Lidetorpsmon

Grova tallstammar på blåbärsristäckt mark, i bagrunden granar och enstaka mindre lövträd

Lidetorpsmon. Foto: Eva Ekholm-Pehrson

Naturreservatet Lidetorpsmon är en del av en rullstensås, Lokaåsen, och bildades då inlandsisens kant en tid låg stilla här. Den är här hög och mäktig med relativt flackt sluttande östsida och betydligt brantare västsida. Uppe på höjden finns en av Sveriges största, djupa och torra dödisgropar Djupa hålet. sig. En markerad stig leder genom området. Där finns också två rastplatser.

Djupa hålet - en dödisgrop

För 10 000 år sedan började inlandsisen smälta i våra trakter. Under en längre period låg isens kant stilla i trakterna kring Lidetorpsmon. Stora mängder isälvsmaterial spolades ut ur isen av vertikala isälvar, från isens översida ner mot dess botten. Isälvarna mynnade vid iskanten och mötte där havet. Isälvsmaterialet sorterades, det grövsta materialet sjönk till bottnen nära iskanten och lättare material hamnade längre bort. En dödisgrop bildades här genom att ett stort isberg bröts loss från inlandsisen, flöt iväg och strandade och bäddades in i grusmassorna. När isblocket sedan smälte bildades en stor grop. De flesta dödisgropar är i dag sjöar, men Djupa hålet är helt torr och hela 46 meter djupt.

Sällsynta gammelskogsarter

Åsen är bevuxen med barrskog dominerad av tall. I stora delar av området bedrivs skogsbruk, men vissa delar har under en följd av år lämnats för fri utveckling och börjar i sin struktur närma sig naturskogens, med många gamla träd, olikåldrighet i trädbeståndet, döende och döda stående och liggande träd. Här finns ett flertal arter som indikerar höga skogliga naturvärden men som missgynnas av skogsbruk. Bland dessa kan särskilt nämnas de rödlistade arterna knärot och tallriska. Området är hemvist för ett flertal minskande eller hotade skogsfåglar som gröngöling, spillkråka, nötkråka, och kungsfågel. Andra intressanta fågelarter som har noterats i reservatet är trädlärka, skogsduva och pärluggla. Här finns även flera torrängsväxter, som sötvedel, backvial, slåttergubbe, svinrot, stor blåklocka, kattfot och getrams.

 

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildning
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • elda annat än på eventuellt anvisad plats
  • använda cykel och motorfordon annat än på tillfartsvägarna
  • parkera annat än på iordningställda P-platser
  • lämna skräp efter dig

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Degerfors kommun sköter reservatet

E-post till Degerfors kommun

Telefon 0586-481 00

Fakta

Kommun: Degerfors
Bildat år: 1970
Areal: 83 ha
Markägare: Degerfors kommun
Förvaltare: Degerfors kommun
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Området ingår i EU:s närverk för skyddad natur, Natura 2000

Beslut och skötselplan naturreservatet LidetorpsmonPDF

Degerfors kommun sköter reservatet

Naturreservatet Lidetorpsmon förvaltas av Degerfors kommun. Det innebär att det är kommunen som sköter anordningar som stigar m m i naturreservatet.

Kontakta Degerfors kommun,
telefon: 0586 - 481 00

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring grön