Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fiske

Vi arbetar för livskraftiga bestånd, en långsiktig och hållbar fiskerinäring och ett rikt och varierat sport- och fritidsfiske. Det finns regler för vilka tider på året du får fiska, minimimått på fisken och vilka fiskeredskap som är tillåtna att använda.

Regler för fritidsfiske

Var och hur får du fiska?

Du behöver tillstånd från ägaren av fiskevattnet för att få fiska. Ett fiskekort ger dig rätt att fiska i just det vattnet. Finns det inte fiskekort behöver du fråga fiskerättsägaren om tillstånd. Du som fiskar ska själv ta reda på vad som gäller för just det vattnet du fiskar i.

Fiskeregler i havet och i de fem stora insjöarna

Efter kusten och i de fem stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland är fiske med handredskap fritt. Du behöver inte köpa fiskekort för den typen av fiske.

Du ska följa regler till exempel om hur stora fiskarna måste vara, när och i vilka områden du inte får fiska vissa arter. Det är samma regler som gäller för svenska och för utländska medborgare.

I karttjänsten svenskafiskeregler.se kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar: Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön.

Är du intresserad av en broschyr om fiskeregler vid kusten i Östergötlands län?

Kontakta Länsstyrelsen på mail enheten.for.vatten.ostergotland@lansstyrelsen.se så skickar vi den till dig!

 • Ta reda på vilka regler som gäller just där du ska fiska. Det fria handredskapsfisket ger inte bara rättigheter utan innebär också skyldigheter. Ta hänsyn till den känsliga skärgården och till de som bor där.
 • Fiska inte i fågel- och sälskyddsområden.
 • Fiska inte från öar och skär där fåglar häckar under tiden april-juni.
 • Respektera hemfridszonen. Fiska inte närmare än 100 meter från någons brygga, båthus eller nära en badplats.
 • Fiska inte heller närmare än 100 meter från fasta fiskeredskap, det vill säga fiskebyggnader eller fiskeredskap som är fastsatta i botten eller stranden och avses stå kvar i mer än två dygn i följd. 
 • Använd flytväst och tala om vart du åker. Ha mobil eller annan kommunikationsutrustning säkrad för vatten.
 • Gör inte upp eld på känsliga ställen som hällar, eller när det är mycket torrt.
 • Det krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att flytta, utplantera eller odla fisk och kräftor.
 • Lämna aldrig överblivna fiskelinor eller krokar i naturen. De kan bli dödsfällor för fåglar och andra djur.
 • Undvik att fiska efter lekgädda och lekgös.
 • Ta inte mer fisk än vad du själv behöver.

Allmänt vatten tillhör staten. Fiske på allmänt vatten förvaltas av olika myndigheter. Havs- och vattenmyndigheten utövar tillsyn och föreskriver om fiskeregler av fiskevårdsskäl. Länsstyrelsen och kustbevakningen utövar tillsyn. Den statliga förvaltningen omfattar havet och de fem stora sjöarna (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön) samt de vattendrag som ansluter till havet och de fem sjöarna fram till första permanenta vandringshinder.

Övrigt vatten i Sverige är mestadels enskilt. I enskilt vatten är fiskerättsägarna huvudansvariga för att förvalta och upplåta fiske samt bedriva ett aktivt fiskevårdsarbete.

Genom att bilda fiskevårdsområden underlättas en samordnad förvaltning av fisket och fiskevård i enskilt vatten där flera fiskerättsägare delar samma vattenområde.

Mer information om fiskevårdsområden Länk till annan webbplats.

Var finns enskilt och allmänt vatten?

I stort sett är allt vatten i Östergötlands skärgård enskilt vatten. Det allmänna vattnet börjar först 300 meter utanför de yttersta öarna och skären. I lagen om gräns mot allmänt vattenområde anges regler för vad som ska räknas som enskilt och allmänt vatten. 

Regler för allmänt vatten

Som grundregel är det fritt för svenska medborgare att fiska i allmänt vatten. Det säger fiskelagen.

På allmänt vatten får fiske i viss omfattning även bedrivas med rörliga redskap, till exempel nät, långrev och i vissa fall ryssjor. Det är också tillåtet med trolling och dragrodd. En fiskare får använda maximalt 180 meter nät, högst sex långrevar med maximalt 100 krokar per rev. Vid fiske med burar eller ryssjor får högst sex redskap användas per fiskare, förutsatt att de är försedda med två cirkulära flyktöppningar med minst 60 millimeter i diameter.

Reger för enskilt vatten

I sjöar och vattendrag har endast fiskerättsinnehavaren rätt att fiska, men de kan i en del fall upplåta fiske genom fiskekort eller annan överenskommelse.

I fiskelagen finns något som kallas frifiskebestämmelser som ger alla svenska medborgare rätt att med handredskap fiska på enskilt vatten i havet och i de fem stora sjöarna I lagen om gräns mot allmänt vattenområde anges regler för vad som ska räknas som enskilt och allmänt vatten. Till handredskap räknas olika handhållna fiskeredskap som är utrustade med lina och högst 10 krokar. Det kan till exempel vara kastspö, flugspö, metspö eller pimpelspö.

Om jag inte är svensk medborgare?

Om du är bosatt i Sverige är du likställd med svenska medborgare när det gäller fiske på allmänt vatten och fiske med stöd av frifiskebestämmelserna.

Alla utländska medborgare är likställda med svenska medborgare när det gäller rätten att fiska med handredskap utrustade med lina och krok. Utländska medborgare som vill fiska med andra rörliga redskap än handredskap, så som till exempel nät, måste ha särskilt tillstånd.

Förhållandet fiskare emellan

Den som är först på en fiskeplats har företräde. Det är förbjudet att i onödan uppehålla en fiskeplats genom att efter avslutat fiske lämna kvar redskap eller utmärkningar med mera som kan hindra andra att fiska. Så länge fiskare använder utsatt redskap får ingen annan hindra denne. Som fritidsfiskare bör man alltid visa stor hänsyn till den som fiskar yrkesmässigt.

Förbjudna fiskeredskap och metoder

Fiske är förbjudet med långskaftförsedd huggkrok, sprängämnen, bedövande eller dödande ämnen, elektrisk ström eller skjutvapen (gäller även harpungevär samt spetsande redskap som till exempel harka och ljuster). Det är dock tillåtet att bärga redan krokad fisk med huggkrok. Levande fisk får inte användas som bete vid fiske.

Fiskådra

I vattendrag och sund där fisken har sin gång finns det i det djupaste vattnet en så kallad fiskådra. Fiskådran ska lämnas fri från fiskeredskap som kan hindra fiskens gång. Fiskådran utgör en sjättedel av vattnets bredd vid vanligast förekommande lågt vattenstånd. Där vattendrag med fiskådra mynnar i havet eller utlöper i eller från sjö eller större vattendrag, ska fiskådran med oförändrad bredd sträcka sig vidare trehundra meter ut i djupaste vattnet. Detta är en gammal regel som bland annat tillkom för att fisk ska ha möjlighet att kunna vandra till sina lekområden.

Alla fiskeredskap som står ute utan uppsikt ska märkas enligt Havs- och vattenmyndighetens förordning om märkning och utmärkning av fiskeredskap. Märkningen ska göras på ett varaktigt sätt och visa vem som använder fiskeredskapet.

Vid fritidsfiske eller fiske med stöd av enskild rätt ska namn och adress eller namn och telefonnummer finnas på redskapet.

Vid yrkesmässigt fiske ska fiskefartygets distriktsbeteckning eller yrkesfiskelicensnummer finnas på redskapet.

Utöver dessa märkningar ska den som bedriver fritidsfiske märka med stora bokstaven F och den som fiskar med stöd av enskild rätt med stora bokstäverna ER.

Mer information om märkning av fiskeredskap finns på Havs- och vattenmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats.

Fångstbegränsningar

När du fiskar med handredskap eller ryssja får du endast behålla tre gösar eller gäddor per kalenderdygn. Endast en icke fenklippt öring (vild) per kalenderdygn får behållas.

Fiskarnas mått

Fiskarna måste hålla dessa måttbegränsningar för att få tas i land vid fiske.

Tabellen visar minimimått och maxmått (om det finns) som en viss sorts fisk måste ha för att få tas i land vid fiske.

Fisk

Minimimått (maxmått om det finns)

Gädda

40 cm (75cm)

Öring

50 cm

Lax

60 cm

Gös

45 cm (60 cm)

Torsk

38 cm

Skrubbskädda

21 cm

Rödspätta

25 cm

Piggvar

30 cm

Fisk under minimimått eller över maxmått ska omedelbart återsättas oavsett om fisken är levande eller död. Fisk med måttbegränsningar får inte tas i land i kapat skick. Vid handredskapsfiske gäller måttbegränsningarna endast gädda, gös, öring, lax och torsk.

Fredade arter

I lagstiftningen anges ett antal arter vilka är fredade året runt och förbjudna att fiska. I Östergötland kan vissa fredade arter förekomma till exempel mal och havsnejonöga. I havet är det förbjudet att fiska ål för alla utom yrkesfiskare med särskilt tillstånd.

Redskapens mått

Vid fiske efter nedan angivna arter måste maskstorleken (diagonallängd) för de angivna redskapen uppgå till minst följande mått:

Tabellen innehåller de maskstorlekar olika redskap minst måste ha vid fiske av specifika arter.

Fisk

Redskap

Maskstorlek

Lax, Öring

Förankrade flytgarn

157 mm

Torsk

Nät

110 mm

Skrubbskädda

Nät

110 mm

Rödspätta

Nät

110 mm

Sill/Skarpsill

Nät

32 mm

Nya fredningsområden i Östergötland

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat om nya fiskeregler på ostkusten. Detta för att skydda kustlekande gädda, gös och abborre. De nya reglerna börjar gälla den 1 april 2021.

För Östergötlands del innebär beslutet att det sammanlagt införs 18 nya fredningsområden. I dessa områden kommer det råda förbud för allt fiske under perioden 1 jan – 15 juni. I området Licknevarpefjärden införs ett totalt förbud för allt fiske under hela året.

Syftet med fredningsområdena är att skydda lekområden för gädda, gös och abborre. Framförallt gäddan har stora problem längs ostkusten och bestånden har minskat drastiskt.

Det införs också generella begränsningar i hur mycket fisk man får fånga och beslutet i sin helhet finns att läsa på Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

Mer information

Havs- och vattenmyndigheten: Gäddorna längs södra ostkusten får stärkt skydd.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Havs och Vattenmyndighetens hemsida hittar du även kartor över fredningsområden i Östergötlands län. Länk till annan webbplats.

Fiskefredningsområden är områden där det är förbjudet att fiska. Det kan gälla året om eller mellan specifika datum. Syftet med fredningsområden är bland annat att skydda lekområden för gädda, gös och abborre. Framförallt gäddan har förr haft problem att leka och därför har beståndet minskat drastiskt.

Kartan visar fredningsområden och fredade havsöringsåar inklusive mynning längs kusten i Östergötland.

Kartan visar fredningsområden och fredade havsöringsåar inklusive mynning längs kusten i Östergötland.

Fredningsområden i Östergötland

Visas med röda siffror. Vid punkt 1-18 gäller fiskeförbud mellan 1 jan – 15 juni. Vid punkt 19 och 20 gäller fiskeförbud året om.

 1. Norrviken
 2. Svensksundsviken
 3. Bråxvik
 4. Ramnö- & Utsättersfjärden
 5. Gränsö, Flagen
 6. Mem, Slätbaken
 7. Yxnö Glo
 8. Lammskär
 9. Missjö
 10. Lillnäsviken
 11. Kyrkviken-Gamlebofjärden
 12. Bankeböteviken
 13. Arnöviken
 14. Österfjärden - Båtsaviken
 15. Långviken
 16. Kråkviken
 17. Torrö
 18. Edsviken
 19. Stjärnö naturreservat
 20. Licknevarpefjärden

Fredade havsöringsåar inklusive mynning

Visas med blåa siffror. Vid dessa punkter gäller fiskeförbud mellan 15 sep – 31 dec. I mynningsområdena gäller fredningen allt fiske och i åarna upp till första vandringshindret gäller fredningen öring och lax.

 1. Pjältån/Loddbyviken
 2. Torshagsån
 3. Getåbäcken
 4. Svintunaån
 5. Kolmårdsbäcken
 6. Kvarsebobäcken
 7. Djupviksbäcken
 8. Söderköpingsån
 9. Passdalsån
 10. Börrumsån
 11. Fredriksnäsbäcken
 12. Vammarsmålaån
 13. Vindån

Kräftfiske i Vättern

På enskilt vatten är det fastighetsägaren som har fiskerättigheterna. Enskilt vatten kallas vattenområden som tillhör en fastighet. Enskilt vatten i Vättern är en 300 meter bred zon från strandkanten (gäller även från öar som är minst 100 m långa). I de fall då det finns en tre meters djupkurva som går längre ut än 300 meter är också allt vatten inom denna djupkurva enskilt. Vatten i vikar och sund är enskilt om mynningen är under 1 km bred.

Allt annat vatten i Vättern kallas allmänt vatten. För att få fiska kräftor på allmänt vatten krävs tillstånd av Länsstyrelsen. Sådant tillstånd ges endast till licensierade yrkesfiskare.

Kräftfiske utan tillstånd

Sedan år 2020 gäller nya regler kring kräftfiske. Kräftfiske utan tillstånd på allmänt vatten i Vättern är tillåtet från fredag klockan 17.00 till söndag kl. 17.00 under tre på varandra följande helger med start den sista fredagen i augusti. Under varje dygn får maximalt 60 kräftor fångas och behållas per fiskare.

Det innebär att 2024 är följande datum och tider tillåtna att fiska:

 • 23 augusti kl. 17:00 – 25 augusti kl. 17:00
 • 30 augusti kl. 17:00 – 1 september kl. 17:00
 • 6 september kl. 17:00 – 8 september kl. 17:00

Följande regler gäller under denna period:

 • Kräftfisket gäller endast på allmänt vatten som börjar 300 meter ut i sjön.
 • För kräftor gäller minimimått på 10 centimeter från pannspets till stjärtspets. Kräftor under 10 centimeter ska omedelbart släppas tillbaka i Vättern.
 • Kräftfisket får ske med max 6 burar per person.  
 • Kräftburar med maskstorlek mindre än 50 millimeter ska ha minst två runda flyktöppningar. Öppningarna ska vara minst 28 millimeter i diameter och vara placerade i nedre kant av redskapets sida så att flyktvägarna inte kan blockeras. Om redskapet inte har en plan botten ska flyktöppningarna vara placerade mitt emot varandra så att minst en flyktväg är fri oavsett hur redskapet ligger på botten.
 • Ryssjor under 1,5 meter och med maskstorlek mindre än 50 millimeter ska vara försedda med minst två runda flyktöppningar som är minst 28 millimeter i diameter och placerade på vardera sidan av varje fiskhus.
 • Burar och kräftsumpar ska vara märkta. Bur ska vara märkt med fiskekula med en diameter på minst 15 centimeter. Färgen på kulan ska vara röd, orange, gul eller vit och vara försedd med bokstaven F, vilket står för fritidsfiskare. På kulan ska även framgå fiskarens namn och adress eller namn och telefonnummer.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss