Miljömål

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att vi ska uppnå de svenska miljömålen.

Miljömålsarbete i Sverige

Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Detta övergripande mål kallas generationsmålet. Utöver generationsmålet finns 16 nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål.

En samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på webbplatsen Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål Länk till annan webbplats.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsens roll är att samordna det regionala arbetet med miljömålen. Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. Vi följer också upp hur miljöarbetet går.

Länsstyrelsen ska:

  • samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet
  • utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen
  • stödja kommunerna med underlag i deras arbete med generationsmålet och miljökvalitetsmålen
  • verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen får genomslag i den lokala och regionala samhällsplaneringen samt bidra till att de beaktas i det regionala tillväxtarbetet.

Om miljömålsarbete hos länsstyrelsernas miljömålsnätverk RUS - Regional utveckling & samverkan i miljömålssystemet Länk till annan webbplats.

Regionala miljömål

I Kronobergs län har vi tagit fram Regionala miljömål för 2013 – 2020 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. för att förtydliga
de nationella miljömålen och dess preciseringar samt generationsmålet.

Det finns 45 regionala mål som kompletterar de nationella preciseringarna. I dokumentet Regionala miljömål i Kronobergs län 2013 – 2020 finns allt samlat: Generationsmål, preciseringar, regionala mål och etappmål. Skogsstyrelsen ansvar i sin tur för att samordna arbetet med att nå miljömålet Levande skogar.

Under år 2020 reviderar vi de Regionala målen.

Processen att revidera de regionala målen

Miljömålsarbetet ska ses som en kedja:

Generationsmål » Nationella preciseringar » Regionala miljömål » Åtgärdsprogram för miljömålen » Miljömålslöften

Årlig uppföljning av miljömål

Ta del av Länsstyrelsens uppföljning av miljömålen via sidan Når vi miljömålen?

Når vi miljömålen?

Kontakt