Fiske

Det finns vissa bestämmelser för fisket som du behöver känna till. Bestämmelserna är till för att skydda och bevara fiskbeståndet. Det finns exempelvis regler på om vilka tider på året du får fiska, minimimått på fisken och vilka fiskeredskap som är tillåtna att använda.

Regler för fritidsfiske

På svenskafiskeregler.se kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön).

Kartor över fiskevårdsområden

Fiskekartan.se är länsstyrelsernas register över fiskevårdsområden. Verktyget är en sökbar karta och här kan du se gränserna för alla Sveriges fiskevårdsområden. I samtliga vatten som visas i kartan krävs fiskekort. Här finns också mycket annan information, exempelvis vilka fiskarter som finns, länkar till fiskekortsförsäljare och föreningarnas webbplatser.

Svenska vatten delas i enskilda och allmänna vatten

Allmänt vatten tillhör staten, och som grundregel är fisket fritt för varje svensk medborgare, i enlighet med fiskelagens bestämmelser. Fisket förvaltas av myndigheter. Havs- och vattenmyndigheten utövar tillsyn och föreskriver om fiskeregler av fiskevårdsskäl. Länsstyrelsen och kustbevakningen utövar tillsyn. Den statliga förvaltningen omfattar havet och de fem stora sjöarna samt till dessa vattenområden tillrinnande vattendrag upp till första permanenta vandringshindret.


Övrigt vatten är mestadels enskilt då det ingår som en del i fastigheterna. Fiskerättsägarna är huvudansvariga för att förvalta och upplåta fiske samt bedriva ett aktivt fiskevårdsarbete.

Genom införande av s.k. frifiskebestämmelser i fiskelagen ges dock allmänheten rätt att fiska på enskilt vatten i havet och i de fem stora sjöarna. Genom att bilda fiskevårdsföreningar underlättas en samordnad förvaltning av fisket och fiskevård på enskilt vatten där flera fiskerättsägare delar samma vattenområde.

Nya fredningsområden i Östergötland för att skydda kustlekande gädda, gös och abborre

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat om nya fiskeregler på ostkusten. De nya reglerna börjar gälla den 1 april 2021.

För Östergötlands del innebär beslutet att det sammanlagt införs 18 nya fredningsområden. I dessa områden kommer det råda förbud för allt fiske under perioden 1 jan – 15 juni. I området Licknevarpefjärden införs ett totalt förbud för allt fiske under hela året.

Syftet med fredningsområdena är att skydda lekområden för gädda, gös och abborre. Framförallt gäddan har stora problem längs ostkusten och bestånden har minskat drastiskt.

Det införs också generella begränsningar i hur mycket fisk man får fånga och beslutet i sin helhet finns att läsa på Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

Kartor över fredningsområden finns på svenskafiskeregler.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mer information:

Fredningsområden Östergötlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Havs- och vattenmyndigheten: Gäddorna längs södra ostkusten får stärkt skydd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kräftfiske i Vättern

På enskilt vatten är det fastighetsägaren som har fiskerättigheterna. Enskilt vatten kallas vattenområden som tillhör en fastighet. Enskilt vatten i Vättern är en 300 meter bred zon från strandkanten (gäller även från öar som är minst 100 m långa). I de fall då det finns tremeters djupkurva som går längre ut än 300 meter är också allt vatten inom denna djupkurva enskilt. Vatten i vikar och sund är enskilt om mynningen är under 1 km bred.

Allt annat vatten i Vättern kallas allmänt vatten. För att få fiska kräftor på allmänt vatten krävs tillstånd av Länsstyrelsen. Sådant tillstånd ges endast till licensierade yrkesfiskare.

Kräftfiske utan tillstånd (nya regler fr.o.m. 2020)

Kräftfiske utan tillstånd på allmänt vatten i Vättern är tillåtet från fredag klockan 17.00 till söndag kl. 17.00 under tre på varandra följande helger med start den sista fredagen i augusti. Under varje dygn får maximalt 60 kräftor fångas och behållas per fiskare.

Det innebär att 2020 är följande datum och tider tillåtna att fiska:

  • 28 augusti kl. 17:00 – 30 augusti kl. 17:00
  • 4 september kl. 17:00 – 6 september kl. 17:00
  • 11 september kl. 17:00 – 13 september kl. 17:00

Följande regler gäller under denna period:

  • Kräftfisket gäller endast på allmänt vatten som börjar 300 meter ut i sjön.
  • För kräftor gäller minimimått på 10 centimeter från pannspets till stjärtspets. Kräftor under 10 centimeter ska omedelbart släppas tillbaka i Vättern.
  • Kräftfisket får ske med max 6 burar per person.  
  • Kräftburar med maskstorlek mindre än 50 millimeter ska ha minst två runda flyktöppningar. Öppningarna ska vara minst 28 millimeter i diameter och vara placerade i nedre kant av redskapets sida så att flyktvägarna inte kan blockeras. Om redskapet inte har en plan botten ska flyktöppningarna vara placerade mitt emot varandra så att minst en flyktväg är fri oavsett hur redskapet ligger på botten.
  • Ryssjor under 1,5 meter och med maskstorlek mindre än 50 millimeter ska vara försedda med minst två runda flyktöppningar som är minst 28 millimeter i diameter och placerade på vardera sidan av varje fiskhus.
  • Burar och kräftsumpar ska vara märkta. Bur ska vara märkt med fiskekula med en diameter på minst 15 centimeter. Färgen på kulan ska vara röd, orange, gul eller vit och vara försedd med bokstaven F, vilket står för fritidsfiskare. På kulan ska även framgå fiskarens namn och adress eller namn och telefonnummer.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland