Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet regleras enligt lagen i miljöbalken. Om du ska starta och driva vissa miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd eller anmälan.

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors hälsa eller miljön.

Miljöfarlig verksamhet delas in i tre typer av anläggningar

A-anläggningar

A-anläggningar är till exempel flygplatser, avfallsdeponier och oljeraffinaderier. A-anläggningar tillståndsprövas av mark- och miljödomstolen.

B-anläggningar

B-anläggningar är till exempel avloppsreningsverk, energianläggningar och täkter. B-anläggningar tillståndsprövas av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.

C-anläggningar

C-anläggningar är till exempel bensinstationer och sjukhus. C-anläggningar anmäls till kommunen.

Tillståndspliktiga verksamheter i Kronoberg

I Kronoberg finns cirka 165 tillståndspliktiga verksamheter. Av dessa är nästan hälften olika materialtäkter. Övriga verksamheter är större avloppsreningsverk, deponier, stål- och metallproduktion, lackeringsindustrier med mera.

Länsstyrelsen har tillsynsansvar för knappt hälften av verksamheterna. De kommuner som helt eller delvis tagit över tillsynsansvaret för tillståndspliktiga verksamheter är Alvesta, Ljungby, Växjö och Älmhult.

Kontakt

Kontakta oss på e-post miljoskydd.kronoberg@lansstyrelsen.se

Kontakt