Organisation

Länsstyrelsen i Örebro län har cirka 190 medarbetare. Organisationen är uppdelad på fyra avdelningar som inom sig rymmer totalt fjorton enheter.

Organisationsskiss

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses vanligtvis i ett sexårigt förordnande. Det kan förlängas om personen inte har uppnått pensionsåldern. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Landshövding och länsledning

Länsrådet leder det dagliga arbetet på länsstyrelsen och är landshövdingens ersättare när hon inte är i tjänst eller har förhinder. Länsrådet utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande.

Landshövding och länsledning

Vi informerar om de olika jordbruksstöd som går att söka i Örebro län och svarar på frågor om stödvillkor och ansökningsförfarande. Ansökningarna handläggs och kontrolleras av oss innan vi fattar beslut om stöd och utbetalningar. Vi besöker även ett stort antal gårdar årligen för att kontrollera att exempelvis skötselvillkor följs, att djur är märkta enligt reglerna och att de arealer som finns med i ansökan stämmer med verkligheten. Enheten ansvarar även för upprättande av åtagandeplaner, en sorts skötselplan för betesmarker och slåtterängar.​

Vi handlägger ärenden inom djurskyddskontroll. Vi gör både planerade kontroller och kontroll efter anmälningar från allmänheten. Enheten prövar även ansökningar för ​tillstånd att bedriva yrkesmässig verksamhet med djur eller verksamhet med djur i större omfattning. Vi utför även förprövningar av ny- och ombyggnationer av djurstallar.

Enheten Landsbygd och näringsliv arbetar med landsbygdsprogrammet för att uppnå en uthållig landsbygd och ett miljövänligt jordbruk. Enheten arbetar också med näringslivsutveckling och företagsstöd.

Vi handlägger jakt, vilt och viltskadeärenden samt ärenden som berör skydd av hotade arter. Enheten ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur på länsnivå. Genom nationella åtgärdsprogram arbetar vi med åtgärder för hotade arter. Några av de arter vi arbetar med är asknätfjäril, väddnätfjäril, hällebräcka, bombmurkla, flodpärlmussla, utter och större vattensalamander. Några biotoper som vi arbetar med är rikkärr och kalktallskogar och även skyddsvärda träd.

Länsstyrelsens arbete med vattenfrågor är samlat på enheten. På enheten finns Länsstyrelsens beredningssekretariat för genomförandet av vattendirektivet – vattenförvaltningen. Tillsyn av vattenverksamheter, prövning av vattenskyddsområden, samt skydd av vatten genom naturreservat ligger också på enheten. Vi ansvarar för administration av kalkning, biologisk återställning av kalkade vatten och lokala vattenvårds- (LOVA) och naturvårdsprojekt (LONA). Vi samordnar det regionala arbetet med klimatanpassning och översvämningsdirektivet.

Vi handlägger dispens och tillståndsansökningar som rör naturreservat och andra skyddade områden. Vi har även tillsyn över verksamheter som kan ha en påverkan på naturmiljön, men som inte faller under annan anmälnings- eller tillståndsplikt i miljöbalken så kallat 12:6 samråd.

Vi samordnar det regionala miljömålsarbetet. Regionala åtgärdsprogram tas fram med förankring i länet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Vi samordnar även miljöövervakningen och arbetar för att stödja kommuner, företag och central verk med miljöunderlag.

Miljöskyddsenhetens uppgifter omfattar huvudområdena:

 • tillståndsprövning,
 • tillsyn och tillsynsvägledning enligt miljöbalken,
 • tillsyn enligt Sevesolagstiftningen,
 • efterbehandling av förorenade områden.

Prövningsverksamheten består främst av tillståndsprövningar enligt 9 kap miljöbalken (miljöfarliga verksamheter), men även prövning enligt 14 kap (kemikalietillstånd) och 15 kap (tillstånd/anmälan avfallstransporter, dispenser från deponeringsförbud) ingår i delområdet. Enheten handlägger även koncessioner för energitorvbrytning.

Länsstyrelsens har tillsyn över cirka 30 miljöfarliga verksamheter, såsom avfallsförbränningsanläggningar, pappersmassaindustrier, gruvor och explosivämnestillverkare. I tillsynen ingår kontroll av lagefterlevnad och information/rådgivning. Länsstyrelsen bedriver även tillsyn enligt Sevesolagstiftningen för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Länsstyrelsens bedriver också tillsynsvägledning gentemot kommunernas miljökontor. Detta görs genom bland annat regional samverkan, rådgivning, information, utbildningar och framtagande av vägledande material. Syftet är styra mot likartade miljökrav mellan kommunerna och för att effektivisera tillsynsarbetet i länet.

I länet finns ett stort antal förorenade områden. Enheten samordnar länets arbete med förorenade områden, där även tillsyn och tillsynsvägledning ingår samt hantering av bidrag för undersökningar och saneringsåtgärder.

Naturskyddsenheten arbetar med att skydda natur samt förvalta och sköta den natur som har skyddats. Enheten arbetar även med att följa upp förändringar i naturen såväl i som utanför skyddade områden.

Skydd av natur sker framförallt genom bilda naturreservat, men vi arbetar även med andra skyddsformer som till exempel Natura2000-områden, naturvårdsavtal, nationalparker och naturminnen. Idag finns cirka 280 naturreservat i Örebro län, varav ca 40 kommunala, samt två nationalparker.

Enheten arbetar även med skötsel och förvaltning av de skyddade områden. Skötseln syftar till att bevara och förstärka de natur- och friluftsvärden som låg till grund för att skyddet. I skötseln ingår också att se till att det finns informationstavlor och att anordningar som t ex fågeltorn, stigar och spänger finns och fungerar bra för besökare i områdena.

En annan viktig del i enhetens arbetet är att följa förändringar i landmiljön såväl i som utanför skyddade områden. Inne i skyddade områden sker uppföljning enligt särskilt fastställda metoder. Utanför skyddade områden sker uppföljningen med hjälp av landmiljöövervakningen, som ansvarar för uppföljning av den biologiska mångfalden i jordbruksmarker, våtmarker och skog. Tillsammans med ideella naturvårdare i länet bedriver vi särskilda samarbetsprojekt (till exempel floraövervakning, häckfågeltaxering och fjärilsövervakning). Resultaten från miljöövervakningen används för att följa upp om vi når regionala och nationella miljömål och som underlag för regional och kommunal planering. Miljöövervakningsdata utgör också ett viktigt beslutsunderlag vid prövning enligt Miljöbalken.

Enheten samordnar även det regionala arbetet för grön infrastruktur utifrån fastställd handlingsplan samt leder och samordnar arbetet med att uppnå de nationella målen för friluftsliv.

Enheten är uppdelad i tre verksamhetsområden:

 • samhällsplanering
 • kulturmiljö
 • klimat och energi.

Samhällsplanering

Samhällsplanering är att planera hur samhället ska utformas, nyttjas och bebyggas. Vi prövar frågor om strandskydd och övervakar kommunernas boendeplanering. Vi utövar tillsyn över kommunernas planläggning och byggande.

Kulturmiljövård

Inom kulturmiljövården arbetar vi för att bevara vår kanske viktigaste historiebok – kulturlandskapet. Ett landskap fullt av spår och lämningar som berättar människans historia från forntid till nutid. Vi har ett övergripande ansvar för att länets kulturmiljöer bevaras och brukas på bästa sätt och kan bevilja bidrag till vård av särskilt värdefulla fornlämningar, byggnader och kulturlandskap. Men även för att informera och berätta om dessa miljöer på olika sätt.

Klimat och energi

Inom klimat och energi ansvarar vi för att miljömålen efterlevs och miljöledning av dem. Miljömålen är en gemensam grund för länets miljöarbete.

