Meshattbäcken

Bäck i skogsmiljö

Meshattbäcken. Foto: Åsa Forsberg

Naturreservatet Meshattbäcken ligger 2 mil norr om Nora och består av ett mindre vattendrag med omgivande skogsmark samt större delen av Håkansbodasjön. Området gränsar i väster till naturreservatet Håkansbodaberget.

Bättre hem för flodpärlmusslan

I naturreservatet ingår cirka 2 kilometer av Meshatt-bäcken bestående av flera forssträckor omväxlande med lugnare partier som mynnar ut i Håkansbodasjön. Meshattbäcken är en del av ett större vattensystem, där bland annat den sällsynta flodpärlmusslan finns. Den är känd för att den kan bilda pärlor som ”skavskydd” kring sandkorn eller parasiter på insidan av sitt skal. Flodpärlmusslan fiskades kraftigt förr i tiden i jakt på pärlor men är idag fridlyst. Den är beroende av öring för sin fortlevnad, då musslans larver använder fiskens gälar som barnkammare. Flodpärlmusslan växer sakta och kan bli över 200 år gammal. På grund av olika in-grepp i bäckens naturliga flöde, som exempelvis rens-ning och uträtning, har både öring och flodpärlmusslan haft det lite tufft i Meshattbäcken. Sedan naturreserva-tet bildades har åtgärder genomförts för att återskapa en naturlig bäckmiljö, för att musslor, öring och andra arter ska trivas och kunna föröka sig.

Lövrika skogar

Stränderna utmed bäcken kantas av framförallt lövträd såsom al, björk och asp. Merparten av skogen inom re-servatet är förhållandevis ung med en hög andel lövträd och inslag av äldre barrskogspartier. Bävern trivs i om-rådet och har med sina återkommande dämmen skapat en hel del död ved. Skogen rymmer en del sällsynta och hotade svampar och lavar. Den mest påfallande laven är garnlaven – en gulvit, storväxt hänglav som klär trä-dens grenar. Svampen ullicka är desto mer diskret, den växer likt brunröda, sammetsliknande fläckar på under-sidan av döda, liggande granar. Aspgélelav, korallblylav och vedticka är andra spännande inslag.

Gamla åkrar och ängar

Marken kring bäcken har inte alltid varit skog. Enligt häradskartan från 1860-talet bestod reservatets södra delar i huvudsak av ängsmarker med åkrar lite högre upp i sluttningarna. Närmast sjön omgavs bäcken helt av ängsmark. Flera av åkrarna brukades ännu under 1950-talet men har strax därefter planterats med gran eller vuxit igen. I dagens skog hittar vi här och var spår efter den tidigare brukade marken, i form av stenmurar, odlingsrösen och diken. I områdets norra del finns även rester av en gammal såg.

I väster gränsar naturreservatet Meshattbäcken till naturreservatet Håkansbodaberget

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
 • framföra motordrivet fordon annat än på vägar,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar,
 • elda annat än med medhavd eller av reservatsförvaltaren tillhandahållen ved,
 • skada vegetationen t ex genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
 • cykla förutom på vägar och anvisade cykelleder,
 • rida förutom på vägar och anvisade ridleder,
 • störa djurlivet t ex genom att hantera musslor i bäcken, klättra i boträd eller uppehålla sig vid bebodda lyor eller gryt,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar,​
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.​

Men det är tillåte​t att:

 • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock ej fridlysta eller rödlistade arter.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Nora
​​​Bildat år: 2016
Areal: 65 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet MeshattbäckenPDF

Skötselplan naturreservatet MeshattbäckenPDF