Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Jakt och vilt

Vilka vilda djur du får jaga står i jaktförordningen. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation.

Jaktregler i Sverige

All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen. Utgångspunkten i lagen är att allt vilt är fredat. Fredningen gäller även ägg och bon. Vissa arter av vilt får jagas vid vissa tider. Vilka jakttider som gäller för olika arter kan du hitta i bilaga 1–4 i jaktförordningen.

Jaktförordningen Länk till annan webbplats.

Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är statens vilt och får inte jagas. Undantag kan göras för vissa arter för skydds- eller licensjakt.

Jakträtt

Du som fastighetsägare äger jakträtten på den mark som tillhör fastigheten. Du kan välja att upplåta jakträtten genom civilrättsliga avtal. Länsstyrelsen hanterar inte dessa avtal. Om ni inte är eniga kan ni vända er till tingsrätten.

För jordbruksarrende har arrendatorn jakträtten om ni inte har avtalat annat.

Begränsningar och undantag av jakträtten

Jakträtten kan vara begränsad eller undantagen om marken ligger inom:

 • renskötselområde
 • kronopark
 • naturreservat
 • nationalpark.

Information om vad som gäller i skyddade områden finns i föreskrifterna till området.

Jakträtt inom detaljplanerat område

Fastigheter inom detaljplanerat område omfattar också jakträtt. Du måste ha ett personligt skottlossningstillstånd för att använda skjutvapen inom detaljplanerat område. Tillståndet söker du hos Polisen.

Sök tillstånd för att skjuta inom detaljplanerat område, Polisen Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens roll i jakt- och viltfrågor är bland annat att informera jägare och markägare, registrera jaktområden, tilldela licenser och att samla in och sammanställa statistik över skjutet vilt.

Vi ansvarar för att:

 • administrera förvaltningen av älg- och kronhjortsstammarna
 • leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren
 • i vissa fall lämna tillstånd till skyddsjakt (undantag från fredning)
 • lämna bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersätta skador av vilt som inte får jagas
 • informera om vilt och jaktens regler, särskilt när förändringar sker i faunan.

I varje län finns viltförvaltningsdelegationer som hjälper oss i vårt arbete. Viltförvaltningsdelegationen ska på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Viltvårdsområden gynnar jakt och viltvård

Ett viltvårdsområde är ett antal fastigheter som gått samman för att gynna viltvården över ett större område. Medlemmarna i viltvårdsområdet får då jaga på varandras mark. Länsstyrelsen fattar beslut om att bilda viltvårdsområde och fastställer områdets stadgar. Du kan vända dig till Länsstyrelsen om du vill överklaga beslut från viltvårdsområdets stämma i vissa fall.

Vanliga frågor och svar

Du som äger en fastighet som ingår i ett viltvårdsområde är medlem i viltvårdsområdesföreningen. Som medlem äger du jakträtt i viltvårdsområdet.

Det kan också finnas regler för under vilka omständigheter fastighetsägaren får överlåta jakträtten till en annan person. Vilka bestämmelser och regler som gäller i ditt viltvårdsområde ska finnas skriftligt i föreningens stadgar.

Vad som gäller för att överlåta jakträtten till en annan person, till exempel genom att arrendera ut jakträtten står i viltvårdsområdesföreningens stadgar.

Det är förbjudet att, i eller inom 100 meter från en våtmark:

 • avlossa blyhagelammunition
 • ha med blyammunition vid skytte i våtmarker eller på väg till eller från skytte i våtmarker.

Förbudet gäller i hela landet.

Förbud mot blyhagel vid våtmark, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Vargrevir i Östergötland

Långbogen

Vintern 2017/2018 etablerade sig för första gången i modern tid ett vargpar i Östergötland. Reviret ligger mellan Borensberg och Finspång och har fått namnet Långbogen efter en sjö i området.

Fågelmossen

Fastställdes under vårvintern 2022/2023. Reviret har döpts efter ett naturreservat i området och är beläget i Borensberg/Motala/Godegård.

Tisaren

Fastställdes under vårvintern 2022/2023. Reviret sträcker sig över länsgränsen till Örebro län och räknas därför som ett halvt revir för Östergötlands del. Det är beläget mellan Hallsberg (Örebro län) och Godegård (Östergötland) i närheten av sjön Tisaren (Örebro län).

Så arbetar Länsstyrelsen med vargfrågan

Information om älgjakten

Länsstyrelsen beslutar om jakttidens längd för älg, efter samrådan med Viltförvaltningsdelegationen. Det antal älgar som jägarna ska fälla bestäms av bland annat älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och förekomst av rovdjur.

Mer information om älgjakten

Gemensam förvaltningsplan för klövvilt

I delar av Östergötland finns stammar av älg, rådjur, vildsvin, kron- och dovvilt som konkurrerar med varandra om foderresurserna. Länsstyrelsen Östergötland arbetar med att hålla klövviltstammarna i balans med foderresurserna och att höja kvaliteten på stammarna.

Förvaltningsplan för klövviltet i Östergötlands län 2019-2023 Pdf, 853.5 kB, öppnas i nytt fönster.

I ”Förvaltningsplan för klövviltet i Östergötlands län 2019-2023” beskriver vi den rådande situationen för samtliga klövviltsarter gemensamt. Den innehåller information, riktlinjer och rekommendationer för dig som förvaltar och jagar klövvilt.

Skötselplanen för klövvilt syftar till frivilligt öka intresset för samtliga klövviltsarter i länet. Filen är idag inte helt komplett, men mycket går att använda för att förstå den samlade foderåtgången.

Viltförvaltningsdelegationen i Östergötlands län

Viltförvaltningsdelegationen är en del av Länsstyrelsen och fattar beslut om övergripande och strategiska frågor för länets viltförvaltning. I viltförvaltningsdelegationen finns representanter för olika intressen. 

 Landshövdingen är ordförande i viltförvaltningsdelegationen. Det ska därutöver finnas:

 1. fem ledamöter som är politiska företrädare och som utses efter förslag av landstinget,
 2. en ledamot som har särskild kunskap i frågor om trafiksäkerhet och illegal jakt och som utses efter förslag av polismyndigheten i länet,
 3. en ledamot som representerar jakt- och viltvårdintresset,
 4. två ledamöter som representerar naturvårdsintresset,
 5. en ledamot som representerar friluftsintresset,
 6. en ledamot som representerar ägare och brukare av jordbruksmark,
 7. en ledamot som representerar lokalt näringsliv och turism, och
 8. en ledamot som representerar skogsnäringen, och
 9. en ledamot som representerar natur- och ekoturismföretagen.

 Ledamöterna i första stycket 3-9 ska utses efter förslag av den eller de berörda intresseorganisationerna i länet.

Lista över ledamöter Pdf, 336.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Vill du se protokoll från tidigare år så kontakta oss på Länsstyrelsen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll Viltförvaltningsdelegationen 2023-05-31.docx Word, 28.1 kB, öppnas i nytt fönster. 28.1 kB 2023-06-20 15.49
Protokoll viltförvaltningsdelegationen 20231110.pdf Pdf, 85.4 kB, öppnas i nytt fönster. 85.4 kB 2023-12-15 15.38

Foderskapande åtgärder för klövvilt

Projektet Vild & Bortskämd som drivs av bland annat Länsstyrelsen Skåne har tagit fram informationsfilmer om foderskapande åtgärder för klövvilt. Filmerna beskriver varför åtgärderna är viktiga och visar hur du kan skapa naturligt växande foder åt klövvilt i skogslandskap och jordbrukslandskap.

Inspirerande filmer om foderskapande åtgärder

I tre separata filmer berättar vi hur du kan skapa naturligt växande foder åt klövvilt, och varför det är så viktigt. Filmerna är uppdelade i åtgärder för skogslandskapet respektive jordbrukslandskapet. En film är en sammanfattning av de båda.

Vild & Bortskämd, Youtube Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exkursionsmaterial om foderskapande åtgärder

I materialet finns en handledning i hur en exkursion kan genomföras samt underlag för exkursionsledaren för att kunna diskutera och visa olika exempel på foderskapande åtgärder och fodertillgången i landskapet.

Materialet lämpar sig i synnerhet för jägare och blivande jägare, markägare och den naturintresserade allmänheten som vill lära sig mer om hur människan kan påverka klövviltets tillgång på mat.

Materialet består av

Handledning för exkursionsledaren Pdf, 509 kB, öppnas i nytt fönster.

Kraftledningsgator Pdf, 494 kB, öppnas i nytt fönster.

Skogsvägar Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Röjning i ungskog Pdf, 934.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Våtmarker Pdf, 972.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kantzoner Pdf, 539.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Följ oss på Facebook

Projektet Vild & Bortskämd har en Facebooksida där du kan få kunskap och inspiration om foderskapande åtgärder, tips om ny forskning på området och mycket mer.

Vild och Bortskämd, Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Poddavsnitt om att skapa foder i landskapet

I det tjugonde avsnittet av Nörderiet berättar viltexperterna Nils Carlsson och Tom Espgård om hur de arbetar med foderskapande åtgärder i projektet Vild och bortskämd. I projektet finns aktörer med olika intressen, men i den här frågan är alla överens.

Lyssna på avsnittet i Soundcloud eller där du hittar poddar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projektet Vild & Bortskämd

Vild & Bortskämd är ett projekt som ska bidra till en klövviltstam i balans som kan leva av vad naturen har att ge.

Genom att sprida kunskap och uppfinna nya sätt att kommunicera ska Vild & Bortskämd förändra attityder, öka engagemanget för plantering av naturligt foder och förståelsen för de effekter som utfordring med t ex. matavfall kan ge.

Projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Skåne, Skogsstyrelsen, LRF Skåne, Naturskyddsföreningen Skåne, Högskolan i Halmstad, Jordägareförbundet Skåne-Blekinge, SLU Alnarp, Jägareförbundet, familjeskogsbrukare Ann Marke och Magnus Strandberg.

Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden genom Skogsstyrelsen.

Vild och bortskämd-logga

Lämna in fällt vilt

Nedan visas en översikt av vilthanteringsanläggningar, depåer och slakterier där du kan höra dig för om att få lämna in fällt vilt.

Under 2023 pågår ett projekt som handlar om att förbättra förvaltningen av vildsvin och dovhjort i Östergötland, genom samverkan med jägarnas och lantbrukarnas organisationer. Avsikten är främst att genom frivilligt bildade skötselområden minska skador av klövvilt inom jord- och skogsbruk samt få färre viltolyckor i trafiken.

Målsättningarna är:

 • Bättre kunskap om dovhjorts- och vildsvinsstammarna i länet
 • Ökad lokal kännedom och en mer förutsägbar förvaltning
 • Minskade skador inom jord- och skogsbruk genom bättre samverkan
 • Högre kvalitet på och balans i dovhjorts- och vildsvinsstammarna
 • Ökad status på dovhjort och vildsvin som arter
 

Vilthanteringsanläggningar (godkända av Livsmedelsverket)

Postort

Kontaktperson

Telefon

Basunda Gårds Slakteri AB

590 46 Rimforsa

Tobias Saanum

070-251 23 07

Grensholms Gård

617 90 Skärblacka

Henric Stein

070-853 11 75

Mossebo Vilthanteringsanläggning

615 94 Valdemarsvik

Jörgen Rolf

070-376 37 49

Nääs Kött och Vilt

553 13 Jönköping

Elin Johansson

070-669 59 03

Sörby Gårds vilthanteringsanläggning

605 92 Norrköping

Fredrik Danielsson, Kristin Danielsson

070-323 65 55

Vikbolandskött

610 29 Vikbolandet

Niclas Nordkvist

070-740 11 53

Wästanå Gårdsslakteri

591 75 Borensberg


070-525 96 15

Viltdepåer
HC Vilt (Grensholm)

617 90 Skärblacka

Henric Stein

070-485 28 95

Horns Fågel och Vilt (Tvärskogs Vilt)

590 42 Horn

Jonna Knutsson

070-299 45 07

Hovby Gård (Basunda)

590 39 Kisa

Oscar Ahlström

070-831 24 94

Hälleberg Edsbruks Viltdepå (Tvärskogs Vilt)

590 98 Edsbruk

Mattias Halling

070-242 77 38

Linköping Viltdepå, Gismestad Gård (Svenskt Gårdsvilt)

583 93 Vikingstad

Gerard Brodin

070-861 94 96

Spellinge Egendom (Basunda)

590 17 Mantorp

Carl Henric Kuylenstierna

070-558 21 88

Vånga Vilt (Tvärskogs Vilt)

617 90 Skärblacka

Mats Borg

070-374 05 84

Åtvidaberg (Fågelsången)

597 53 Åtvidaberg

Tobias Saanum

070-251 23 07

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss