Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Miljömål

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att vi ska uppnå de svenska miljömålen.

Miljömålsarbete i Sverige

Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Detta övergripande mål kallas generationsmålet. Utöver generationsmålet finns 16 nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål.

En samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på webbplatsen Sveriges miljömål.

Webbplatsen Sveriges miljömål Länk till annan webbplats.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsens roll är att samordna det regionala arbetet med miljömålen. Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. Vi följer också upp hur miljöarbetet går.

Länsstyrelsen ska:

  • samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet
  • utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen
  • stödja kommunerna med underlag i deras arbete med generationsmålet och miljökvalitetsmålen
  • verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen får genomslag i den lokala och regionala samhällsplaneringen samt bidra till att de beaktas i det regionala tillväxtarbetet.

Om miljömålsarbete, webbplatsen Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet Länk till annan webbplats.

Regionala miljömål

I Kronobergs län har vi tagit fram regionala miljömål för 2021-2030 Länk till annan webbplats. för att förtydliga
de nationella miljömålen och dess preciseringar samt generationsmålet.

De regionala målen kompletterar de nationella preciseringarna. I dokumentet Regionala miljömål i Kronobergs län 2021-2030 finns allt samlat: Generationsmål, preciseringar, regionala mål och etappmål. Skogsstyrelsen ansvar i sin tur för att samordna arbetet med att nå miljömålet Levande skogar.

Miljömålsarbetet ska ses som en kedja: Generationsmål » Nationella preciseringar » Regionala miljömål » Åtgärdsprogram för miljömålen » Miljömålslöften

Årlig uppföljning av miljömål

Ta del av Länsstyrelsens uppföljning av miljömålen via sidan Når vi miljömålen?

Når vi miljömålen?

Kontakt

Miljömålssekretariatet

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss