Skarv

Länsstyrelsen har ansvaret på regional nivå för förvaltningen av skarv. På uppdrag av länets viltförvaltningsdelegation har Länsstyrelsen tagit fram en förvaltningsplan för skarv i Östergötlands län som beslutades av viltförvaltningsdelgationen i juni 2022.

Förvaltningsplanen riktar sig mot förvaltare av skarv, enskilda medborgare och organisationer som på olika sätt är berörda eller intresserade av skarvens utveckling i länet.

I förvaltningsplanen kan du läsa mer om skarv, skarvens utveckling och förekomt i Östergötland, skarvens påverkan på sin omgivning och hur länsstyrelsen arbetar med frågan.

Förvaltningsplan för skarv i Östergötlands län 2022-2027 Pdf, 3.3 MB.

Kraftig ökning av skarv

Skarv har sedan 1970-talet ökat mycket kraftigt i antal i Europa och samtidigt också ökat sitt utbredningsområde. Från att ha häckat i ett fåtal begränsade områden är arten nu spridd över stora delar av Europa. Den första östgötska skarvhäckningen i modern tid dokumenterades i slutet av 1980-talet. Förvaltningen av skarv är både problematiskt och kontroversiellt då det framför allt är EU:s lagstiftning som sätter ramarna för den svenska förvaltningen av skarv.

Beslut om skyddsjakt efter skarv

Länsstyrelsen har fattat beslut om skyddsjakt efter skarv i Östersjön inom Östergötlands län. Beslutet är ett led i att motverka allvarlig skada på fiske och fiskeredskap, samt skarvens påverkan på fiskbestånd som är rödlistade eller extra betydelsefulla (rovfiskearter) för ekosystem.

För mer information och beslutet

Kontakt