Hälsoskydd

Länsstyrelsen samordnar arbetet med länets miljö- och hälsoskydd. Vi arbetar bland annat med att följa upp och utvärdera kommunernas tillsyn inom hälsoskydd.

Länsstyrelsen samordnar, utvärderar och ger råd

I Länsstyrelsens arbete med miljö- och hälsoskydd ingår det att vi ska upptäcka och förebygga hälsorisker i miljön. Detta gäller både utomhus och inomhus. Syftet är att förhindra att människor blir sjuka.

Frågor om hälsa behandlas bland annat i ärenden, tillsyn och prövning av miljöfarliga verksamheter. Dessutom ingår dessa frågor i det övergripande miljömålsarbetet. Vi tittar bland annat på:

  • buller
  • vibrationer
  • luftstötvågor
  • strålning
  • lukt
  • risk för legionella.

I vårt uppdrag ingår att samordna, följa upp och utvärdera kommunernas tillsynsverksamhet inom hälsoskydd. Dessutom ger vi kommunerna råd. Vi samarbetar med kommuner och myndigheter när det gäller olika projekt och utbildningar.

Kommunala hälsoskyddsbeslut kan överklagas till Länsstyrelsen.

Tillsyn över verksamheter i Örebro län

Länsstyrelsen i Örebro län har tillsyn över ett 40-tal verksamheter i länet. Bland de verksamheter vi har tillsyn över hittar man pappersmassabruk, sprängämnestillverkare, gruvor, stålverk, kemisk industri och avfallshantering.

För att genomföra tillsynen på miljöfarliga verksamheter använder vi oss av olika arbetssätt. Några viktiga verktyg är:

  • Tillsynsbesök då verksamheten gås igenom och kontrolleras på plats.
  • Granskning av en årlig miljörapport som redovisar att verksamheten uppfyller krav och villkor.
  • Uppföljning av verksamhetens egenkontroll och kontrollprogram som beskriver hur krav samt villkor kontrolleras.
  • Kontroll av åtgärder i samband med förändringar, incidenter eller olyckor.

Kommunerna i länet bedriver också tillsyn enligt miljöbalken och de har tillsyn över många fler verksamheter i länet än vad Länsstyrelsen har. Om du vill veta vem som har tillsyn över en miljöfarlig verksamhet kan du höra av dig till kommunen där verksamheten ligger eller till Länsstyrelsen.

Överklaga tillsynsbeslut till Länsstyrelsen

Kommunernas tillsynsbeslut i ärenden kan överklagas till Länsstyrelsen och då är det länsstyrelsens rättsenhet som prövar dessa. Om du har frågor om ett kommunalt tillsynsbeslut som överklagats kan du vända dig till rättsenheten.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss