Höga flöden i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Vattenorganisationer och luftvårdsförbund

Vattenorganisationer och luftvårdsorganisationer är ideella organisationer som jobbar nationellt, regionalt eller lokalt med olika frågor inom vattenvård och luftvård. Länsstyrelsen bidrar till arbetet på olika sätt.

Länsstyrelsen medverkar till arbetet i olika vattenorganisationer och luftvårdsorganisationer. I vissa organisationer är vi medlemmar och i andra fall ger vi endast råd och stöd till organisationerna.

Vattenorganisationer

Vattenvårdsförbund, vattenvårdsföreningar, vattenförbund och vattenråd är ideella organisationer där kommuner, markägare, kraftbolag, industrier och andra intressenter kan ingå. Länsstyrelsens roll i organisationerna kan vara mycket varierande.

De olika vattenorganisationerna är regionala eller lokala samverkansorgan. Här kan deltagarna mötas och diskutera sig fram till gemensamma lösningar i vattenfrågor. Länsstyrelsen kan i vissa fall vara medlem i organisationerna och kan ha en samordnande och stödjande roll.

I Norra Östersjöns vattendistrikt finns följande vattenförbund och vattenvårdsförbund:

Hjälmarens vattenvårdsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbogaåns vattenförbund

Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Länk till annan webbplats.

Hedströmmens vattenförbund

Kolbäcksåns vattenförbund

I Södra Östersjöns vattendistrikt finns följande vattenvårdsförbund:

Norra Vätterns recipientkontroll

Motala ströms vattenvårdsförbund Länk till annan webbplats.

Vätternvårdsförbundet Länk till annan webbplats.

I Västerhavets vattendistrikt finns följande vattenvårdsförbund:

Gullspångsälvens vattenvårdsförbund Länk till annan webbplats.

Samordnad kontroll av vattenområden

Den som utövar miljöfarlig verksamhet, till exempel avloppsreningsverk (kap 9 miljö­balken) eller bedriver en vattenverksamhet till exempel vattenkraftverk (kap 11 miljöbalken), är skyldig att kontrollera verksamhetens inverkan på miljön.

Om flera verksamheter påverkar samma vattenområde kan man med fördel upprätta ett gemensamt kontrollprogram, så kallad samordnad recipientkontroll - SRK.

Vattenorganisationerna sköter recipientkontrollen
Den samordnade recipientkontrollen sköts av vattenvårdsförbund eller motsvarande. Förutom att belysa miljöpåverkan ska recipientkontrollen ge underlag för planering och utförande av miljöskyddande åtgärder. Fördelarna med samordningen är bland annat:

 • Samordning medför lägre kostnad för verksamhetsutövarna.
 • Kontroll av ett större vattenområde ger bättre och fylligare information om effekterna av miljöpåverkan.

Kontrollerna upprättas av Länsstyrelsen
Det gemensamma kontrollprogrammet för medlemmarna i ett vattenvårds- eller vattenförbund upprättas i samråd med Länsstyrelsen.

Så bekostas mätningarna
Medlemmarna i ett förbund bekostar mätningarna enligt en fördelning som baseras på hur stor miljöpåverkan respektive verksamhet uppskattas ha. Medlemmarna i förbunden är framförallt kommuner på grund av de kommunala avloppsreningsverkens utsläpp och industrier. Få skogsbolag, lantbruksföretag eller vattenkraftsbolag har recipientkontroll.

Resultaten (vattenkemi- och biologiska data) från den samordnade recipientkontrollen finns tillgänglig hos nationell datavärd för vattenkemi i sötvatten, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU):

Miljödata - webbtjänst med mark, vatten och miljödata, SLU Länk till annan webbplats.

Luftvårdsorganisationer

Luftvårdsförbund och luftvårdsföreningar är ideella organisationer där kommuner, företag och andra organisationer är medlemmar. Luftvårdsorganisationerna arbetar för att samordna åtgärder som förbättrar luftkvalitén i regionen och i hela landet.

Länsstyrelsen ger stöd och råd till organisationerna.

Förbundet verkade 1989-2009. En av förbundets uppgifter var att genomföra nedfalls­mätningar och markvattenkemi inom miljöövervakningens delprogram Krondroppsnätet. Länsstyrelsen övertog ansvaret för mätningarna 2010, vilka avslutades efter 2014 års mätningar.

Mätningarna har under åren gett värdefull information och kunskap samt har använts till miljömålsuppföljning av indikatorerna Nedfall av svavel, Nedfall av kväve och även till viss del Försurade sjöar.

Miljöövervakningens programområde Luft, Naturvårdverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det finns flera skäl till varför Luftvårdsförbundet slutade med mätningar, bland annat:

 • Begränsad nytta av resultat
  Resultat från markvattenkemi har vi ingen större nytta av på regional nivå. Resul­taten har tidigare delvis använts för att följa försurning av skogsmark, vilket nu sker med andra metoder och på nationell nivå.
 • Svavelnedfall har minskat
  Svavelnedfallet understiger nu den belastning som ”naturen tål”.
 • Nationella mätningar ger bra underlag
  Mätningar i det nationella programmet Luft- och nederbördskemiska nätet Länk till annan webbplats. samt grannlänens mätningar bör kunna ge underlag för svavel- och kvävenedfallet på regional nivå.

  Mätningar inom det nationella programmet gällande Omdrevssjöar Länk till annan webbplats. bör kunna ge svar på eventuella förändringar av svavel och försurning.
 • Andra delprogram prioriteras högre
  Andra delprogram inom miljöövervakningen är högre prioriterade enligt riktlinjerna från Naturvårdsverket och HaV.

Nackdelar när mätningarna upphörde är att:

 • Det blir svårt att få aktuella och noggranna data gällande kvävenedfall som
  ligger på gränsen för vad ”naturen tål”.
 • Noggrannheten minskar på storregional nivå, då våra stationer bidrog till
  utvärderingar tillsammans med grannlänens mätningar.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss