Juarbergen

Gles skog på blockig, lav och risklädd mark

Juarbergen. Foto: Astrid Andersen

Naturreservatet Juarbergen består av en mosaik av skogsklädda, delvis grovblockiga moränpartier med mellanliggande små mossar och kärr.

Gammal skog

Skogen är av frisk ristyp och av hällmarkstyp, tämligen gles och har naturskogskaraktär med rik förekomst av lågor (döda liggande träd) av skiftande ålder. Torrträd och hålträd förekommer. De äldsta träden är cirka 175 år gamla. Tall och gran dominerar med inslag av björk.

Raggig taggsvamp

I den mossiga skogen växer den mycket sällsynta raggludna taggsvampen, som kräver lång skoglig kontinuitet. Den förekommer bara på ett 20-tal lokaler i landet. Den rika tillgången på död barrved i långa successionsstadier och en hög luftfuktighet gynnar också naturskogens sällsynta lavarter. Hackspettar och ugglor har i skogarna goda betingelser, liksom naturskogens mångfald av smådjur. Myrarna är delvis tall- och björkbevuxna och domineras på tuvorna av ljung, skvattram och dvärgbjörk. Tuvdun och starr dominerar kärrdrågen.


Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • skada mark eller växtlighet, till exempel genom grävning eller plockning av blommor, lavar eller vedlevande svampar
  • skada torrträd och omkullfallna träd med ristningar, inhugg eller genom att skala av lös bark
  • störa djurlivet
  • tälta
  • göra upp eld
  • köra motorfordon
  • bedriva insamling av insekter och andra smådjur
  • lägga ut snitslade spår eller liknande          

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering

Kontakt

Fakta

Kommun: Laxå
Bildat år: 1962 (domänreservat), 1996 (naturreservat)
Areal: 10 hektar
Markägare: Naturvårdsverket Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, Natura 2000

Beslut och skötselplan naturreservatet JuarbergenPDF

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring grön