Verksamhetsplanering och årsredovisning

Länsstyrelsen har en verksamhetsplan som förklarar våra prioriteringar. Vi ska varje år lämna in en årsredovisning till regeringen.

Årsredovisning

Varje år ska länsstyrelserna lämna en årsredovisning till regeringen. Årsredovisningen ska beskriva den verksamhet myndigheten bedriver och innehålla information om resultat- och balansräkning.

Årsredovisningen ska också innehålla en redovisning av uppgifter i länsstyrelseinstruktionen och för de uppdrag och återrapporteringskrav som anges i regleringsbrevet eller i något annat beslut.

Det är förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag som styr när och hur årsredovisningen ska lämnas in samt vad den ska innehålla.

Länsstyrelsen i Örebro läns årsredovisning 2019

Omslag årsredovisning 2018

Länsstyrelsen har en central roll för länets utveckling såväl i vår myndighetsutövning som i vårt uppdrag att verka för att de nationella målen får genomslag utifrån länets förutsättningar. Vi bidrar till stor samhällsnytta med utbetalning av cirka 600 miljoner kronor varje år till landsbygdsutveckling, jordbruksstöd och klimatinvesteringar, till bevarande av biologisk mångfald, till sociala insatser och mycket annat.

Under året har vi tagit fram en ny vision för vår länsstyrelse. Vår utgångspunkt är att vi är en myndighet med ett gemensamt uppdrag. Länsstyrelsernas instruktion och uppdrag låg till grund när vi formulerade vår framtidsvision Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län. Ledorden för verksamheten är: serviceinriktade, samverkande, rättssäkra och drivande. Tillsammans med den statliga värdegrunden tydliggör detta hur vi vill uppfattas och vad som ska prägla vårt arbete i vardagen.

Behovet av mer långsiktig planering har fört oss till att anta en ny långsiktig strategisk plan för åren 2019–2022. Agenda 2030 och rättighetsperspektiven är integrerade och vägledande i detta arbete. De strategiska områdena är två interna, digitalisering och kompetensförsörjning samt tre externa; energi och klimat, landsbygdens utveckling och civilt försvar.

Arbetet med att återuppbygga det civila försvaret har under året intensifierats. Vi känner stort ansvar utifrån vår roll som högst ansvarig för civilt försvar i länet och med utgångspunkt från svensk försvars- och säkerhetspolitik, bidra till att genomföra regeringens målsättningar på området.

Årsredovisning 2019

Landshövdingens veckobrev 24 februari 2020: Stolt över länsstyrelsens bidrag 2019 

Tidigare årsredovisningar

Verksamhetsplanering

Länsstyrelsens verksamhetsplan är en sammanfattning som förklarar Länsstyrelsens prioriteringar och kompletterar andra styrande dokument som instruktion, regleringsbrev och uppdrag.

Kontakt