Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att främja en hållbar utveckling och göra verklighet av nationella mål utifrån länets förutsättningar. Med bred och djup kunskap arbetar vi nära verksamheter, människor och natur och gör avvägningar mellan olika intressen.

Huvudsakliga uppgifter

Våra huvuduppgifter kan delas in i fyra områden, som spänner över många områden i samhället:

 • Tillstånd och tillsyn
 • Skydd
 • Finansiering och stöd
 • Vägledning och kunskap

Exempel på tillstånd och tillsyn är:

 • Auktorisation av bilskrot
 • Avfall
 • Avlopp
 • Bygglov
 • Deponerade medel
 • Djurhälsa, djurhälsopersonal m.m.
 • Fiske
 • Godkännande av skyddsvakt
 • Kampsport
 • Kontroll sällskapsdjur och lantbruksdjur, djur i verksamhet, transport
 • Licensjakt
 • Livsmedel och foder
 • Miljöfarlig verksamhet
 • Rökfria skolgårdar
 • Stall
 • Vattenverksamheter
 • Vilthägn
 • Översiktsplaner

Exempel på skydd är:

 • Arkeologi
 • Dricksvatten
 • Miljöskydd
 • Naturreservat
 • Skydd av naturområden och kulturmiljöer
 • Skyddad natur
 • Viltförvaltning
 • Våtmarker och värdefulla vattendrag
 • Åtgärdsprogram hotade arter

Exempel på finansiering och stöd är:

 • Betaltjänster
 • Bostadsstöd
 • Bredband
 • Integration
 • Jordbruksstöd
 • Klimatklivet
 • Kulturmiljö
 • Landsbygdsprogrammet
 • Radon
 • Regional tillväxt
 • Restaurering
 • Sanering
 • Sanering förorenad mark
 • Skyddade områden (naturvårdsskötsel/friluftslivsåtgärder)
 • Solceller
 • VA-planer
 • Våtmarker

Exempel på vägledning och kunskap är:

 • ANDTS
 • Brottsförebyggande
 • Civilt försvar/Totalförsvar
 • Djurskydd
 • Energiomställning och minskad klimatpåverkan
 • Friluftsliv
 • Föräldraskapsstöd
 • Grundläggande betaltjänster
 • Gröna näringar
 • Grön infrastruktur
 • Integration
 • Jämställdhet
 • Krisberedskap
 • Kulturmiljö
 • Livsmedel
 • Mäns våld mot kvinnor
 • Mänskliga rättigheter
 • Samhällsplanering
 • Samhällsplanering och bostadsfrågor, bostadsanalys
 • Tillsynsvägledning

Så styrs länsstyrelsen

Länsstyrelsen är statens regionala företrädare och vi ska främja utvecklingen i länet. Vi ska utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande och samordna olika samhällsintressen.

Myndighetens uppdrag utgår från länsstyrelseinstruktionen, regleringsbrev, författningar och andra särskilda uppdrag som tilldelas oss.

Myndighetsförordningen

Myndighetsförordningen gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen, där länsstyrelsen är en av många myndigheter. Förordningen reglerar bland annat ledning och handläggning av ärenden.

Myndighetsförordning (2007:515) (riksdagen.se) Länk till annan webbplats.

Länsstyrelseinstruktion

Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Vi ska utifrån ett statligt helhetsperspektiv samordna olika samhällsintressen inom myndighetens ansvarsområde. Vi ska även främja länets utveckling och noga följa länets tillstånd samt underrätta regeringen om det är något av vikt de behöver få veta om händelser i länet.

I förordningen (SFS 2017:868) med länsstyrelseinstruktion beskrivs bland annat

 • länsstyrelsens uppgifter
 • myndighetens ledning
 • samråd med andra myndigheter i vissa frågor
 • regler för olika delegationer
 • anställningsförfarande
 • landshövdingens tjänstebostad
 • länsstyrelsens särskilda roll vid höjd beredskap i samhället.

Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion (riksdagen.se) Länk till annan webbplats.

Författningar

Författningar är ett samlingsnamn för lagar, förordningar och föreskrifter. En är exempelvis Förvaltningslag (2017:900) (riksdagen.se).

Inom sakverksamheten finns det ytterligare författningar och särlagstiftning som styr verksamheten, till exempel Miljöbalken och Plan- och bygglagen.

Regleringsbrev

Regleringsbrevet beslutas varje år av regeringen. Det anger Länsstyrelsens uppdrag och återrapportering kring uppdrag för det kommande året, riktlinjer hur Länsstyrelsen ska arbeta och återrapportera uppdragen. Det är riksdagen som beslutar om länsstyrelsernas verksamhet. Sedan ansvarar vi att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i länet.

Länsstyrelsens regleringsbrev (ekonomistyrningsverket.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss