Höga flöden i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Genomfört arbete med förorenade områden

Information om redan genomfört arbete i länet, exempelvis om vilka efterbehandlingsåtgärder som har genomförts.

Inventering

Länsstyrelsens inventeringsarbete av potentiellt förorenade områden har pågått sedan 1996. Totalt har nästan 2200 objekt inventerats varav i nuläget 52 objekt tilldelats riskklass 1, vilket innebär att de har mycket stor risk för människors hälsa och miljön.

Inventeringsarbetet ger en bra översiktlig bild över vilken föroreningsproblematik som olika myndigheter och aktörer i länet har att förhålla sig till. Inventeringen är även grunden för det fortsatta arbetet och ger möjlighet att prioritera objekten utifrån riskklass. I de fall det inte har framkommit tillräckligt med underlag för att göra en platsspecifik riskklassning förekommer det att objekt branschklassas i stället.

Sett till fördelningen av riskklassade objekt mellan länets kommuner finns en koncentration av objekt till de större städerna, framför allt Norrköping och Linköping. Men även Finspång och Motala har relativt många riskklassade objekt.

Undersökningar och utredningar

Vi har arbetat aktivt med att genomföra undersökningar med statliga bidrag på ett stort antal förorenade områden i länet. I flera fall har vi framgångsrikt genomfört branschspecifika undersökningar i projektform, det vill säga genomfört underökningar på flera objekt inom samma bransch. Exempel på branscher där undersökningar genomförts är träskyddsanläggningar, gruvavfall, plantskolor, båtuppställningsplatser och kemtvättar. För att effektivisera och underlätta arbetet med undersökningar har vi även upphandlat ramavtal för undersökningar.

I samband med fysisk planering och exploatering sker undersökningar i de flesta av länets kommuner. Stora exploateringar har de senaste åren skett i de större städerna till exempel i Vasastan i Linköping och inre hamnen i Norrköping. Även på de mindre orterna i länet tas det fram mycket detaljplaner och i samband med det genomförts undersökningar till exempel i Finspång, Mjölby, Åtvidaberg och Motala.

Åtgärder

I länet har flera större och mindre saneringsåtgärder genomförts de senaste 10 åren. Några exempel på saneringsåtgärder som genomförts i länet är saneringen av Valdemarsviken och Gamla Bruksområdet i Gusum i Valdemarsviks kommun, Ydrefors träförädling i Ydre kommun, Brenäs såg i Finspångs kommun, Bestorp såg i Linköpings kommun och Norrköpings gasverk i Norrköpings kommun.

Länsstyrelsen har tagit fram en karttjänst för att visualisera var de åtgärdade områdena i länet finns. Kartan är under uppbyggnad och är inte komplett än.

Karta som beskriver åtgärdade förorenade områden i Östergötlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Norrköpings gasverk bedrevs mellan 1851 och 1988. På området har det funnits kolgasverk med två gasklockor, stenkolslager, verkstäder, skeppsdocka, bensoltillverkning med mera. Verksamheterna har bidragit till att marken förorenats av bland annat arsenik, bly, cyanid, bensen och PAH:er. Området ingår i stadsutvecklingsprojektet Inre hamnen där den gamla industrimarken förvandlas till bostadsbebyggelse.

Norrköpings kommun beviljades statliga medel för att sanera huvuddelen av området inför byggnation av bostäder. Saneringen omfattade dels en schaktsanering, dels en termisk behandling av djupare liggande bensen och PAH föroreningar. Schaktsaneringen färdigställdes våren 2020 och den termiska behandlingen avslutades under 2021. Vissa saneringsåtgärder kvarstår som inte finansieras med statliga medel men där Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet såsom till exempel sanering av kajen.

Lundbergs Läder var ett av Sveriges största garverier när det lades ned i början av sextiotalet. Verksamheten resulterade i att Valdemarsvikens sediment blev kraftigt förorenade av främst krom. Uppskattningsvis frigjordes före saneringen årligen 3,5 ton krom från sedimenten varav cirka 250 kilo passerade tröskeln vid Krogsmåla och ut i Östersjön. Sanering av de förorenade sedimenten genom muddring genomfördes mellan åren 2012–2014. Totalt muddrades 210 000 ton sediment upp varav 750 ton krom.

Information om miljöprojektet Valdemarsviken hos Valdemarsviks kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Gusum, längs Gusumån har det funnits verksamheter förknippade med mässingsbruk sedan 1660-talet. I slutet av 1800-talet koncentrerades produktionen av mässing till Gusums Bruksområde där Gusums Bruk AB bedrev verksamhet fram till 1988. Företaget tillverkade olika typer av produkter såsom bland annat knappar, blixtlås och ljusstakar. Rening av brukets utsläpp till luft och vatten installerades i ett relativt sent skede vilket resulterade i höga halter av framför allt koppar och zink i omgivande mark och vattendrag. Andra föroreningar som konstaterades i området har orsakats av till exempel spill och läckage vid hantering och lagring av kemikalier. Saneringsarbete inom bruksområdet startade 2010 med att de gamla bruksbyggnaderna revs. Saneringen fortsatte sedan med åtgärder av såväl mark som sediment. Totalt har 430 000 kilo metaller och knappt 2000 kilo klorerade kolväten sanerats från såväl fyllnadsmassor som å-sediment. 2016, sex år efter saneringsstart återinvigdes den återställda brunnsparken.

Information om miljöprojekt Gusum hos Valdemarsviks kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det före detta sågverksområdet är beläget vid Brosjöns sydvästra strand strax utanför Ydrefors samhälle. Sågverket var verksamt mellan 1928 och 1976. Under 1960-talet fram till nedläggningen pågick blånadsskyddsbehandling av virke genom doppning. Genomförda undersökningar visade på mycket höga halter dioxin ytligt vid doppningsplatsen samt förhöjda halter i sedimenten i Brosjön. Halterna innebar en direkt hälsorisk för människor som vistades på området vid doppningsplatsen och vid de strandnära sedimenten nära doppningsplatsen. Ydre kommun var huvudman för efterbehandlingsåtgärden, som utfördes under hösten 2013. Efterbehandlingen innebar att cirka 4 900 ton förorenade jordmassor samt 170 ton förorenade sediment grävdes upp och omhändertogs. Enligt beräkningar ska 99 % av dioxinföroreningen i marken och 33 % av dioxinföroreningen i sediment ha avlägsnats från platsen. Området har återställts, så att både markområdet och Brosjön kan användas för friluftsliv utan risk för människors hälsa.

Vid Brenäs såg bedrevs det tryckimpregnering mellan åren 1968–1988 med preparat som innehöll krom, koppar och arsenik. Till en början stod hela anläggningen direkt på marken, utan skydd för spill eller dropp från det behandlade virket. Efter påpekanden under tidigt 1980-tal anlades betongplatta och skärmtak. Undersökningar visade att betongplattan där tryckimpregneringen utfördes samt marken runt plattan var kraftigt förorenad av koppar, krom och arsenik. I slutet av 2019 togs impregneringsplattan bort och en schaktsanering av den förorenade marken genomfördes med SGU som huvudman.

Bestorps såg startade 1903 och bedrevs fram till 1958. Från mitten av 1940-talet fram till dess att sågverket lades ned sprayades virke med klorfenolpreparat för blånadsskydd. Behandlingen resulterade i en förorening främst i form av dioxin. Under 2018 och 2019 genomfördes en sanering av det förorenade området. Det före detta såghuset revs och den förorenade marken och sedimenten schaktades bort. Linköpings kommun var huvudman för saneringsåtgärden som finansierats med statliga bidragsmedel. Genom saneringsåtgärden beräknas 68 g dioxin ha tagits bort från området.

Tillsynsvägledning

Tillsynsvägledningsprojekt har i huvudsak bedrivits som särskilda tillsynsprojekt inom förorenade områden, med hjälp av medel från Naturvårdsverket eller inom ramen för Miljösamverkan Östergötland, MÖTA.

Exempel på projekt är:

  • Fysisk planering och förorening av klorerade lösningsmedel (2018)
  • MIFO-inventering (2018)
  • TVL-cykel Syd (2019-2021)
  • Handlingsplaner som verktyg i egenkontrollen inom kommunernas tillsyn (2020)
  • Utbildningsdag om energibrunnar inom eller i närheten av förorenade områden (2020)
  • Båtuppställningsplatser (2020)

Vi arbetar dessutom med tillsynsvägledning i konkreta ärenden där kommunernas handläggare har möjlighet att diskutera olika typer av frågeställningar med Länsstyrelsens personal. I vissa frågeställningar har kommunerna också använt sig av möjligheten till det så kallade korttidsstödet från Statens Geotekniska Institut (SGI).

Östergötlands län anordnas årligen handläggarträffar om förorenade områden där kommunernas och Länsstyrelsens handläggare träffas. Träffarna arrangeras enligt ett rullande schema där arrangörskommunen och Länsstyrelsen samarbetar om program och upplägg.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss