men ansvaret kan också ligga på en kommun, en stiftelse eller annan organisation.

Länsstyrelsens skötsel av skyddad natur

I vissa skyddade områden tar vi hand om naturen med aktiva åtgärder, till exempel genom att röja sly, låta djur beta, lägga igen diken eller slå slåtterängar. I andra områden utför vi naturvårdsbränning för att gynna olika arter. I många områden får naturen sköta sig själv, utan inblandning av människan.

Den som planerar och utför skötseln av ett område kallas för förvaltare. För varje område finns det en skötsel- eller bevarandeplan som förvaltaren utgår ifrån.

För dig som besökare

För att göra områdena tillgängliga för dig som besökare anlägger och underhåller förvaltaren anordningar på utvalda platser för att göra besöket lättare. Det kan till exempel handla om informationstavlor, fågeltorn, parkeringsplatser och stigar.

Kontakta Länsstyrelsen om du upptäcker skador i naturen, eller om du stöter på en anordning som är trasig eller förstörd.

Naturvårdsbränning

Eftersom naturliga skogsbränder minskat sedan 1700-talet, är många brandgynnade arter och skogsmiljöer hotade. Genom väl planerade och kontrollerade naturvårdsbränningar sköter vi dessa miljöer och säkrar arternas överlevnad.

Naturvårdsbränningar i Östergötland

Skötsel av Östergötlands eklandskap

Östergötlands värdefulla ekmiljöer finns både i skogsmark och i odlingslandskapet. De biologiska värdena i ekmiljöer är i de flesta fall beroende av skötsel i form av betande djur och röjning. För ett stort antal hotade växt- och djurarter är dagens betade ekmiljöer för små och ligger för långt bort från varandra.

Länsstyrelsens inventeringar visar att vi har ca 18 000 hektar biologiskt värdefulla ekmiljöer i Östergötland. Det är ungefär en fjärdel av vad som fanns på 1700-talet. Ändå är det en närmast unikt hög siffra för trädbärande miljöer i både Sverige och Västeuropa.

Pågående naturvårdsprojekt i Östergötland

Länsstyrelsen Östergötland driver eller deltar i flera projekt. Projekten står för en stor del av vårt naturvårdsarbete och ger oss en möjlighet att genomföra saker utöver det vanliga. Vissa projekt är stora internationella eller nationella medan andra rör sig i ett mer regionalt rum. Flera är så kallade Life-projekt som finansieras med hjälp av medel från EU. Samarbete mellan olika aktörer och utveckling står alltid i fokus.

För närvarande arbetar vi i följande naturvårdsprojekt:

Naturvård i odlingslandskapet: LifeRestoRED Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

> Naturvårdsbränningar: Life2Taiga

Länsstyrelsen Östergötland har historiskt medverkat i många projekt. Vi sprider gärna kunskap och resultat från dessa avslutade projekt.

Vi har drivit:
Life Taiga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att genomföra naturvårdsbränningar, Life Bridging The Gap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för naturvård i eklandskapet, Life Coast Benefit Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för naturvård i skärgården, Lakesperience Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om naturturism vid Kinda kanal, Life to ad(d)mire där vi restaurerade våtmarker, BACES som var ett projekt om skärgården, UC4 Life som handlade om den hotade målarmusslan, friluftslivsprojekt utmed Kinda kanal, utfört skötsel i hävdgynnade marker i Life-projektet ROSORIS, planerat för naturvårdsbränningar i projektet Eldskäl och informerat markägare om värdefulla vattendrag via vattendragsvandringar, genomfört restaureringsprojekt i oskyddade kalkkärr och sandmiljöer, frihuggit ekar, bedrivit naturguideprojekt, skapat upplevelsestigar, drivit naturskola för integration, genomfört tillgänglighetsåtgärder, informationsprojekt om istidens spår, fällt tallar för raggbock, restaurerat vattendrag och tagit bort vandringshinder för fisk.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland