Meshattbäcken

Bäck i skogsmiljö

Meshattbäcken. Foto: Åsa Forsberg

Naturreservatet Meshattbäcken bildades 31 oktober 2016 och ligger 20 km nordväst om Nora. Reservatet utgörs av en bäck som efter restaurering kommer bli en värdefull livsmiljö för flodpärlmussla och öring.

Naturreservatet Meshattbäcken utgör en del av ett av länets tio högst värderade vattensystemen avseende limniska naturvärden. Flodpärlmussla har en rik förekoms​t i vattensystemet, framförallt i Vasslabäcken. Reservatet ligger i ett kluster av befintliga naturreservat och biotopskydd med motsvarande naturtyper. Länsstyrelsens provfisken visar att populationerna av flodpärlmussla och öring är svaga i denna del av vattensystemet. Restaurering behövs för att stärka populationerna av öring och flodpärlmussla. Möjligen kan också inplantering av dessa arter att behöva göras. De föreslagna åtgärderna i vattenmiljön kommer på sikt även att gynna naturvärdena i vatten i andra delar av vattensystemet.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
 • framföra motordrivet fordon annat än på vägar,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar,
 • elda annat än med medhavd eller av reservatsförvaltaren tillhandahållen ved,
 • skada vegetationen t ex genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
 • cykla förutom på vägar och anvisade cykelleder,
 • rida förutom på vägar och anvisade ridleder,
 • störa djurlivet t ex genom att hantera musslor i bäcken, klättra i boträd eller uppehålla sig vid bebodda lyor eller gryt,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar,​
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.​

Men det är tillåte​t att:

 • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock ej fridlysta eller rödlistade arter.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Nora
​​​Bildat år: 2016
Areal: 65 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet MeshattbäckenPDF

Skötselplan naturreservatet MeshattbäckenPDF