Stora rovdjur

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur: björn, järv, kungsörn, lodjur och varg. Vi fattar beslut om skyddsjakt och licensjakt på stora rovdjur.

I Sverige räknas björn, järv, kungsörn, lodjur och varg till de stora rovdjuren. Alla dessa djur är fridlysta. Björnen är den art av de stora rovdjuren som det finns flest individer av i Sverige, följt av lodjur, kungsörn, järv och varg.

Rovdjursförvaltning

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren. Den svenska rovdjursförvaltningen är uppdelad i tre geografiska områden – norra, mellersta och södra förvaltningsområdet.

Ett av målen med rovdjurspolitiken är att de stora rovdjuren ska finnas i sådana antal att de kan finnas kvar i den svenska naturen, och sprida sig till sina naturliga utbredningsområden.

Vad gör Länsstyrelsen?

 • Upprättar regionala förvaltningsplaner för respektive art.
 • Hanterar skyddsjaktärenden på rovdjur.
 • Beslutar om och administrerar licensjakten på rovdjur.
 • Betalar ut bidrag för att förebygga skador orsakade av stora rovdjur.
 • Informerar och kommunicerar om rovdjuren.
 • Inventerar de stora rovdjuren.
 • Betalar ut ersättning för skador orsakade av stora rovdjur.

Jakt på rovdjur

Jakten på de stora rovdjuren är mycket begränsad, och kan endast bedrivas som licensjakt eller skyddsjakt.

Licensjakt

Licensjakt kan bli aktuellt om rovdjursstammarna överstiger gynnsam bevarandestatus i Sverige, och miniminivån för rovdjursförvaltningsområdet. Det är Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens regionala beslut som tydliggör villkoren för licensjakt på björn, varg och lodjur.

Skyddsjakt

Om det finns risk för allvarlig skada på tamdjur kan Länsstyrelsen fatta beslut om skyddsjakt på stora rovdjur. Under pågående rovdjursangrepp finns också möjlighet att skydda tamdjur på eget initiativ enligt 28 § jaktförordningen. Den som har dödat ett rovdjur med stöd av denna paragraf är skyldig att anmäla händelsen till Länsstyrelsen.

Jaktförordning (1987:905) på Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Statistik hos Naturvårdsverket

Du hittar fakta och statistik om de stora rovdjuren på Naturvårdsverkets webbplats:

Björn Länk till annan webbplats.

Järv Länk till annan webbplats.

Kungsörn Länk till annan webbplats.

Lodjur Länk till annan webbplats.

Varg Länk till annan webbplats.

Vill du veta om det skett ett rovdjursangrepp i närområdet?

Rovdjursalert är ett SMS-utskick som riktar sig till personer med djurbesättningar i Östergötlands län. När Länsstyrelsen har konstaterat att ett rovdjursangrepp ägt rum, skickas ett SMS till de djurhållare som är registrerade till tjänsten och som är verksamma i den kommun där angreppet har skett.

Anmäl dig till vår sms-tjänst for rovdjur

Rovdjur i Östergötlands län

I Östergötlands län finns fasta stammar av lodjur och ett revirmarkerande vargpar. Kungsörn förekommer men häckning har inte kunnat konstaterats.

Länsstyrelsen ansvarar för inventeringar av rovdjur, arbetar med att förebygga och ersätta rovdjursskador, hanterar skyddsjaktärenden, förebygga illegal jakt, samt informera länets invånare om rovdjur. 

13 december 2021
DNA analys av en spillning från Långbogenreviret bekräftar att det skett en föryngring under året , spillningen som analyserats komer från en hanvalp född 2021. Valpen är en avkomma från revirhannen (G159-17) och en tik (G7-20) som är född i Långbogenreviret 2019.

1 oktober 2021
En av länsstyrelsens inventeringskameror i Långbogenreviret har fångat 8 vargar på film, enligt Länsstyrelsens bedömning är det 4 vuxna vargar och 4 valpar.

28 september 2021
Två lamm har dödats av varg utanför Hällestad i Finspångs kommun.

22 september 2021
Länsstyrelsen har konstaterat att det fötts minst 4 valpar i Långbogenreviret 2021.

18 september 2021
En gråhund har konstaterats skadad av lodjur i Valdemarsviks kommun.

22 augusti 2021
En gråhund har konstaterats skadad av lodjur i Kinda kommun.

7 juli 2021
Ett lamm har dödats av lodjur öster om sjön Täftern i Kinda kommun.

2 juni 2021
Sex nöt har skrämts ut från betet av varg i Finspångs kommun väster om Älgsjön. Djuren har återfångats.

4 januari 2021
Analys av spillning visar att det inom Långbogenreviret nu återfunnits fyra valpar födda under 2020, tre flojårsvalpar födda 2019 och revirhannen.

3 december 2020
Alalys av spillning som lämnades in i slutet av november visar att två valpar födda 2020 finns kvar i Långbogenreviret. Valparna är avkomma efter den tik som fälldes vid skyddsjakt i juli 2020.

1 december 2020
Sex vargar spårades tillsammans inom Långbogenreviret.

19 oktober 2020
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har vid en ny DNA-analys kunnat konstatera att den döda vargvalp som i somras lämnades in till Länsstyrelsen var född i Långbogenreviret.

Vargvalpen, som lämnades in av en privatperson den 17 juni, var troligen en 4–6 veckor gammal tikvalp. Den beräknade dödsdagen anges till 9 juni.

Den 9 juli fälldes den vuxna tiken i Långbogenreviret i samband med skyddsjakt. Det har konstaterats att tiken inte var digivande och att inga spår av mjölk kunde konstateras i juvret.

Enligt SLU diar vargvalpar till de är 6–8 veckor gamla. Därefter äter de kött som hanen, tiken eller äldre syskon förser dem med.

15 oktober 2020
Ett lamm har dödats av lodjur ca: 1 km väster om Malexander i Boxholms kommun.

14 oktober 2020
En tacka har dödats av lodjur ca: 1 km väster om Malexander i Boxholms kommun.

8 oktober 2020
Ett lamm angripet av lodjur i närheten av Hulu i Mjölby kommun.

1 oktober 2020
Två lamm dödades av lodjur vid Långstorpasjön i Boxholms kommun.

29 september 2020
Ett tacklamm dödades av lodjur vid Pålsbo naturreservat i Boxholms kommun.

24 september 2020
Två tacklamm dödades av lodjur strax söder om sjön Förlången i Boxholms kommun.

14 september 2020
 Två bagglamm dödades av lodjur vid Danielshammar i Boxholms kommun.

9 juli 2020
En varg har fällts, skyddsjakten är därmed avslutad.

8 maj 2020
Spillning från en av vargvalparna som kommer från Långbogenreviret i Östergötland och som tidigare, efter analys av spillning, uppehållit sig i närheten av Nykil har nu konstaterats befinna sig i Svalsjö i Skåne. Spillningen i Skåne samlades in i slutet av april. 

16 mars 2020
DNA av spillning upphittad den 27 februari ca: 3 km norr om Nykil visade sig komma från ytterligare en valp från Långbogenreviret. Valpen har nu lämnat reviret och gett sig ut på vandring. 

16 mars 2020
Enligt lodjursinventeringen 2019/2020 är det preliminära resultatet åtta lodjursföryngringar. 

4 mars 2020
En varg har fångats på kamera norr om Pinnarp i kinda kommun.

21 februari 2020
Ett flertal rapporter har inkommit om en varg som rör sig öster om Vikingstad i Linköpings kommun. Rapporterna har inte kunnat följas upp då spårsnö saknas.

19 februari 2020
Resultat på  prov som lämnats in norr om Svalsjö i Kinda kommun för DNA analys visar med 48 % säkerhet att det är varg som har lämnat spillningen. Av provsvaret framgår inte kön eller härkomst.

23 januari 2020
Provresultat från DNA har nu kommit som visar att det finns ytterligare en tikvalp och en hanvalp i Långbogenreviret.

14 januari 2020
Resultat från DNA prov visar att det finns ytterligare en vargvalp inom Långbogenreviret. Analysresultatet angav inte vilket kön valpen har. Under 2019 har det konstaterats att minst fyra valpar har fötts inom Långbogenreviret.

12 december 2019
Nötdjur har blivit utskrämda norr om Roxen, Länsstyrelsens besiktningsman har inte kunnat verifiera anledningen till det.

7 november 2019
När Länsstyrtelsens inventeringskamera tömdes den 7 november visade sig att fem vargar passerade den 3 oktober. Vi kan nu konstatera att det finns minst tre valpar inom Långbogenreviret.

6 oktober 2019
En lodjursföryngring, hona med två ungar, har dokumenterats ca en mil norr om Ljungsbro.

1 oktober 2019
Inventeringen av lo och varg startar, extra spillningsinventering av varg kommer att genomföras norr om Motala Ströns vattesystem. Spillning som har samlats in och analyserats hittills kommer från vargtiken, varghanen och en av valparna i Långbogenreviret.

4 oktober 2019
Länsstyrelsen besiktningsmän får rapport om utskrämda nötdjur, vid besiktningen kunde orsaken inte verifieras.

25 september 2019
Två lamm dödades av lodjur norr om Svalsjö i Kinda kommun.

18 september 2019
En kvigkalv dödades av varg norr om Roxen i Linköpings kommun. DNA som samlades in i närheten visade att två valpar nu finns inom Långbogenreviret. DNA toppsningen på det dödade djuret gav inget resultat.

9-12 september 2019
Två tackor dödades av lodjur i Boxholms kommun.

3 augusti 2019
Ett vargangrepp på får/lamm har skett ca 2 km sydväst om Hällestad. Fyra tackor och sju lamm dödades och tre fick avlivas på grund av sina skador. Den DNA som samlades in gav inget resultat.

4 juni 2019
Ett får dödades öster om Norrköping, besiktningamannen konstaterade att det var hund som orsakat skadan.

6 maj 2019
Ett får dödades i Vidingsjö Linköping, det kunde konstateras att det var hund som orsakade angreppet 

6 maj 2019
Ett vargangrepp på får/lamm har skett cirka 6-8 kilometer norr om Ljungsbro. Tre får dödades och fem skadades och fick avlivas. DNA visade att det var hanen i Långbogenreviret som orsakade angreppet.

25 januari 2019
En jakthund skadades av lodjur i Boxholms kommun.

25 januari 2019 Ett lodjursangrepp på fyra getter har konstaterats i närheten av Ulrika i Linköpings kommun.

13 januari 2019
Länsstyrelsen har fått information om att en jakthund angripits av varg inom vargreviret Långbogen, hunden klarade sig utan skador enligt uppgift.

12 januari 2019
En jakthund skadades av lodjur under en vildsvinsjakt på Torpön i Ydre kommun.

10 januari 2019
En get har konstaterats angripet av lodjur inom Norrköpings kommun

24 oktober 2018
Ett rovdjursangrepp har konstaterats på en tacka norr om Roxen, enligt besiktningsmannen var det troligen varg som angrep men lodjur kan inte uteslutas.

16 juni 2018
Två vargar har observerats norr om sjön Långbogen i Finspångs kommun.

17 mars 2018
En varg har kvalitetssäkrats ca 8 km söder om Söderköping utefter E22.

11 mar 2018
Spår av en varg har kvalitetssäkrats vid Tåby, Norrköpings kommun, spåren ledde norrut.

5 mars 2018
Spår av en varg har kvalitetssäkrats ca 4 km öster om Valdemarsvik i närheten av sjön Gåsen.

Du kan hjälpa till med rovdjursinventeringen

Allmänhetens rapporteringar är till mycket stor hjälp i vårt arbete med inventering. Du kan bidra genom att rapportera via Skandobs hemsida eller med hjälp av appen Skandobs Touch.

Länsstyrelsen kan även använda bilder från privata viltkameror i inventeringen.

Det skandinaviska rapporteringssystemet för björn, järv, lodjur och varg (Skandobs) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ladda ner mobilapp Skadobs Touch (Skandobs) Länk till annan webbplats.

Tidigare har tillstånd från Länsstyrelsen krävts för alla som vill sätta upp kameror dit allmänheten har tillträde. Förändringar i kamerabevakningslagen har nu gjort att det inte längre krävs tillstånd. Detta innebär att bilder från allmänhetens viltkameror kan användas i inventeringen.

Krav finns dock fortfarande på att du ska kunna förklara bland annat ändamålet med kameraövervakningen och hur länge uppgifterna lagras. Detta är lagstadgat genom Dataskyddsförordningen (GDPR). Syftet med övervakningen måste bedömas vara av större vikt än det eventuella intrånget i den personliga integriteten.

Du måste därför se till:

 • att det finns en skylt eller information om att det finns en viltkamera i området och vem det är som kameraövervakar
 • att det finns kontaktuppgifter vid kameran för att kunna nå dig

Andra saker som kan vara bra att tänka på är:

 • att man har markägarens tillstånd att sätta upp kameran
 • att kameran inte sätts upp där många människor befinner sig, till exempel vid stigar, vandringsleder eller rastplatser
 • att rikta kameran så att du minimerar risken för att ta bilder på människor eller fordon
 • att ha som vana att alltid radera alla fotografier som innehåller människor eller fordon

Hos Naturvårdsverket kan läsa mer om viltkameror och krav för privat användning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att dina bilder ska kunna användas i inventeringen ställs vissa krav

Det är viktigt att du har rätt datum och tid inställt på kameran, samt att det finns något fast kännetecken på bilden. Det kan vara en stubbe eller sten som är lätt att känna igen. Länsstyrelsen måste kontrollera både kameran och platsen där bilden är tagen för att den ska kunna användas i inventeringen.

Om du får en bild eller film på fler än ett rovdjur kan du lägga upp den som en observation i skandobs eller kontakta Länsstyrelsen så att bilden kan kontrolleras. Det är därför bra om du så snabbt som möjligt kontaktar Länsstyrelsen om du får en bild, och att du låter kameran sitta kvar på platsen.

Klicka på respektive art nedan för att se exakt vad som krävs för att din bild eller film ska kunna räknas in i inventeringen.

Regler för foto och film

• För att dokumentera att en observation gäller en lodjursfamilj ska två eller flera djur synas på samma foto. Om en film eller fotoserie används som dokumentation ska det inte gå mer än tio minuter från att man ser ett djur tills man ser ett annat.

• På fotot ska det synas en tydlig skillnad i storlek mellan vuxet djur och unge/ungarar.

• Foto eller film som visar en eller flera lodjursungar med typisk kort och rund kroppsbyggnad eller ett tydligt lekbeteende.

• Foto från allmänheten ska löpande lämnas till SNO eller länsstyrelsen dock
senast 1april, plats och datuminställningar ska kontrolleras av Länsstyrelsen.

Foto från allmänheten

För att foto och film från allmänheten ska godkännas krävs att:

• Originalfoto/film finns.

• Foto eller film lämnas till SNO/Länsstyrelsen snarast efter fotograferingsdatum
men senast 10 april efter aktuell inventeringssäsong.

• Platsen där fotot är taget ska kontrolleras av fältpersonal. Vid kontroll ska
det kunna fastställas att platsen på fotot och tidpunkten då fotot är taget
motsvaras av verkligheten. Datuminställning på kamera ska kontrolleras.

Inventeringsresultat för Östergötlands län

Respektive inventeringsresultat hittar ni under flikarna för varje art.

Inventeringen av varg under vintern 2017-2018 visar att det då fanns ett revirmarkerande par inom länet. Vid inventeringen 2019/2020 och 2020/2021 har det konstaterats att det har fötts inom reviret. 

Ett revirmarkerande par är två vargar med olika kön som går tillsammans i ett revir, och där båda revirmarkerar regelbundet.

Ett revir är ett avgränsat område där en varg eller ett vargpar är stationära och revirmarkerar regelbundet (minst två revirmarkeringar inom en spårad sträcka av högst tre kilometer).

I områden utan känd stationär förekomst av varg kan även rapporter om ensamma vargar vara av intresse, särskilt om vargarna revirmarkerar.Varginventeringen går ut på att dokumentera familjegrupper, föryngringar och revirmarkerande par, vilket innebär att ensamma revirmarkerande vargar inte står med i inventeringsresultatet.

De räknas ändå med i den uppskattade nationella populationsstorleken genom den omräkningsfaktor som används vid uppskattningen.

Lodjursstammen är ganska spridd över länet. Flest lodjur finns i länets norra och södra delar.

Mål med förvaltningen

Länsstyrelsens mål med lodjursförvaltningen i Östergötlands län är bland annat att:

 • årligen kartlägga antalet familjegrupper
 • minimera konflikter mellan lodjur och människor .

Inventering av lodjur i länet de senaste tre åren.

2018/2019 hittades 11 familjegrupper (hona med ungar) som berör Östergötlands län. 2 av dem delas med angränsande län. Det innebär att länets slutgiltiga inventeringsresultat blir 10 familjegrupper.

2019/2020 hittades 11 familjegrupper (hona med ungar) som berör Östergötlands Län. 2 av dem delades med angränsande län. Det innebär att länets slutgiltiga inventeringsresultat blir 9 familjegrupper.

2020/2021 hittades 15 familjegrupper (hona med ungar) som berör Östergötlands län. 2 av dem delades med angränsande län. Det innebär att Länets slutgiltiga inventeringsresultat blir 14 familjegrupper.

Inventeringen 2021/2022 startar den 1 oktober

Läs mer om inventeringsresultaten för lodjur

Inventering av Lodjur (Viltskadecenter, SLU och Rovdata) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lodjursfilm

Länsstyrelsen sätter upp kameror på olika platser i skogen som ett komplement i rovdjursinventeringen.

Lodjurshane och en lodjurshona med tre ungar

Kungsörn observeras regelbundet i Östergötlands län. Det kan vara svårt att kvalitetssäkra allmänhetens observationer av kungsörn såvida det inte rör sig om häckningar eller fotograferade fåglar. Det är nämligen lätt att förväxla kungsörn med andra rovfågelarter, till exempel unga havsörnar.

Mål med förvaltningen

Länsstyrelsens målsättning med kungsörnsförvaltningen i Östergötlands län är bland annat att:

 • tillåta fri etablering av kungsörn och vid behov vidta åtgärder för att skydda häckningsplatser
 • inventera och kvalitetssäkra allmänhetens rapporter

Inventering av kungsörn i länet

Kungsörn inventeras av Länsstyrelsen efter rapporter från allmänheten.

Läs mer om inventeringsresultaten

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2017 (SLU, Viltskadecenter) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Några föryngringar av björn eller järv har inte förekommit inom länet. En björn vandrade igenom länet senast 1999.

Anmäl rovdjursangrepp på tamdjur

Om dina tamdjur utsatts för rovdjursangrepp ska du snarast ringa Länsstyrelsen. Det är mycket viktigt att alla skador som misstänks vara orsakade av rovdjur anmäls. Ersättning kan betalas ut om besiktning av djuren visar att skadan orsakats av lodjur, varg, kungsörn, järv eller björn.

Gör så här:

Ring 010-223 55 45 vid rovdjursangrepp på tamdjur

Om dina tamdjur utsätts för rovdjursangrepp ring snarast till Länsstyrelsen där du på kontorstid får prata med en handläggare på Länsstyrelsen, övrig tid svarar Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap (TiB). Därefter blir du kontaktad av en besiktningsman som sedan snarast möjligt kommer till platsen.

Besiktningen utförs av besiktningsmän som är utsedda av Länsstyrelsen och utbildade av Viltskadecenter. Besiktningen kostar inte djurägaren någonting.

När du har ringt Länsstyrelsen och anmält att ditt tamdjur har utsatts för rovdjursangrepp ska du täcka över det dödade djuret med en presenning eller liknande. Det hindrar räv och fåglar från att äta av djuret tills besiktningsmannen kommit. Undvik att röra vid det döda djuret.

Ibland kan du behöva ta hand om dödade tamdjur efter ett angrepp. Läs mer här hur du gör.

För destruktion av dödade tamdjur finns olika alternativ. I första hand ska du kontakta SVA eller Jordbruksverket:

 • Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) på telefon 018-67 40 00
 • Jordbruksverket på telefon 036-15 50 00 om dödade får är av intresse för övervakningsprogrammet mot scrapies. I sådant fall hämtas fåren gratis.

I andra hand kan du kontakta:

 • Svensk Lantbrukstjänst AB
  Anmäl kadaver på Svensk Lantbrukstjänst AB hemsida

Ägare och vårdare av tamdjur har möjlighet att fälla rovdjur som angriper tamdjur (28 § Jaktförordningen), förutsatt att:

 • du först har försökt att skrämma rovdjuret
 • angreppet är pågående, omedelbart förestående eller precis har hänt

Andra personer får också ingripa om det sker på uppdrag av ägaren/djurvårdaren, eller om det finns skäl för den som ingriper att misstänka att uppdraget skulle ha lämnats om det fanns möjlighet.

Om du har avlivat ett rovdjur för att skydda ett tamdjur ska du anmäla händelsen till Länsstyrelsen genom att ringa till Länsstyrelsen på telefon 010-223 55 45.  Du får då prata med en handläggare på Länsstyrelsen och nattetid svarar Tjänsteman i beredskap (TiB).  Därefter blir du kontaktad av en besiktningsman som snarast möjligt tillsammans med Länsstyrelsens handläggare kommer till platsen.

Rovdjuret besiktigas och en första bedömning görs av händelsen. I de flesta fall finns det sannolikt inga skäl att misstänka brott. Enbart vid misstanke om brott kontaktar vi Polismyndigheten.

Med tamdjur menas till exempel får och jakthundar. Reglerna gäller både innanför och utanför inhägnat område, och kan om det gäller lodjur användas även vid angrepp i vilthägn.

Ersättning för skador orsakade av rovdjur

Vid ett rovdjursangrepp kommer en besiktningsman till platsen efter en anmälan. Besiktningsmannen har med sig ett besiktningsprotokoll och en blankett för ansökan om ersättning för skadan när han/hon kommer till platsen.

Om du vill få ersättning för skadan behöver du fylla i blanketten för ansökan och skicka in den till Länsstyrelsen. Besiktningsprotokollet skickar besiktningsmannen in.

Gäller ansökan om ersättning för angripna tamdjur.

Tid för ansökan

Ansökan ska vara inskickad till Länsstyrelsen inom 3 månader efter besiktningen som görs av besiktningsmannen.

Bilagor

Eventuella extra kostnader och veterinärkostnader för djur som skadats i samband med rovdjursangrepp kan också tas upp i ansökan om ersättning. Bifoga då kvitton eller kopior av dessa. Besiktningsmannen kan hjälpa dig att fylla i blanketten.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om ersättning för angripna tamdjur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Skriv under och skicka blanketten med eventuella bilagor till ostergotland@lansstyrelsen.se eller

Länsstyrelsen Östergötland
Rättsenheten
581 86 Linköping


Ersättning för skador på grödor orsakade av tranor, gäss och sångsvan?
Om gröda har blivit skadat av tranor, gäss eller sångsvan kan du ansöka om ersättning. Läs mer på sidan om viltskador.

Förebygg skador orsakade av rovdjur

De vanligaste skadorna orsakade av rovdjur är varg eller lodjur som skadar får. Det förekommer också angrepp på hundar orsakade av varg eller lodjur. Skador på kor, häst, gris, biodlingar och fjäderfä är ovanligt. Antalet angrepp av rovdjur varierar mellan olika år.

Grundprincipen är att viltskador ska förebyggas genom jakt, men eftersom de stora rovdjuren är skyddade (fredat vilt) används först och främst andra förebyggande åtgärder, till exempel uppsättning av rovdjursavvisande stängsel för att skydda tamdjur eller skyddsväst till jakthundar.

Länsstyrelsen kan lämna bidrag till drivande och ställande jakthundar och till hundar som ingår i Polismyndighetens eftersöksorganisation. I första hand beviljas bidrag till skyddsväst för hundar i anslutning till vargrevir.

Hur mycket bidrag ges

Bidrag lämnas med 50 procent av kostnaden. Högsta belopp som kan lämnas är 5 000 kr.

Villkor för inköp av skyddsväst

 • Bidraget utbetalas i första hand för skyddsvästar som testats och rekommenderas av Viltskadecenter, det vill säga väst med el alternativt skyddsväst med vargstål.
 • Bidrag betalas endast ut för inköp av nya västar från butik eller återförsäljare
 • Skyddsvästen ska vara inköpt under samma kalenderår som ansökan lämnas in.
 • Kvitto på inköpt väst ska bifogas ansökan och vara Länsstyrelsen tillhanda senast 15 december.

När kan bidrag ges

 • Bidrag utbetalas till en hund per sökande och år.
 • Bidrag lämnas ej till sökande som beviljats bidrag i annat län.
 • Sökande ska jaga i länet. Om sökanden inte är folkbokförd i länet ska ett skriftligt intyg bifogas för att styrka att jakten sker i länet.

Krav på utvärdering efter jaktsäsong

 • Efter avslutad jaktsäsong ska en kort utvärdering inlämnas till Länsstyrelsen enligt blankett som Länsstyrelsen skickar ut efter jaktsäsongen.

Bidrag delas ut så länge det finns medel tillgängliga

Du kan söka bidrag för skyddsväst till drivande och ställande jakthundar. Bidrag lämnas så länge det finns medel tillgängliga. Länsstyrelsen lämnar bidrag till de västar som rekommenderas av Viltskadecenter: Dogtech Pro och Wolf Proof.

Vargpingla för hund

Vargpinglan är en pingla på ett reflexhalsband som kan bäras av hundar som vistas i vargrevir Länsstyrelsen har halsband som vi delar ut till hundägare som vill prova en vargpingla. För aktiva jakthundar är vargpinglan kostnadsfri. För övriga hundar kan pinglan köpas för 100 kronor.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om bidrag för skyddsväst till hund Pdf, 170.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Skriv under och skicka blanketten till ostergotland@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen Östergötland
  581 86 Linköping

Det vanligaste sättet att skydda sina tamdjur är att sätta upp ett rovdjursavvisande stängsel. Det är ett 5-trådigt elstängsel eller ett fårnät kompletterat med två eltrådar. Rovdjursavvisande stängsel är ett effektivt skydd, förutsatt att de är väl underhållna samt har satts upp efter de villkor och anvisningar som Länsstyrelsen och Viltskadecenter ger.

Olika stängselbidrag

Det finns två olika bidrag att söka för att sätta upp rovdjursavvisande stängsel. Vilket bidrag du ska söka beror på om du sedan tidigare fått betes- eller restaureringsstöd och marken därmed är blocklagd.

Bidrag till stängsel för dig med blocklagd mark

Om du tidigare har fått betes- eller restaureringsstöd är din mark blocklagd och du kan då söka bidrag för miljöinvesteringar för att skydda får och/eller get från att bli attackerade av rovdjur.

Miljöinvestering - stängsel mot rovdjur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bidrag till stängsel på mark som inte är blocklagd

Om du inte fått bidrag tidigare eller har annan mark som ska stängslas in, till exempel ej blocklagt skogsbete, ska du söka bidrag till icke blocklagd mark. 

Checklista för rovdjursavvisande stängsel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stängsel för att förebygga skador från rovdjur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gör din ansökan för stängsel på mark som inte är blocklagd

 1. Fyll i blanketten
  Ansökan om bidrag för förebyggande åtgärder mot viltskador Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Skriv under och skicka blanketten till ostergotland@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen Östergötland
  Rättsenheten
  581 86 Linköping

Villkor för bidraget

Länsstyrelsen kan lämna bidrag till att röja under rovdjursavvisande stängsel till företag verksamma inom primär jordbruksproduktion.

Bidraget är på 5 kr/m, och kan lämnas för röjning en gång per år per stängsel.

Ansökan ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast tre månader innan den planerade åtgärden ska utföras.

För att kunna få bidrag behöver stängslen vara i fullgott skick som rovdjursavvisande. Du får inte ha tagit emot mer än 20 000 euro i statligt stöd av mindre betydelse under de senaste tre åren (inklusive nuvarande år) för att kunna få bidrag.

Ansök om bidrag

Fyll i formuläret för att ansöka om bidrag för röjning under rovdjursavvisande stängsel.

Uppgifter om dig som söker

Diarienummer eller journalnummer på beslut om beviljat stängselbidrag, samt längd på stängslet. Om din ansökan gäller fler stängsel kan du ange samtliga här.
Har du tidigare fått bidrag i form av *Statligt stöd av mindre betydelse (2017:1254)" under de senaste tre beskattningsåren (inklusive nuvarande år) * (obligatorisk)
Har du tidigare fått bidrag i form av *Statligt stöd av mindre betydelse (2017:1254)" under de senaste tre beskattningsåren (inklusive nuvarande år)


Statligt stöd av mindre betydelse kan till exempel vara särskilt stöd efter torkan 2018 eller ersättning för indirekta skador efter angrepp av rovdjur, till exempel inköp av extra foder eller kostnad för extra arbete i samband med angreppet.
Om du har fått bidrag, ange summan du fått i bidrag för varje år.
Observera att du inte får ta emot mer än 20 000 euro i stöd av mindre betydelse under en treårsperiod. Du blir återbetalningsskyldig om du tar emot mer stöd.


Har du fått bidrag för att röja under rovdjursavvisande stängsel tidigare år? * (obligatorisk)
Har du fått bidrag för att röja under rovdjursavvisande stängsel tidigare år?


Om du har fått bidrag för att röja under rovdjursavvisande stängsel tidigare år, ange summa och år


Jag intygar att  * (obligatorisk)
Jag intygar att


Förvaltningsplan för rovdjur

I länets förvaltningsplan beskrivs hur Länsstyrelsen ska förvalta de stora rovdjuren utifrån resultaten av årliga inventeringar. Planen innehåller antalsmål för varje art och information om till exempel förebyggande åtgärder, skyddsjakt och licensjakt. Förvaltningsplanen gäller för åren 2020-2024.

Förvaltningsplan för lodjur, varg och kungsörn i i Östergötlands län 2020-2024 Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Östergötlands län ingår i södra rovdjursförvaltningsområdet

Den svenska rovdjursförvaltningen är uppdelad i tre geografiska områden – norra, mellersta och södra förvaltningsområdet. Östergötlands län ingår tillsammans med nio andra län i södra rovdjursförvaltningsområdet.

Inom förvaltningsområdet samordnas länsstyrelserna i olika frågor som berör rovdjur, bland annat målsättningar för antal rovdjur per län med mera. Landshövdingarna inom förvaltningsområdet samlas 2 gånger per år i ett gemensamt samverkansråd. Vid mötet deltar även chefer och rovdjurshandläggare från länsstyrelserna, samt ibland också representanter från Naturvårdsverket och departementen. 

Sverige är indelat i tre rovdjursförvaltningsområden - norra, mellersta och södra förvaltningsområdet.

Norra förvaltningsområdet

Norra förvaltninggsområdet är de fyra huvudsakliga rennäringslänen vi har i Sverige. Området består av:

 • Jämtland
 • Norrbotten
 • Västerbotten
 • Västernorrland

Mellersta förvaltningsområdet

Mellersta förvaltningsområdet är länen för vargens huvudsakliga utbredningsområde i Sverige. Mellersta förvaltningsområdet förkortas ibland MFO och består av:

 • Dalarna
 • Gävleborg
 • Stockholm
 • Uppsala
 • Värmland
 • Västmanland
 • Västra Götaland
 • Örebro.

Södra förvaltningsområdet

Södra förvaltningsområdet räknas som spridningsområden för de svenska rovdjursstammarna. Förvaltningsområdet består av:

 • Blekinge
 • Gotland (kungsörn)
 • Halland
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Kronoberg
 • Skåne
 • Södermanland
 • Östergötland.

Samverkansrådet inom varje rovdjursförvaltningsområde samverkar i frågor som rör rovdjursförvaltningen samt utarbeta riktlinjer och principer som rör förvaltningen.

Varje län representeras av landshövdingen eller den som landshövdingen utser.

Viltförvaltningsdelegationer samverkar och besluta på länsnivå i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Delegationen ska till exempel godkänna förslag på den rovdjursförvaltningsplan för länet som Länsstyrelsen tar fram. Landshövdingen är ordförande och de ledamöter som sitter i representerar politiska intressen samt olika intresseorganisationer inom jakt och viltvård, naturvård, friluftsliv, ägare och brukare av jordbruksmark, lokalt näringsliv och turism, natur- och ekoturismföretag, skogsnäringen samt yrkesfisket.

Kontakt