Inom klimatarbetet medverkar vi till att genomföra åtgärder för att anpassa samhället till den pågående klimatförändringen. Att effektivisera energianvändningen och gå över till förnybara bränslen är viktigt för miljön och skapar möjligheter till tillväxt i länets företag. Insatser för en begränsad klimatpåverkan behövs av såväl enskilda som företag.

Inom dessa områden pågår ett samarbetar med länets kommuner och andra som är berörda.

Samordning och utveckling av tvärsektoriella uppdrag samt verka för att de nationella målen får genomslag i länet.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är:

 • Stöd till olika aktörer i länet i deras arbete med jämställdhetsintegrering
 • Nationell samordning av jämställdhetsintegreringsprojektet ESF Jämt
 • Regionalt Resurscentra
 • Femlänssamordning av projektet UTCED för att främja kvinnors företagande och samordning av UTCED inom Örebro län
 • Skapa god beredskap i länet för att ta emot skyddsbehövande och uppföljning av kommunernas introduktionsarbete
 • Samordning av förebyggande insatser mot alkohol-, narkotika-, drog- och tobaksmissbruk
 • Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagarna
 • Fördelning av statsbidrag inom det sociala området
 • Tvärsektoriell samordning av folkhälsoarbetet och
 • jämställdhetsintegrering inom Länsstyrelsen
 • Uppföljning, utvärdering och analyser

Samhällsskydd och beredskap arbetar med säkerhets- och beredskapsfrågor för ett robust och säkert samhälle.

Exempel på åtgärder för att stärka krishanteringsförmågan är att bygga nätverk för krisledning och kriskommunikation, utveckla geografiskt områdesansvar, frågor inom totalförsvaret, erbjuda utbildning och övning, medverka i samhällsplaneringen, stödja kommunernas arbete med krishantering och bedriva tillsyn över kommunernas tillämpning av lagen om skydd mot olyckor.

Personal är en stödjande funktion till länsledning, chefer och anställda. Vi arbetar inom områden som:

 • Rekrytering
 • Introduktionsutbildning
 • Arbetsmiljö
 • Friskvård
 • Rehabilitering
 • Kompetensutveckling
 • Chefsutveckling
 • Avtal, pensioner och förhandling

Intern service ansvarar för reception/växel och dagligt stöd till organisationen såsom kontorsmateriel, lokalfrågor, posthantering och säkerhetsfrågor. Vi arbetar även med postöppning, diarieföring, arkiv, ärendehanteringssystem.

Ekonomienheten arbetar med löpande redovisning, bokslut, årsredovisning, ekonomisk uppföljning och finansieringsfrågor. Dessutom är Länsstyrelsen i Örebro samordnare för länsstyrelsernas gemensamma ekonomiadministration.

Vi arbetar med:

 • Juridisk rådgivning
 • Trafikföreskrifter
 • Kampsporter
 • Överklagade kommunala beslut
 • Övriga förvaltningsärenden

Enheten är ett strategiskt och operativt stöd till Länsledningen och myndighetens verksamheter som bidrar till att utveckla myndigheten. Enhetens uppdrag är att stödja både i det interna ledningsarbetet, vid externa engagemang och i kommunikationsfrågor. Enheten har ett särskilt ansvar för att bidra till att utveckla Länsstyrelsens och Landshövdingens främjande roll och varumärke i länet.

Enhetens svarar för planering och genomförande av länsledningens deltagande i externa sammanhang och har till uppgift att bidra till effektiva möten. Enheten ansvarar för interna styrprocesser, utredningar och myndighetsövergripande analyser samt ska utgöra ett stöd i arbetet med att följa upp och analysera vad som händer i omvärlden.

Enheten har i uppdrag att leda, utveckla och stödja det externa såväl som det interna kommunikationsarbetet. Enheten ansvarar också för kriskommunikation och informationssamordning vid krislägen i länet. Enheten utgör presstöd till länsledningens och verksamheternas kontakter med media.

Enheten ansvarar även för att vårda och underhålla residenset och landshövdingens tjänstebil.

Kontakt