Fiske

Det finns vissa bestämmelser för fisket som du behöver känna till. Bestämmelserna är till för att skydda och bevara fiskbeståndet. Det finns exempelvis regler på om vilka tider på året du får fiska, minimimått på fisken och vilka fiskeredskap som är tillåtna att använda.

Regler för fritidsfiske

På svenskafiskeregler.se kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön).

Kartor över fiskevårdsområden

Fiskekartan.se är länsstyrelsernas register över fiskevårdsområden. Verktyget är en sökbar karta och här kan du se gränserna för alla Sveriges fiskevårdsområden. I samtliga vatten som visas i kartan krävs fiskekort. Här finns också mycket annan information, exempelvis vilka fiskarter som finns, länkar till fiskekortsförsäljare och föreningarnas webbplatser.

Kräftfiske i Vättern

På enskilt vatten är det fastighetsägaren som har fiskerättigheterna. Enskilt vatten kallas vattenområden som tillhör en fastighet. Enskilt vatten i Vättern är en 300 meter bred zon från strandkanten (gäller även från öar som är minst 100 m långa). I de fall då det finns tremeters djupkurva som går längre ut än 300 meter är också allt vatten inom denna djupkurva enskilt. Vatten i vikar och sund är enskilt om mynningen är under 1 km bred.

Allt annat vatten i Vättern kallas allmänt vatten. För att få fiska kräftor på allmänt vatten krävs tillstånd av Länsstyrelsen. Sådant tillstånd ges endast till licensierade yrkesfiskare.

Kräftfiske utan tillstånd (nya regler fr.o.m. 2020)

Kräftfiske utan tillstånd på allmänt vatten i Vättern är tillåtet från fredag klockan 17.00 till söndag kl. 17.00 under tre på varandra följande helger med start den sista fredagen i augusti. Under varje dygn får maximalt 60 kräftor fångas och behållas per fiskare.

Det innebär att 2020 är följande datum och tider tillåtna att fiska:

  • 28 augusti kl. 17:00 – 30 augusti kl. 17:00
  • 4 september kl. 17:00 – 6 september kl. 17:00
  • 11 september kl. 17:00 – 13 september kl. 17:00

Följande regler gäller under denna period:

  • Kräftfisket gäller endast på allmänt vatten som börjar 300 meter ut i sjön.
  • För kräftor gäller minimimått på 10 centimeter från pannspets till stjärtspets. Kräftor under 10 centimeter ska omedelbart släppas tillbaka i Vättern.
  • Kräftfisket får ske med max 6 burar per person.  
  • Kräftburar med maskstorlek mindre än 50 millimeter ska ha minst två runda flyktöppningar. Öppningarna ska vara minst 28 millimeter i diameter och vara placerade i nedre kant av redskapets sida så att flyktvägarna inte kan blockeras. Om redskapet inte har en plan botten ska flyktöppningarna vara placerade mitt emot varandra så att minst en flyktväg är fri oavsett hur redskapet ligger på botten.
  • Ryssjor under 1,5 meter och med maskstorlek mindre än 50 millimeter ska vara försedda med minst två runda flyktöppningar som är minst 28 millimeter i diameter och placerade på vardera sidan av varje fiskhus.
  • Burar och kräftsumpar ska vara märkta. Bur ska vara märkt med fiskekula med en diameter på minst 15 centimeter. Färgen på kulan ska vara röd, orange, gul eller vit och vara försedd med bokstaven F, vilket står för fritidsfiskare. På kulan ska även framgå fiskarens namn och adress eller namn och telefonnummer.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland