Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Landshövding och länsledning

Illustration, Örebro slott

Landshövdingen

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses vanligtvis i ett sexårigt förordnande. Det kan förlängas om personen inte har uppnått pensionsåldern. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Landshövdingar infördes i Sverige redan 1634, då Axel Oxenstierna delade in landet i olika kungliga områden (län).

Maria Larsson

Maria Larsson

Maria Larsson är landshövding i Örebro län sedan den 4 maj 2015. Hennes förordnande sträcker sig fram till och med den 31 december 2022.

Hon är den 39:e av regeringen utsedda landshövdingen i Örebro län sedan 1634 och tillträdde som landshövding i Örebro län 4 maj 2015.

Innan dess var hon riksdagsledamot 1998–2014, förste vice partiordförande för Kristdemokraterna 2003–2015 samt Äldre- och folkhälsominister 2006–2010 och Barn- och äldreminister 2010–2014.

Maria Larssons CV Pdf, 140.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Landshövdingens veckobrev
Landshövdingens kalender

Länsrådet

Länsrådet leder det dagliga arbetet på Länsstyrelsen och är landshövdingens ersättare när hon inte är i tjänst eller har förhinder. Länsrådet utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande.

Maria Larsson

Anna Olofsson

Anna Olofsson är länsråd vid Länsstyrelsen i Örebro län sedan 1 februari 2017. Hennes förordnande sträcker sig fram till och med den 31 december 2023.

Hon är statsvetare med inriktning nationalekonomi och kommer närmast från Sweco där hon arbetat som konsultchef inom samhällsanalys och strategi med inriktning mot regional utveckling.

Anna har även drygt tio års erfarenhet från Näringsdepartementet, som departementsråd och chef för enheten för Regional tillväxt. Dessförinnan var hon kontorschef för North Sweden European Office i Bryssel.

Förfrågningar om möten och evenemang

Förfrågningar avseende landshövdingen och länsrådets medverkan vid olika möten och evenemang ställs till chefssekreterare Lill Svedberg via e-post:

lill.svedberg@lansstyrelsen.se.

Insynsråd

För en demokratisk insyn och medborgerligt inflytande finns ett insynsråd som ska vara ett stöd för landshövdingen och myndigheten.

I insynsrådet är landshövdingen ordförande och regeringen utser rådets ledamöter på förslag från landshövdingen. I förslaget på ledamöter ska man ta hänsyn till jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald. Ledamöterna ska vara allmänt betrodda, väl förtrogna med länet och ha god regional förankring.

Följande personer ingår i insynsrådet vid Länsstyrelsen i Örebro län:

 • Anna-Karin Andershed
  Prorektor Örebro universitet
 • Elisabeth Anestad
  Polisområdeschef Örebro
 • Karl Hulterström
  Regionchef Svenskt Näringsliv Örebro
 • Bo Rudolfsson
  Kommunstyrelseordförande Laxå kommun
 • Andreas Svahn
  Ordförande Region Örebro län
 • Elisabeth Svantesson
  Riksdagsledamot
 • Per Willén
  Ordförande LRF Örebro län

Rådsorganisation

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att samordna olika samhällsintressen för att främja länets utveckling. Därför arrangeras regelbundet rådsmöten där företagare, företrädare för länets kommuner, myndigheter och olika organisationer är välkomna för att diskutera viktiga, gemensamma framtidsfrågor.

Har du frågor om råden eller om utvecklingen i Örebro län är du välkommen att kontakta Länsstyrelsen på telefon 010-224 80 00 eller e-post: orebro@lansstyrelsen.se

Jämställdhetsrådet är ett forum för samverkan kring jämställdhetsarbetet i Örebro län och de jämställdhetspolitiska målen som handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Jämställdhet mellan könen kan inte behandlas som en isolerad fråga vid sidan av ordinarie verksamhet. Ett jämställdshetsperspektiv måste genomsyra alla politikområden och verksamheter. Rådet ska bidra till bättre kunskap om jämställdhetsfrågor och bättre samordning av jämställdhetsarbetet. Jämställdhetsrådet ansvarar för revidering och uppföljning av länets jämställdhetsstrategi.

Ledamöter

I Jämställdhetsrådet ingår:

 • Jasmin Benca, Örebro läns idrottsförbund
 • Henrik Glamsjö, Arbetsförmedlingen
 • Anette Holm, Handelskammaren
 • Thomas Jäderqvist, Polisen
 • Marie Kilk, Sydnärkes utbildningsförbund
 • Åsa Kroon, Örebro universitet
 • Katrin Larsson, Örebro kommun
 • Christer Lenke, Lindesbergs kommun
 • Per Lilja, LO
 • Kerstin Lillje, Länsstyrelsen
 • Ulrika Lundgren, Karlskoga och Degerfors kommuner
 • Helena Löf, SCB
 • Magnus Larsson, Business Region Örebro
 • Jenny Nygårds, TCO
 • Melul Sevim, Försäkringskassan
 • Catrin Steen, Region Örebro län
 • Anna Swift-Johannison, Region Örebro län
 • Vakant, Företagarna
 • Fisun Yavas, Örebro kommun

Ordförande för Jämställdhetsrådet är Maria Larsson, landshövding ​Örebro län.

Kontaktperson

Klara Bolinder
Särskilt sakkunnig i jämställdhet

Länets beredskap för att hantera kriser är beroende av ett gott samarbete mellan Länsstyrelsen och övriga samverkande myndigheter, kommuner, regionen, organisationer och näringsliv i arbetet före, under och efter en händelse.

​Regionalt råd för totalförsvar är brett sammansatt och är i huvudsak rådgivande, men är också en diskussionsgrupp för strategiskt viktiga frågor som berör frågor inom totalförsvar.

Ordförande för rådet är Landshövding Maria Larsson.

Kontaktperson

Marcus Sjöholm
Enhetschef Samhällsskydd och beredskap
E-post till Marcus Sjöholm
Telefon: 010-224 82 63

Örebro läns energi- och klimatråd ska bidra till att öka takten i klimatomställningen. I rådet ingår näringsliv, kommuner, universitet och branschorganisationer. Rådet bildades våren 2021 och leds gemensamt av Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län.

Läs mer om energi- och klimatrådets arbete.

Utdelning av fanor

Rikskommittén Sveriges Nationaldag och landshövdingen delar varje år ut fanor till föreningar och organisationer på nationaldagen. Landshövdingen är ordförande i länskommittén för rikskommittén för Sveriges nationaldag.

Föreningar eller organisationer kan ansöka om fana. Sista dag för ansökan är den 1 januari. De föreningar och organisationer som tilldelas en fana får denna utdelad i samband med firandet av nationaldagen 6 juni. 

Ansök om fana (Nationaldagen) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00