Aktuella vädervarningar i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Åtgärdsprogram inom miljömål

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar, och vi har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet. Åtgärdsprogrammen tas fram av Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer.

Åtgärdsprogram för Örebro läns miljömål

Örebro län hade ett åtgärdsprogram för miljömål under perioden 2016–2020. Under 2024 kommer vi att se över kommande åtgärder för länet.

Åtgärdsprogrammet för Örebro läns miljömål 2016–2020 kopplades till de 14 regionala miljömålen och syftade till att förtydliga och bryta ner målen till mer konkreta insatser och åtgärder. Åtgärdsprogrammet hade sex fokusområden som skulle prioriteras i det miljöstrategiska arbetet fram till år 2020. Fokusområdena var:

 • Klimat
 • Giftfri vardag
 • Vatten
 • Hållbar samhällsplanering
 • Biologisk mångfald
 • Hållbar resursanvändning.

Varje fokusområde kopplade till ett eller flera regionala miljömål inklusive deras preciseringar. Dessa miljömål och preciseringar framgår i rapporten Miljömål för Örebro län 2015–2020. Inom varje fokusområde angav åtgärdsprogrammet gemensamma åtgärder för ökad samverkan och effektivitet.

Åtgärdsprogram för Örebro läns miljömål 2016–2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljömål för Örebro län 2015–2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 1. Begränsad klimatpåverkan
  Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet uppnås.
 2. Frisk luft
  Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.
 3. Bara naturlig försurning
  De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar.
 4. Giftfri miljö
  Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats (naturfrämmande ämnen) i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna. Bakgrundnivåer är de halter av olika naturliga ämnen eller föreningar som förekommer ursprungligt i naturen.
 5. Skyddande ozonskikt
  Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning.
 6. Säker strålmiljö
  Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning i den yttre miljön, det vill säga den miljö vi vistas i utomhus.
 7. Ingen övergödning
  Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.
 8. Levande sjöar och vattendrag
  Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Det är viktigt att bevara:
  - naturlig produktionsförmåga
  - biologisk mångfald
  - kulturmiljövärden
  - landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion.

  Samtidigt är det viktigt att förutsättningar för friluftsliv värna landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion.
 9. Grundvatten av god kvalitet
  Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.
 10. Myllrande våtmarker
  Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker ska bevaras för framtiden.
 11. Levande skogar
  Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. Skogsstyrelsen ansvarar för att samordna detta miljömål.
 12. Ett rikt odlingslandskap
  Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.
 13. God bebyggd miljö
  Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.
 14. Ett rikt växt- och djurliv
  Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.

Länets aktörer beslutar om åtgärder

Inom varje fokusområde anges prioriterade åtgärder. Hur genomförandet ska gå till bestämmer länets aktörer själva, det vill säga vilka åtgärder som de kan åta sig att genomföra eller medverka i.

Berörda aktörer kan också föreslå egna åtgärder inom något fokusområde. Som stöd för att genomföra arbetet kan åtgärdsprogrammet kopplas till befintliga styrdokument inom respektive organisation. Åtgärderna ska till största del genomföras genom prioriteringar i den ordinarie verksamheten. För vissa åtgärder kan det finnas statliga stöd, ersättningar eller bidrag att söka som helt eller delvis finansierar åtgärden.

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Det behövs ett arbete med styrmedel, i såväl produktion som konsumtion. Nationella, regionala och lokala aktörer behöver tillsammans driva på utvecklingen med hjälp av åtgärder och styrmedel. Styrmedel kan vara lagar och regler, samhällsplanering, ekonomiska stöd, åtgärdsplaner, information och nätverksstyrning.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss