17 illustrerade mål för agenda 2030

Agenda 2030

Agenda 2030 är Förenta Nationernas plan för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Länsstyrelsen ska bidra till att nå målen för Agenda 2030.

Agenda 2030 i Örebro län

Agenda 2030 ingår i Länsstyrelsen i Örebro läns strategiska arbete och verksamhetsplanering. Vi arbetar för att bidra till att uppfylla målen i den globala agendan, tillsammans med regionala och lokala aktörer.

Avsiktsförklaring för Länsstyrelsen och kommunerna

Länsstyrelsen har tillsammans med länets tolv kommuner skrivit under en regional avsiktsförklaring med konkreta åtaganden. Målet är att tillsammans ta steg framåt i arbete med Agenda 2030.

Avsiktsförklaringen är en utgångspunkt i det fortsatta arbetet med det viktiga budskapet ”Tillsammans gör vi genomförandet av Agenda 2030 i Örebro län möjligt”. Avsiktsförklaringen avser åren 2023–2024, med förhoppning om revidering inför kommande år, fram till år 2030.

Agenda 2030 – regional avsiktsförklaring Länk till annan webbplats.

Nulägesanalys av Örebro län

Under våren 2019 genomfördes en nulägesanalys av hur Örebro län lever upp till de globala målen inom Agenda 2030. Resultatet visar att Örebro län till stor del har samma utmaningar som Sverige i stort. De största utmaningarna är att:

 • säkerhetsställa en hållbar konsumtion och produktion (mål 12)
 • bekämpa klimatförändringarna (mål 13)
 • säkerställa en bevarad biologisk mångfald (mål 15).

Örebro län, liksom Sverige, har även utmaningar i frågor som handlar om ojämlikhet (mål 10) samt ökning av våldsbrott och minskad upplevd trygghet (mål 16).

Läs nulägesanalysen i sin helhet:

Nulägesanalys av Agenda 2030 i Örebro län Länk till annan webbplats. 

Agenda 2030 och Länsstyrelsens uppdrag

Agenda 2030 innehåller 17 mål och 169 delmål.

De globala målen handlar om att

 • utrota fattigdom och hunger överallt
 • bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder
 • bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen
 • förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla
 • uppnå jämställdhet och egenmakt för alla
 • vidta ansträngningar för att nå dem som är mest utsatta först
 • säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Länsstyrelsen ska

 • främja arbetet med Agenda 2030
 • i samverkan med andra aktörer i länen bidra till att genomföra målen på regional och lokal nivå
 • redovisa utvecklingen till regeringen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss