Älgjakt

Du måste alltid rapportera fälld älg till Länsstyrelsen. Du behöver också ha koll på jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten.

Länsstyrelsen arbetar för att nationella mål för älgförvaltningen får genomslag i länet. Det är även Länsstyrelsen som beslutar hur många älgar som får fällas i licensområden. Hur många älgar som får fällas beror bland annat på älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och hur mycket rovdjur som finns i länet.

Jakttider och fällavgift i Östergötlands län för älgjakten 2021/2022

Oregistrerade områden (jakt efter älgkalv)
Fredag den 8 oktober 2021 - tisdag den 12 oktober 2021

Älgskötselområden
Fredag den 8 oktober 2021 - måndag den 31 januari 2022

Licensområden
Fredag den 8 oktober 2021 - måndag den 31 januari 2022

Fällavgift för älg
Fällavgiften är 850 kronor för vuxen älg och 100 kronor för årskalv.

Länsstyrelsen har beslutat om följande rekommendationer för älgjakten efter samråd med länets Viltförvaltningsdelegation:

  • Älgstammens täthet, fodertillgång och skadenivå inom olika geografiska områden ska tydligt avspegla sig i avskjutningen. Det ska råda balans mellan älgstam och tillgängligt foder. Undvik att tilldela älg enbart efter arealsprincipen.
  • För att uppnå avskjutningsmålen rekommenderas avlysningsjakt inom älgskötselområden.
  • Avskjutningen av de vuxna älgarna bör anpassas så att omsättningen av de vuxna djuren inte sker fortare än på 6 år. För att kunna minska omsättningshastigheten på de vuxna älgarna utan att öka antalet älgar, måste kalvandelen i avskjutningen öka och anpassas efter reproduktionstalet i älgobsen.
  • Undvik restriktioner som begränsar kalvskyttet.
  • Av den totala avskjutningen av vuxna djur bör högst 40 % utgöras av handjur.
  • Kalvförande ko bör inte fällas om inte kalven eller kalvarna fälls före kon.

Rapportera och betala fälld älg

Du måste alltid rapportera in en fälld älg till Länsstyrelsen. Det kan du göra bland annat i vår älgportal Älgdata. Du behöver också:

  • Rapportera fällda djur inom 14 dagar från de har fällts.
  • Slutrapportera jakten i Älgdata.
  • Betala fällavgiften efter att jakten är slutrapporterad.

Fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde

Rapportera fälld älg

Du kan rapportera in fälld älg i bland annat vår älgportal Älgdata eller i systemen Viltdata, Jaktrapport och WeHunt.

Slutrapportera i Älgdata

När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare för ett älgjaktområde snarast möjligt slutrapportera jakten. Det gör du alltid i Älgdata oavsett om du rapporterat fällda älgar i annat system. Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg har fällts.

När slutrapporteringen är gjord får du upp en faktura för fällavgifterna. Den ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Fälld älgkalv på oregistrerad mark

Du ska rapportera fälld älgkalv på oregistrerad mark inom 14 dagar efter att kalven har fällts. Rapporteringen gör du i vår e-tjänst. Du ska betala fällavgifter till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut.

Har du fällt en otjänlig älg?

Om du under älgjakten har fällt en älg som är olämplig som människoföda, på grund av skada eller sjukdom, kan du få älgen bedömd som kasserad. Då behöver du inte betala fällavgift.

Bedömningen görs av veterinär, polis eller viltkasserare/viltbesiktare som blivit utsedda av Länsstyrelsen. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet.


Namn

Telefonnummer

ÄFO

Ulrik Saanum

070-5416790

3

Stephan Mårtensson

070-5279178

3

Mikael Dahlström

070-2241433

4

Sven Eriksson

073-7203712

5&7

Peter Samuelsson

070-3224542

5&7

Stefan Lenér

070-2290995

6

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland