17 illustrerade mål för agenda 2030

Agenda 2030

Agenda 2030 och de globala målen är ett samlat grepp för att skapa ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet och utveckling världen över. Agendan är antagen av FN:s medlemsländer. Länsstyrelsen ska bidra till länets genomförande av Agenda 2030.

Avsikten med Agenda 2030 är att lösa klimatkrisen och att förverkliga de mänskliga rättigheterna genom att utrota extrem fattigdom, minska orättvisor och ojämlikhet och främja fred och rättvisa – på global och lokal nivå.

Principer för genomförandet av Agenda 2030

Agendan är universell

Den riktar sig till alla världens länder, och att alla länder bär ett gemensamt ansvar för dess genomförande.

Målen är integrerade och odelbara

Inget mål kan nås på bekostnad av ett annat. Framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna uppnås.

Ingen ska lämnas utanför

Agendan måste genomföras med särskild hänsyn till de människor och samhällen som har sämst förutsättningar

Agenda 2030 och de 17 globala målen Länk till annan webbplats.

Genomförandet i Sverige

Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030, både nationellt och när det gäller att bidra till det globala genomförandet. Det innebär att vi successivt ska ställa om Sverige till en modern och hållbar välfärdsstat. I det arbetet har Länsstyrelsen och andra statliga myndigheter tillsammans med kommuner och regioner ett stort ansvar. För att vi ska lyckas behöver vi skapa delaktighet och få med hela samhället på omställningen.

Länsstyrelsens uppdrag inom Agenda 2030

Regeringen har gett flertalet statliga myndigheter i uppdrag att arbeta med Agenda 2030. För Länsstyrelsen innebär det bland annat att:

  • långsiktigt arbeta för att målen i Agenda 2030 nås
  • samverka med länets aktörer
  • sprida information om arbetet med Agenda 2030 i länet
  • bidra till genomförandet av Agenda 2030 i länet.

Agenda 2030 i Örebro län

Agenda 2030 ingår i Länsstyrelsen i Örebro läns strategiska arbete och verksamhetsplanering. Vi arbetar för att bidra till att uppfylla målen i den globala agendan, tillsammans med regionala och lokala aktörer.

Avsiktsförklaring för Länsstyrelsen och kommunerna

Länsstyrelsen har tillsammans med länets tolv kommuner skrivit under en regional avsiktsförklaring med konkreta åtaganden. Målet är att tillsammans ta steg framåt i arbete med Agenda 2030.

Avsiktsförklaringen är en utgångspunkt i det fortsatta arbetet med det viktiga budskapet ”Tillsammans gör vi genomförandet av Agenda 2030 i Örebro län möjligt”. Avsiktsförklaringen avser åren 2023–2024, med förhoppning om revidering inför kommande år, fram till år 2030.

Agenda 2030 – regional avsiktsförklaring Länk till annan webbplats.

Nulägesanalys av Örebro län

Under våren 2019 genomfördes en nulägesanalys av hur Örebro län lever upp till de globala målen inom Agenda 2030. Resultatet visar att Örebro län till stor del har samma utmaningar som Sverige i stort. De största utmaningarna är att:

  • säkerhetsställa en hållbar konsumtion och produktion (mål 12)
  • bekämpa klimatförändringarna (mål 13)
  • säkerställa en bevarad biologisk mångfald (mål 15).

Örebro län, liksom Sverige, har även utmaningar i frågor som handlar om ojämlikhet (mål 10) samt ökning av våldsbrott och minskad upplevd trygghet (mål 16).

Läs nulägesanalysen i sin helhet:

Nulägesanalys av Agenda 2030 i Örebro län Länk till annan webbplats. 

Kontakt