Tillstånd Natura 2000-område

Du kan behöva tillstånd för att bedriva verksamhet eller genomföra åtgärder i eller nära ett Natura 2000-område.

När behöver du ansöka om tillstånd?

Du behöver tillstånd från Länsstyrelsen för verksamhet eller åtgärder som kan påverka naturmiljön i ett Natura 2000-område på ett betydande sätt. Du kan även behöva tillstånd om du planerar att göra en åtgärd nära ett Natura 2000-område, om det kan påverka miljön inne i området.

Det kan till exempel handla om åtgärder som grumlar ett vattendrag som leder till ett Natura 2000-område eller anläggning av ett nytt dike som kan påverka våtmarker inom intilliggande område.

Utgå från områdets bevarandeplan för att bedöma om det finns risk för påverkan. Du hittar bevarandeplaner i Naturvårdsverkets karta över skyddad natur:

Natura 2000-områden i Naturvårdsverkets karttjänst Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Hjälp för att använda kartverktyget Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Exempel på när du kan behöva tillstånd

 • Uppföra byggnader eller anläggningar, till exempel vägar, skogsbilvägar, jakttorn och avloppsanläggningar.
 • Samla in växter och djur.
 • Fälla träd, avverka eller ta bort större buskage.
 • Gräva, schakta, fylla ut, till exempel ledningsdragningar.
 • Dika eller göra andra åtgärder som påverkar grundvatten och markvatten

I vissa fall kan det vara svårt att själv bedöma om en åtgärd kräver tillstånd. Kontakta oss på Länsstyrelsen för att få stöd i din bedömning.

Ansök om tillstånd i Natura 2000-område

Länsstyrelsen tar inte ut någon avgift för att handlägga ansökan om tillstånd för Natura 2000-områden.

Så här ansöker du om tillstånd

En prövning enligt Natura 2000-bestämmelserna ska i normalfallet göras som en specifik miljöbedömning enligt miljöbalkens 6:e kapitel. En ansökan om tillstånd ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning, ett särskilt dokument som beskriver din verksamhet och vilken effekt verksamheten kan få på miljön. Före du kan skicka in din ansökan behöver du hålla samråd med de som blir berörda av verksamheten.

De olika stegen i en prövning är:

 1. Avgränsningssamråd
 2. Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning lämnas in till Länsstyrelsen
 3. Länsstyrelsen beslutar om tillstånd kan lämnas

Inför arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen ska du som är verksamhetsutövare ta fram en samrådshandling, ett informationsmaterial om din verksamhet.

Samrådsunderlaget behöver innehålla information om:

 • var verksamheten ska utföras (fastighetsbeteckning och karta)
 • hur verksamheten ska utföras, vilken omfattning och utformning
 • de miljöeffekter som verksamheten kan komma att få på Natura 2000-området
 • vad miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla

Samrådsunderlaget ska lämnas till de som deltar i samrådet i god tid. Du behöver samråda med följande aktörer:

 • Länsstyrelsen 
 • tillsynsmyndigheten (om det inte är länsstyrelsen)
 • de enskilda som kan bli särskilt berörda av verksamheten.
 • de statliga myndigheter utöver Länsstyrelsen som kan bli berörda
 • kommunen
 • den allmänhet som kan bli berörd

Enskilda som kan bli särskilt berörda kan vara exempelvis närboende och ägare till angränsande fastigheter, sameby, fiskevårdsförening eller liknande. Exempel på allmänhet som kan bli berörd kan vara den lokala ornitologiska föreningen eller naturskyddsföreningen.

 

Nästa steg är att lämna in en ansökan och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I stort kan man säga att en MKB ska innehålla:

 • Beskrivning av platsen; hur ser det ut på området där du vill bedriva din verksamhet? Komplettera nulägesbeskrivningen med en tydlig karta och gärna foton.
 • Vad vill du göra, hur och när; beskriv den planerade verksamheten och hur den ska genomföras (metoder, maskiner etc), läge, omfattning och utformning. Ange när du vill du genomföra verksamheten.
 • Alternativ till verksamheten; beskriv om det finns alternativa lokaliseringar eller metoder till verksamheten.
 • Naturvärden/ Natura 2000-naturtyper och arter; vilka utpekade livsmiljöer och arter finns i området, beskriv dessa.
 • Konsekvenserna för Natura 2000; Bedöm om/hur verksamheten kan komma att påverka utpekade livsmiljöer och arter samt effekter och konsekvenser av detta. Tänk även på indirekta effekter som kan uppkomma. Frågor som är bra att svara på är till exempel:

- Kommer gynnsam bevarandestatus för utpekade naturtyper och arter påverkas?

- Kommer utpekade naturtyper att minska i areal?

- Kommer bevarandestatusen hos områdets sk. typiska arter vara gynnsam

- Kommer naturtypernas strukturer och funktioner att påverkas?

- Finns det andra, planerade eller pågående verksamheter/åtgärder som också kan påverka området? De sammantagna, kumulativa, effekterna ska beskrivas.

 • Ange skyddsåtgärder och försiktighetsmått; vilka åtgärder planeras för att undvika miljöpåverkan.
 • Samrådsredogörelse; här ska det framgå vilka som tagit del av samrådsunderlaget, vad som framkommit samt era synpunkter på detta.

För att kunna göra de beskrivningar som krävs för en MKB behöver området oftast inventeras i fält på barmark. Inventeringen bör utföras av någon som är kunnig och har erfarenhet av liknande inventeringar. Eftersom en Natura 2000-prövning är så pass omfattande rekommenderar Länsstyrelsen att du som privatperson anlitar ett ombud, till exempel en naturkonsult, för att hjälpa till med prövningen.

Ansök om tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Är området också skyddat med någon annan skyddsform än Natura 2000, till exempel om området ligger i ett naturreservat, så ska du använda e-tjänsten på den här sidan för att ansöka om tillstånd.

Bevarandeplaner

Fastställda bevarandeplaner hittar du i kartverktyget Skyddad natur. Sök på området, klicka på namnet som kommer upp och sedan fliken bevarandeplaner.  

Kartverktyget Skyddad natur på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss