Älgjakt

Här hittar du information om årets jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten till Länsstyrelsen. Du kan även ansöka om att registrera din mark som licensområde eller älgskötselområde.

Länsstyrelsen beslutar om jakttidens längd för älg, efter samrådan med Viltförvaltningsdelegationen. Det antal älgar som jägarna ska fälla bestäms av bland annat älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och förekomst av rovdjur.

Jakttider och fällavgift i Östergötlands län för älgjakten 2020/2021

Oregistrerade områden (jakt efter älgkalv)
Måndagen den 12 oktober 2020 - onsdagen den 14 oktober 2020

Älgskötselområden
Måndagen den 12 oktober 2020 - söndagen den 28 februari 2021

Licensområden
Måndagen den 12 oktober 2020 - söndagen den 28 februari 2021

Fällavgift för älg
Fällavgiften är 850 kronor för vuxen älg och 100 kronor för årskalv.


Länsstyrelsen har beslutat om följande rekommendationer för älgjakten efter samråd med länets Viltförvaltningsdelegation:

 • Älgstammens täthet, fodertillgång och skadenivå inom olika geografiska områden ska tydligt avspegla sig i avskjutningen. Det ska råda balans mellan älgstam och tillgängligt foder. Undvik att tilldela älg enbart efter arealsprincipen.
 • För att uppnå avskjutningsmålen rekommenderas avlysningsjakt inom älgskötselområden.
 • Avskjutningen av de vuxna älgarna bör anpassas så att omsättningen av de vuxna djuren inte sker fortare än på 6 år. För att kunna minska omsättningshastigheten på de vuxna älgarna utan att öka antalet älgar, måste kalvandelen i avskjutningen öka och anpassas efter reproduktionstalet i älgobsen.
 • Undvik restriktioner som begränsar kalvskyttet.
 • Av den totala avskjutningen av vuxna djur bör högst 40 % utgöras av handjur.
 • Kalvförande ko bör inte fällas om inte kalven eller kalvarna fälls före kon.

Rapportera och betala fälld älg

Du måste alltid rapportera in en fälld älg till Länsstyrelsen. Det kan du göra i vår älgportal Älgdata. Fällt djur ska rapporteras inom 14 dagar. Du betalar fällavgiften efter att jakten är slutrapporterad.

Fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde

Du rapporterar in fälld älg i vår älgportal Älgdata. När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare snarast möjligt slutrapportera jakten. Det gör du också i Älgdata. Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg har fällts.

När slutrapporteringen är gjord får du upp en faktura för fällavgifterna. Den ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Du kan även rapportera fällda älgar i systemen Viltdata eller Jaktrapport. Observera att slutrapportering endast kan göras i Älgdata.

Fälld älgkalv på oregistrerad mark

Du ska rapportera fälld älgkalv på oregistrerad mark inom 14 dagar efter att kalven har fällts. Rapporteringen gör du i vår e-tjänst. Du ska betala fällavgifter till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut.

Har du fällt en otjänlig älg?

Om du under älgjakten har fällt en älg som är olämplig som människoföda, på grund av skada eller sjukdom, kan du få älgen bedömd som kasserad. Du blir då befriad från fällavgift.

Bedömningen görs av veterinär, polis eller viltkasserare/viltbesiktare som blivit utsedda av Länsstyrelsen. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet.


Namn

Telefonnummer

ÄFO

Ulrik Saanum

070-5416790

3

Stephan Mårtensson

070-5279178

3

Mikael Dahlström

070-2241433

4

Sven Eriksson

073-7203712

5&7

Peter Samuelsson

070-3224542

5&7

Stefan Lenér

070-2290995

6

Förvaltningsområden och förvaltningsgrupper

Länet är indelat i älgförvaltningsområden. Inom varje område ansvarar en älgförvaltningsgrupp för förvaltning och utveckling av den lokala älgstammen.

Förvaltningsgruppernas uppgifter är bland annat att

 • ta fram en förvaltningsplan för sitt förvaltningsområde
 • granska älgskötselområdenas skötselplaner
 • följa upp förvaltningen inom sitt förvaltningsområde
 • samordna med inventeringar inom sitt förvaltningsområde.

Östergötland är indelat i åtta älgförvaltningsområden (ÄFO)

Karta över länets ÄFO:nPDF.

I varje förvaltningsområde finns en förvaltningsgrupp som består av tre företrädare för markägarna och tre företrädare för jägarna. Ledamöterna utses för tre år i taget efter förslag från berörda organisationer.

Ledamöter i älgförvaltningsgruppernaöppnas i nytt fönster

Tre olika typer av jaktområden

Älgjakt kan utövas inom tre olika typer av områden:

 • älgskötselområde som registrerats av Länsstyrelsen
 • licensområde som registrerats av Länsstyrelsen
 • jakt på oregistrerad mark.

Om du vill bilda ett nytt älgjaktsområde eller ändra ett älgjaktsområde ska du ansöka om det hos Länsstyrelsen.

Älgskötselområde

Vid ansökan om att bilda ett nytt älgskötselområde ska ansökan innehålla en skötselplan, en redovisning av vilka fastigheter som ingår i älgskötselområdet samt en redovisning av att jakträttshavare och, i förekommande fall, viltvårdsområdesförening har samtyckt till registreringen.

Om jakträttsinnehavaren vill ansluta en mark till ett älgskötselområde ska ansökan skickas in till Länsstyrelsen via skötselområdet. Ansökan ska inkomma senast den 31 januari. I samband med ansökan ska ansökningsavgiften (2 300 kronor) sättas in på Länsstyrelsen bankgiro 5050-3689.

Licensområde

Vid ansökan om att registrering av licensområde ska ansökan innehålla en en redovisning av vilka fastigheter som ingår i området samt en redovisning av att jakträttshavare och, i förekommande fall, viltvårdsområdesförening har samtyckt till registreringen. I samband med ansökan ska ansökningsavgiften (2 300 kronor) sättas in på Länsstyrelsen bankgiro 5050-3689.

Kronhjortsskötselområde

För registrering av kronhjortsskötselområde används samma blankett som för älgjaktområde.

Här kan du läsa mer om jakt efter kronhjort.

Älgskötselområden

Ett älgskötselområde är ett område där en eller flera jakträttshavare gått samman för att bilda ett område där de själva kan förvalta älgjakten. Ett älgskötselområde måste klara en långsiktig avskjutning på minst tio vuxna älgar per år för att få vara registrerat.

Jakten inom ett älgskötselområde regleras av jägare och markägare inom området, genom en skötselplan som de själva tar fram i samråd med berörd älgförvaltningsgrupp. Skötselplanen granskas av förvaltningsgruppen och fastställs av Länsstyrelsen. Planen ska leda till att älgförvaltningsplanens mål inom älgförvaltningsområdet nås.

Att vara med i ett älgskötselområde är helt frivilligt och en jakträttshavare kan begära utträde från området hos Länsstyrelsen.

Licensområden

Ett licensområde ska vara så stort att det medger en avskjutning av minst en älgkalv per år. Förvaltningsgrupperna lämnar förslag på arealgränser i sin förvaltningsplan. Dessa förslag är ett underlag för Länsstyrelsens beslut om registrering av licensområden och tilldelning av licensområden inom berört förvaltningsområde.

Oregistrerad mark

På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtten jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden är begränsad till fem dagar eller kortare beroende på Länsstyrelsens beslut.

Ansök om ändring av registrerat jaktområde

Om du vill lägga till eller ta bort fastigheter i ett befintligt älgskötselområde eller älglicensområde gör du en ansökan om ändring.

Du kan ansöka om ändring via e-tjänst eller blankett. Fördelen med att använda e-tjänsten är att du ser ditt befintliga registrerade jaktområde och du behöver inte skicka in ett separat avtal mellan älgskötselområdet och jakträttshavaren. I e-tjänsten kan du markera i en interaktiv karta vilken eller vilka fastigheter som ska läggas till eller tas bort och beräkna landarealer.

Din ansökan ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 31 januari. Avgiften för ansökan är 2 300 kronor och ska betalas i samband med ansökan.

Viltförvaltningsdelegationen

Viltförvaltningsdelegationen är en del av Länsstyrelsen. Delegationen fattar beslut om övergripande och strategiska frågor för länets viltförvaltning. I delegationen finns representanter för olika intressen.

Kontakt