Dispens, tillstånd och anmälan för åtgärder inom vattenskyddsområden

Vissa åtgärder är förbjuda i ett vattenskyddsområde. Du kan söka dispens för att utföra åtgärderna. Andra åtgärder kan du behöva anmäla eller söka tillstånd för.

Vattenskyddsområden har föreskrifter till skydd för vattnet. Det kan innebära begränsningar av hur marken får användas och regler kring hur till exempel kemiska produkter och avfall får hanteras. Ett vattenskydds­område kan ha olika skyddszoner där reglerna skiljer sig åt i de olika zonerna.

Ta reda på om du behöver dispens, anmäla eller ansöka om tillstånd

I områdets föreskrifter står det vilka åtgärder som är förbjudna. För dessa behöver du ansöka om dispens. Du kan bara få dispens när det finns särskilda skäl och syftet med vattenskyddsområdet inte motverkas. Andra åtgärder behöver du anmäla eller ansöka om tillstånd för att utföra.

I områdets föreskrifter står var du ska lämna in din anmälan eller ansökan, till kommunen eller Länsstyrelsen.

I Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur hittar du vattenskyddsområden och föreskrifter för respektive område.

Kartverktyget Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Behöver du veta vilken skyddszon som din fastighet berörs av kontakta då Länsstyrelsen för att få mer information.

Tillsyn av vattenskyddsområden

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för de vattenskyddsområden som har beslutats av Länsstyrelsen, om tillsynen inte är överlåten till kommunen. Kommunen har tillsynsansvar för vattenskyddsområden som beslutats av kommunen.

Kommunen kan begära att få ta över tillsynsansvaret för vattenskyddsområden som beslutats av Länsstyrelsen eller av Vattendomstolen.

Ansök om dispens

Dispens söker du hos Länsstyrelsen för de vattenskyddsområden som Länsstyrelsen eller Vattendomstolen har beslutat om. Vem som har beslutat kan du se i föreskrifterna.

Ansökan ska vara skriftlig och innehålla information om vad du vill göra, hur, var och varför du vill göra det.

Ansök om tillstånd

Tillstånd söker du hos Länsstyrelsen eller kommunen, beroende på vad som står i föreskrifterna för vattenskyddsområdet.

Ansökan ska vara skriftlig och innehålla information om vad du vill göra, hur, var och varför du vill göra det.

Anmäl åtgärd

Anmälan gör du till Länsstyrelsen eller kommunen, beroende på vad som står i föreskrifterna för vattenskyddsområdet.

Anmälan ska vara skriftlig och innehålla information om vad du vill göra, hur, var och varför du vill göra det.

Kontakt

Länsstyrelsen Kronoberg

Kungsgatan 8, Växjö

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss