Godkänd antikvarisk expert

När Länsstyrelsen fattar beslut enligt kulturmiljölagen eller enligt förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer, ställer vi ofta krav på antikvarisk medverkan.

När en antikvarisk expert medverkar, säkerställer vi att åtgärder utförs på ett sådant sätt att de kulturhistoriska värdena bevaras och att de genomförda åtgärderna dokumenteras på ett fullgott sätt. De antikvariska experter som utför antikvarisk medverkan i sådana ärenden ska vara godkända av Länsstyrelsen.

Prövningen sker årligen och oftast i början av året. Vid behov kan prövning av nya antikvariska experter också ske löpande under året.

För att blir godkänd för antikvarisk medverkan krävs vana vid uppdrag som styrs genom Länsstyrelsens beslut enligt kulturmiljölagen och förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.

Kompetenskrav

Relevant utbildning motsvarande Boverkets kriterier för certifiering av sakkunnig kontrollant av kulturvärden (KUL 2), eller utbildning som Länsstyrelsen bedömer som likvärdig med det.

Erfarenhet som krävs

 • Du ska ha arbetat som antikvarisk expert med ansvar för ett flertal uppdrag av normal eller större omfattning och av varierande karaktär under de senaste åren. Uppdragen ska vara styrda genom länsstyrelsebeslut enligt kulturmiljölagen eller bidragsförordningen och innefatta antikvarisk medverkan under arbetenas utförande, upprättande av besiktningsutlåtanden och antikvariska rapporter. Saknas sådan erfarenhet, krävs för godkännande att ha arbetat med flertalet sådana bebyggelseantikvariska uppdrag under dokumenterad ledning av en av Länsstyrelsen godkänd expert.
 • Du ska ha god kunskap om kulturmiljölagen och insikt i annan lagstiftning som rör den byggda miljön, Boverkets byggregler samt Länsstyrelsens roll och rutiner
 • För uppdrag som rör kyrkomiljöer som skyddas genom KML ska ovanstående kriterier vara uppfyllda specifikt för kyrkliga ärenden och innefatta erfarenhet av varierande sådana uppdrag, såväl invändiga- som utvändiga samt exempelvis fast inredning, begravningsplatser, inventarier m.m.

Du ska kunna ge referenser som visar att kriterierna är uppfyllda.

Övriga bedömningskriterier

På vilket sätt antikvarisk medverkan utförs ligger också till grund för Länsstyrelsens godkännande. Antikvarisk medverkan förutsätter regelbunden och god kontakt med uppdragsgivaren och vid behov med Länsstyrelsen, sakkunnig hantering under hela processen, att du håller hög kvalitet på besiktningsutlåtanden och antikvariska rapporter och levererar i tid.

Kontakta norrbotten@lansstyrelsen.se om du vill ta del av Länsstyrelsens beslut om kriterier för antikvarisk medverkan. Ange diarienummer 2468-2022.

För varje berörd antikvarie inom organisationen/företaget ska anmälan innehålla:

 • Namn på antikvarien
 • Vilka uppdrag antikvarien kan ta på sig, till exempel tillståndsärenden för kyrkor och byggnadsminnen och/eller bidrag till kulturmiljövård. Ange gärna specialkompetenser av betydelse för uppdraget.
 • Vilket geografiskt område som hen önskar vara verksam inom
 • Lista på utförda uppdrag från de senaste åren med angivna referenser, alternativt uppdrag under sakkunnig handledning
 • Gäller anmälan antikvarisk medverkan för kyrkor ska antikvarisk erfarenhet från kyrkomiljöer redovisas
 • Uppgifter om utbildning med verifikat
 • Eventuell certifiering

Av intresseanmälan ska det också framgå:

 • Företagets organisationsnummer, eller personnummer om det är en enskild firma.
 • Handling som visar att företaget/organisationen har gällande ansvarsförsäkring och vilka belopp denna täcker.

Om du var godkänd förra året räcker det om du endast skickar in en ny intresseanmälan där du anger:

 • Vilka typer av uppdrag du kan ta på dig
 • Vilket geografiskt område som du önskar vara verksam inom
 • Uppdatering av tidigare inlämnat underlag enligt ovan

Anmäl intresse

Anmäl ditt intresse till för att bli godkänd som antikvarisk expert.

E-post till Länsstyrelsen i Norrbottens län

Eller med post till:

Länsstyrelsen i Norrbottens län
Enheten för samhällsplanering och kulturmiljö
971 86 Luleå

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss