Kungshall

Gammal, gles skog med levande och döda träd

Gammal skog i Kungshall. Foto: Emil Pagstedt Andersson

Naturreservatet Kungshall är en mycket kuperad gammelskog i södra Kilsbergen med lånväga utsikt söderut. I reservatet trivs många av gammelskogens kräsna växter och djur.

Artrik kalkbarrskog

De högst belägna delarna i reservatet består av gammal, delvis kalkpåverkad barrskog. Den äldsta skogen hittar vi på områdets högre partier och består främst av tall. Granen tar däremot överhanden i sluttningar och sänkor. I dessa delar finns typiska gammelskogsarter som exempelvis tjäder, nattskärra, spillkråka, tallticka, garnlav och ullticka. Området är sedan 1970-talet känt för sin artrikedom på växter och svampar som är knutna till kalken. I reservatet hittar vi kärlväxter som exempelvis blåsippa, tibast, tvåblad, nästrot och vätteros. Särskilt artrik är de delar av skogen som utgör naturtypen gammal kalkbarrskog, som hyser ett mycket stort antal sällsynta svampar som som violgubbe, gul taggsvamp och sammetstaggsvamp. I reservatet finns även en hel del lövträd, främst i de grandominerade delarna, som exempelvis björk, asp, rönn, sälg och hassel.

Strax väster om Kungshall ligger naturreservatet Båsbergen.

Bergslagsbygd

Skogsbete har historiskt sannolikt varit omfattande i området från anslutande bebyggelse och övergivna torplämningar. Traktens forna bergshantering gör sig påmind i reservatet genom gamla kalkbrott och troligen även järnmalmsbrott. Här finns även kolbottnar, det vill säga rester efter framställning av träkol till traktens många hyttor.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
  • framföra motordrivet fordon annat än på vägar,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar,
  • skada vegetationen t.ex. genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
  • störa djurlivet på annat sätt än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

Men det är tillåtet att:

  • plocka blommor, bär och matsvamp för eget behov, dock inte fridlysta eller rödlistade arter.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Lekeberg
Beslutat år: 2018
Areal: 72 hektar
Markägare: Enskild
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet KungshallPDF

Skötselplan naturreservatet KungshallPDF