Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Murstensdalen

Blå sjöar och vattendrag i grön skogsmatta sett från ovan

Murstensdalen. Foto: Bergslagsbild

Naturreservatet Murstensdalen är det näst största och mest vildmarksartade av naturreservaten i Örebro län efter Kindla. Det är en tyst och orörd vildmark med djupa raviner, högplatåer med gammal tallskog, stråk av myrar, tjärnar och sjöar. Ett väglöst land där man oftast får vara alldeles för sig själv.

Höglänt område

Murstensdalen är det näst största och mest vildmarksartade av naturreservaten i Örebro län efter Kindla. Det är en tyst och orörd vildmark med djupa raviner, högplatåer med gammal tallskog, stråk av myrar, tjärnar och sjöar. Ett väglöst land där man oftast får vara alldeles för sig själv. Reservatet består av en höjdplatå, Mosserudsplatån, som i öster avslutas i sprickdalar med bergsbranter, den egentliga Murstensdalen. Högsta punkten i området ligger 306 meter över havet och den lägsta cirka 190 meter. Väster om området ligger Lokadalen. Berggrunden består av graniter.

I sydväst gränsar området till naturreservatet Blecktjärnsskogen och i söder till naturreservatet Djupa dalen

Skogens nyttjande

Skogen i Murstensdalen har delvis nyttjats under bergsbrukets storhetstid från 1600- till 1800-talet. Efter bergsbrukets tid tog skogsbruket fart. Området ansågs dock ha för dåligt timmer för att det skulle löna sig att hämta därifrån, så skogen lämnades orörd. Reservatet har varit så gott som obebott, och endast ett torp, Karlbo, är känt. Skogen i reservatet ska få utvecklas fritt för att åter bli en gammal naturskog. Flera av de små ungskogarna kommer dock att brännas när de nått lämplig ålder. I området finns ett trettiotal små och stora sjöar, tjärnar och myrar. Sjöarna är näringsfattiga, och många har varit naturligt fisklösa. Tre av dem har namn som syftar på detta.

Skogsbränder – viktigt för många arter

Skogarna i bergslagen har allmänt påverkats av återkommande skogsbränder. Det finns tydliga spår efter bränder på många platser i reservatet. En inventering av brandhistoriken i Murstensdalen visar att när området var orörd naturskog uppkom stora bränder ungefär fem gånger per århundrade. Från 1600-talets början spelade svedjefinnar och bergsbruket en stor roll i trakten, och då ökade skogsbränderna till cirka tio per århundrade. Efter 1809 har inga större skogsbränder förekommit i området. Det är en stor avvikelse från det naturliga i naturen att skogsbränder ger så artrika skogar. En av de äldsta nu levande tallarna i Murstensdalen grodde 1545. Den äldsta döda tallstubbe som fortfarande står kvar och som har kunnat dateras grodde på 1200-talet och dog troligen i storbranden 1575. Med hjälp av årsringarna kan man se vad tallen varit med om och hur många bränder som förekommit genom århundradena på den plats där trädet levt.

Artrikedomen i naturskogen

Skogen i reservatet växer på mager jord. Här finns stora, glesa och långsamt växande tallskogar omväxlande med hällmarker och myrar. I öster löper en dalgång i nord-sydlig riktning med näringsrik mark, och här växer bördig granskog. På marken växer ris av bland annat odon och dvärgbjörk. På hällmarkerna finns förutsättningar för många olika lavar att leva. Vid och på de gamla eller döda träden lever flera ovanliga svampar och växer. I den gamla barrskogen trivs ett antal specialiserade fågelarter. Tjädern har en mycket god stam i området, och flera spelplatser är kända. Ett av traktens få par av tretåig hackspett häckar här. Den lämnar tydliga spår efter sig i form av uthackade ringar runt granstammarna, i sin jakt efter sav. Vid några av de mindre tjärnarna finns bland annat smålom och trana.

Tre av de fyra stora rovdjuren

Av Sveriges fyra stora rovdjur finns tre som tillfälliga eller permanenta gäster i området. Lodjuret har en stark stam här, och då och då besöks området av björn och varg. Fiske bedrivs tills vidare i några av sjöarna av Karlskoga sportfiskeklubb. De arbetar med vården av den svaga öringstammen i området. Allmänheten får dock inte fiska inom reservatet. Jakt bedrivs i normal omfattning inom reservatet.

Utforska Murstensdalen på vintern

Den kanske bästa tiden att upptäcka Murstensdalen är på vintern, när man lätt kan ta sig fram över snön på skidor eller med snöskor. Du kommer på så sätt fram till platser dit stigar och vandringsleder inte når. I området finns både orre och tjäder. Om du har tur så stöter du upp någon av dem, som far iväg med ett skrämmande brak. Vindskydd och eldplatser finns på flera ställen i reservatet.

Tillgänglighet

En parkeringsplats finns i områdets norra del. Från den utgår två markerade rundslingor som är cirka 5 respektive 12 kilometer långa. Stigarna tidskrävande och bitvis kuperade att gå.  Tältning är tillåten högst ett dygn vid sjön Lången. I reservatet finns två vindskydd med eldplatser samt ytterligare en eldplats.

Finns det ved?

Ved finns vid eldplatsen. Tänk på att elda med måtta, så att veden räcker även till kommande gäster. Veden fylls på regelbundet men vi kan inte garantera tillgången i varje stund. Vill du vara säker på att kunna elda - ta med egen ved. Det är inte tillåtet att elda med pinnar och grenar från skogen i reservatet.

Teckentolkad information

Vinterutflykter i murstensdalen

Tysta skogar i Murstensdalen

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • störa djur och skada växter
 • ta med okopplad hund
  plocka blommor, lavar eller vedsvampar; man får däremot plocka bär och matsvamp
 • genomföra bergsklättring i branterna
 • göra upp eld annat än vid anvisade platser och med där anvisad ved
 • övernatta annat än i vindskydd eller i tält vid rastplatsen intill sjön Lången, och då bara en natt åt gången
 • köra motorfordon eller
 • cykla i reservatet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch eller liknande
 • anordna orienteringskontroller eller snitslade spår

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Kommun: Hällefors

Bildat år: 2001

Areal: 763 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, SE0240034 Murstensdalen

Beslut och skötselplan naturreservatet Murstensdalen Pdf, 1.4 MB.

Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0240034 Murstensdalen (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Naturreservatet ligger 25 km norr om Karlskoga och söder om Loka. Skyltning finns från väg 205 mellan Grythyttan och Karlskoga. Parkeringsplatsen ligger i den norra delen av reservatet.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandra, elda grön. Tälta gul

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss