Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Livsmedelsstrategi

Det övergripande målet med den svenska livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja och ökad produktion av livsmedel i Sverige. Länsstyrelsen samarbetar med regionala aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Sveriges livsmedelsstrategi

Den svenska livsmedelsstrategin som antogs 2017 omfattar hela livsmedelskedjan, och gäller fram till år 2030. Det övergripande målet med strategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala produktionen av livsmedel ökar, samtidigt som vi når relevanta miljömål.

Livsmedelsstrategin ska bidra till:

 • hållbar utveckling i hela landet
 • att skapa tillväxt och sysselsättning
 • att både konventionell och ekologisk produktionsökning stämmer överens med konsumenternas efterfrågan
 • att sårbarheten i livsmedelskedjan minskar
 • ökad självförsörjningsgrad av livsmedel.

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet, regeringen Länk till annan webbplats.

Regional handlingsplan för livsmedel i Örebro län

I Örebro län ska vi genomföra åtgärder för att bidra till målen i den nationella livsmedelsstrategin. Som grund till det arbetet har Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro tagit fram en regional handlingsplan.

Det övergripande målet i den regionala handlingsplanen är:

En konkurrenskraftig livsmedelskedja inkluderat innovation och forskning, där den totala livsmedelsproduktionen ökar och bidrar till fler jobb och hållbar tillväxt i Örebro län.

Fyra handlingsområden

 • Stärkt produktionsutveckling ökar konkurrenskraften i den regionala livsmedelskedjan.
  Genom att koppla samman aktörer inom livsmedelskedjan och forskningsmiljöer kan nya produkter och tjänster utvecklas.
 • Öka kunskapen om mervärdet i den lokala och regionala livsmedelskedjan.
  Vi vill att fler ska välja livsmedel producerade i länet.
 • Kommunicera den regionala matens roll inom besöksnäringen, i detaljhandel och på restauranger i länet. Stärka perspektivet måltidsupplevelse i livsmedelskedjans utveckling.
  Vi vill göra det tydligt vad matproduktionen i regionen kan göra för såväl matproducenter som grossister, restauranger och offentlig sektor. Vi vill skapa en matidentitet.
 • Minska matsvinnet – öka kunskapen och stötta åtgärder som minskar matsvinn i alla led. Öka kunskapen om nya affärsmodeller för att driva mot hållbara lösningar.
  Vi vill att mindre mat ska gå till svinn och arbeta med möjligheter till kretslopps tänkande för att spara på resurser.
 • Stötta utveckling och innovation inom hållbara logistiklösningar. Utveckla kopplingar mellan livsmedelskedjan och länets starka branschstrukturer.
  Vi har en stark position inom logistik i vårt län. Detta vill vi använda tillsammans med forskning kring hållbar logistik som pågår vid Örebro universitet, för att utveckla distribution från såväl småskalig produktion som till storskalig förädlingsindustri.

 • Öka kunskapen runt den offentliga upphandlingen och måltidens roll i den regionala livsmedelskedjan.
  Det offentliga köket kan användas mycket mer för att stärka länets livsmedelsproduktion då det finns ett intresse för både ekologiska och närproducerade livsmedel.
 • Göra det möjligt för fler mindre företag att komma in i offentlig upphandling.
  Om mindre regionala producenter kan delta i offentlig upphandling stärks landsbygden och hela länets företag. Det bidrar till såväl sysselsättning som tillväxt.
 • Stötta arbetet med tydliga kost- och måltidspolicys i länets samtliga kommuner.
  Vi vill få länets kommuner att upphandla mer småskaligt, ekologiskt och regionalt. Livsmedel och hälsa går hand i hand och den offentliga måltiden kan vara en förebild för detta.

 • God dialog, ökad kompetens och samverkan inom regler och villkor.
  Vi vill underlätta för länets företagare när det gäller regelverk och tillsyn. Samverka tillsammans med kommuner, myndigheter och företagare för att göra det enklare. Och öka kunskapen om livsmedelsproduktionens villkor och betydelse för en hållbar utveckling.
 • Stärka företagens utvecklingsarbete genom att skapa en arena för samarbeten och kunskapsutbyten.
  Vi vill öka samarbeten och utbyte av kunskap mellan olika delar av livsmedelskedjan. Vi vill också stärka de som arbetar företagsfrämjande med kunskap om branschens villkor.

 • Strategiskt och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning inom livsmedelsyrkena i länet – från primärproduktion genom hela livsmedelskedjan till konsument.
  Vi vill jobba långsiktigt för att göra det lättare att hitta rätt kompetens till livsmedelsyrkena i länet. Vi står inför ett generationsskifte och det är särskilt viktigt att ta tillvara på de unga i denna process.
 • Stärk kopplingen mellan Örebro universitets forskningsområden och den regionala livsmedelskedjans utveckling.
  Vi vill ta tillvara på kunskapen vid Örebro universitet, område Livsmedel och hälsa, på ett bättre sätt. Det finns även unik kompetens vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan.
 • Test- och demonstrationsmiljöer för samverkan mellan länets livsmedelsföretag och offentliga kök stärker den regionala livsmedelskedjan.
  Vi vill göra det enklare med utvecklingsarbete genom att skapa test- och demonstrationsmiljöer. Här ser vi att det offentliga köket kan bidra och att vi kan samverka mer mellan olika branscher.
 • Öka kunskapen hos aktörer verksamma inom innovation och företagsutveckling.
  Vi vill synliggöra och lyfta livsmedelskedjans företag.
  Vi vill att aktörer som arbetar med företagsutveckling och företag inom livsmedelskedjan lär av varandra för att öka möjligheten till utveckling.
 • Koppla upp strukturer och samarbeta med andra regioner (nationellt och internationellt) som kan komplettera erbjudandet till företag och kund.
  Vi vill samarbeta mer med andra regioner som har liknande specialområden som vårt län. Det stärker både de samarbeten som finns och skapar nya möjligheter. 

Livsmedelsföretagen i regionen har outnyttjade möjligheter och kan utvecklas genom ökat samarbete, både med varandra och mellan olika branscher. Det är viktigt att både de stora industrierna, de små och medelstora företagen och primärproducenter upplever att det finns bra möjligheter till samverkan.

Samverkan som kan bidra till utveckling med fokus på nya lösningar och produkter och i förlängningen sysselsättning. Näringslivets engagemang är nödvändigt, från primärproducenter, via distributörsledet till förädlande företag.

För att nå målen i den nationella livsmedelsstrategin och för att arbeta utifrån den regionala handlingsplanen behöver vi samverka mer mellan de olika områdena – akademi, civilsamhälle, offentlig sektor och näringsliv. En samverkan där var och en tar ansvar för sin roll i livsmedelskedjan.

Vem bekostar arbetet med livsmedelsstrategin?

För att finansiera arbetet med livsmedelsstrategin har Länsstyrelsen sökt stöd inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Det är projekt för områdena regler och villkor samt konsment och marknad.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen arbetar systematiskt för att integrera livsmedelsstrategins mål i vår verksamhet. Vi samarbetar också med berörda aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss