Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Sörgårdsmarken

Frostnupen skogsmiljö med liggande dött träd i förgrunden

Foto: Jim Hellquist

I naturreservatet Sörgårdsmarken skyddas en variationsrik gammelskog där många hotade och alltmera sällsynta växter och djur funnit en fristad. Numera sköter skogen sig själv men här finns gott om spår efter äldre tiders skogsbete, koltillverkning och vedhuggning. Här kan du njuta av vildmarkens storslagna stillhet eller spana efter rariteter som garnlav, kandelabersvamp, korallrot och tretåig hackspett.

Skogsklädda höjdsluttningar

Naturreservatet Sörgårdsmarken är ett till stora delar väglöst skogsområde i nordöstra delen av Hällefors kommun. Reservatet består av den sydligaste delen av byn Björksjöns gemensamma byskog, som efter skiftesreformen kom att tillhöra de utflyttade Sörgårdarna. Skogsområdet sträcker sig längs höjderna ovanför Vasselsjön och Lankälven i sydöst, upp till de fortfarande öppna eller halvt igenvuxna liderna (höjdsluttningarna) vid Sörgårdarnas lägen i nordväst. En sträcka på nästan 2,5 km. De skogsklädda höjderna sluttar brantast mot väster, framförallt vid Långtjärnsberget med tvärbranta klippavsatser. Slänterna mynnar på båda sidor ut i dalsvackor där dalbottnarna ger plats åt långsmala myrar, tallmossar och två skogstjärnar, Torptjärnen och Holmtjärnen. Tjärnarna har förbindelse med varandra genom en liten tvärsrinnande bäck.

Gammelskogens variationsrikedom

Den varierande terrängen ger utrymme för många olika naturtyper. Skogen betsår främs av barrträd där granen dominerar. Men på de magra och torra höjderna breder tallen ut sig, liksom i blötare sänkor med näringsfattig jordmån. Här och var är marken lite bördigare, bland annat på grund av lokala kalkförekomster. På dessa platser är granarna både grövre och högre och det finns även ett större inslag av olika lövträd, främst björk och asp men också rönn, sälg, gråal, lönn och skogslind. Huvuddelen av skogen är gammal och uppvisar naturskogens typiska kännetecken av en stor variationsrikedom. I en skog som får sköta sig själv finns träd i alla åldrar såväl som döda och döende träd. I gläntorna efter döda träd når solen ner till förmån för gräs, örter och buskar. De döda träden får snabbt nytt liv som livsmiljöer åt en mängd olika insektslarver, svampar, mossor och lavar. Det är därför inte så konstigt att vi här i Sörgårdsmarken hittar ett stort antal sällsynta och hotade växter och djur. Bland sällsyntheterna kan nämnas kandelabersvamp, mottaggsvamp gränsticka violettgrå tagellav, korallblylav, platt fjädermossa och vedrappmossa. Bland skogen sällsynta och lite diskreta blommande arter hittas knärot, korallrot och grönpyrola. I en skog med gott om döda träd hittar du även många olika hackspettar. Här i området häckar även den sällsynta tretåiga hackspetten

Småskaligt brukad byskog

Här och var finns spår efter äldre torp och ängslyckor, som exempelvis vid Uttertorpet. Bebyggelsens höglänta lägen minner om det skogsfinska kulturarvet som präglad trakten. Kanske började den glest liggande torpbebyggelsen här uppe som någon form av svedjeland innan den senare blev till permanenta boställen. Än idag går det i storskogen hitta lämningar av ålderdomliga timrade ängslador och rangliga gärdesgårdsrester som skyddat små odlingslotter mot boskapen som betade fritt i skogen. Samtidigt var skogen ett viktigt förråd för behovet av ved, timmer och inte minst träkol. Kolningen tidvis en viktig näring för byns innevånare. Den sista eran av träkolsframställning skedde in på början av 1900-talet då byn levererade träkol till Södra Hyttan och Bredsjö Bruk.

Tillgänglighet

Sörgårdsmarken hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Beslutskarta som visar naturreservatets gräns samt plats för informationsskylt

Karta

Vill du titta närmare på kartan hittar du den i beslutet under Fakta nedan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet Sörgårdsmarken är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
 • framföra motordrivet fordon annat än på bilvägar,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller om kullfallna träd och buskar,
 • skada vegetationen t.ex. genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
 • medvetet störa djurlivet,
 • cykla förutom på vägar och anvisade cykelleder,
 • rida förutom på vägar och anvisade ridleder,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

Men det är tillåtet att:

 • plocka bär-, matsvamp- och blomväxter för eget behov, dock ej fridlysta eller rödlistade arter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Hällefors

Beslutsår: 2024

Areal: 167,5 hektar

Markägare: Enskilda

Reservatsbildare: Länsstyrelsen i Örebro län

Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen i Örebro län

Beslut om bildande av naturreservatet Sörgårdsmarken Pdf, 842.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Skötselplan för naturreservatet Sörgårdsmarken Pdf, 815.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Naturreservatet Sörgårdsmarken ligger knappt 3 km nordost om Hjulsjö och dryg 3 km sydost om Bredsjö.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss