Förorenade områden

Förorenade områden är platser som riskerar att skada eller skapa olägenhet för miljön eller människors hälsa. Länsstyrelsen samordnar länets arbete med förorenade områden, och stödjer till exempel kommunen i tillsynsarbetet.

Platser som är så förorenade att de kan riskera att skada eller skapa olägenhet för människors hälsa eller miljön kallas förorenade områden. Ett förorenat område kan vara ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning.

Orsaken till föroreningarna kan kopplas till tidigare och nuvarande industrier eller annan verksamhet som påverkat miljön negativt. Ibland kallas ett förorenat område även för föroreningsskada, det är i praktiken samma sak. Reglerna om förorenade områden finns i Miljöbalkens 10:e kapitel.

Kartor och databaser över förorenade områden

EBH-kartan – karta över förorenade områden

Använd kartan över förorenade områden (EBH-kartan) för att se var det finns misstänkt eller konstaterade förorenade områden i mark, grundvatten, ytvatten, sediment och byggnader. I kartan får du information om förorenade områdens riskklassning, vilken typ av bransch som är eller har varit aktiv i områdena samt antal fastigheter som berörs.

Kartan hämtar information från Länsstyrelsernas nationella databas EBH-stödet, där alla områden som identifierats har registrerats. De allra flesta områden som kan misstänkas vara förorenade har kartlagts av Länsstyrelsen eller kommunen. Databasen används för att bevara information från utredningar och åtgärder som har ägt rum områdena.

Lämna uppgifter som kommun till EBH-stödet

Kommunen ska lämna uppgifter till Länsstyrelsen om exempelvis genomförda inventeringar, utredningar eller åtgärder för registrering i EBH-stödet.

Begära utdrag från EBH-kartan (databasen EBH-stödet)

Om du vill få mer information om specifika objekt i kartan kan du begära ett utdrag från länsstyrelsen. Det går även att begära ut uppgifter om specifika fastigheter genom att kontakta oss.

Det är viktigt att du får med följande uppgifter när du gör en begäran:

 • Fastighetsbeteckning eller ID-nummer (se information i kartan)
 • Kommun
 • Skriv ”Utdrag ur EBH-stödet” i ämnesraden

WMS-tjänst och shapefiler

Du som behöver tillgång till WMS-tjänster och nedladdningsbara shape-filer för förorenade områden kan använda länsstyrelsernas Geodatakatalog.

Aktuella utbildningar

Utbildning om nedlagda deponier, 3 och 16 september (Skype)
En tvådelad Skypeutbildning om nedlagda deponier. Utbildningen leds av Peter Flyhammar, avfalls- och deponitekniker vid Statens geotekniska institut (SGI). På delar av utbildningen föreläser miljöjurist Sofie Hermansson (SGI). Utbildningen är kostnadsfri. Läs mer i inbjudan.PDF

TVL-cykeln
Länsstyrelserna i Östergötlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län har ett samarbete som kallas för "TVL-cykeln". Inom projektet kommer utbildningar inom förorenade områden att hållas för miljöinspektörer varje år. Läs mer härPDF. I maj hölls en heldags utbildning om riktvärdesmodellen.

Nästa utbildning inom TVL cykeln är: 17-18 november - 2-dagars utbildning med tema utredningar, Kalmar. Mer information kommer.


Vem gör vad med förorenade områden?

Länsstyrelsens arbete med förorenade områden:

 • Utövar tillsyn och vägleder kommunerna i sin tillsyn över förorenade områden.
 • Samordnar arbetet med förorenade områden i länet, planerar, prioriterar och följer upp.
 • Vidareförmedlar statliga bidrag för undersökning och sanering till en kommunal eller annan huvudman.
 • Granskar hur kommunerna beaktar förorenade områden i den fysiska planeringen

Kommunens arbete med förorenade områden:

 • Utövar tillsyn över förorenade områden.
 • Utför lokal planering, prioritering och uppföljning i kommunen.
 • Inventerar pågående miljöfarliga verksamheter eller andra förorenade områden som kommunen har tillsyn över.
 • Kan agera huvudman för undersökning och sanering med statliga bidrag.
 • Beaktar förorenade områden i den fysiska planeringen.
 • Kan vara ansvarig för undersökning och sanering till följd av den verksamhet som kommunen själv bedriver eller har bedrivit.

Mer information om huvudmannaskap vid efterbehandling av förorenade områden finns i vår broschyr.

Rapporten Huvudman – efterbehandling av förorenade områdenPDF

Tillsynsvägledning för förorenade områden

På EBH-portalen finns övergripande vägledande material om förorenade områden.

EBH-portalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsens tillsynsvägledning kan exempelvis vara:

 • kommunbesök
 • utbildningsdagar
 • vägledningsmaterial via den egna webben
 • vägledning via telefonkontakt eller e-post.

Dokument om miniminivå för Länsstyrelsens tillsynsvägledning för förorenade områdenlänk till annan webbplats

Om du upptäcker en förorening

Om du upptäcker en förorening i marken, vattnet eller i en byggnad ska du skyndsamt anmäla föroreningen till din tillsynsmyndighet. Det är du som äger eller använder en fastighet som ska anmäla om du upptäcker en förorening.

Länsstyrelsen tar emot anmälningar om föroreningar som har påträffats vid ett av Länsstyrelsens tillsynsobjekt.

Anmäla upptäckt förorening

Anmäl den upptäckta föroreningen via e-tjänsten i de fall som Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Se till att du har tillgång till kontaktuppgifter, fastighetsbeteckning och uppgifter om föroreningen innan du anmäler.

Hur vi påverkas av förorenade områden

Om du bor eller vistas på eller vid ett förorenat område kan det ibland finnas risk för att du utsätts för skadliga ämnen i högre grad. Det behöver inte betyda att det i praktiken innebär någon hälsorisk.

Vid en eventuell sanering kan du tillfälligtvis påverkas, till följd av transporter eller andra åtgärder som sker i samband med saneringen.

Ansvar och skyldigheter som fastighetsägare för förorenade områden

Om du genom köp, byte eller gåva har förvärvat en fastighet efter den 31 december 1998 kan du i vissa fall bli ansvarig för att undersöka och sanera fastigheten. Då krävs det dels att det inte finns kvar någon förorenare, alltså någon som orsakat föroreningen och dels att du kände till eller borde ha känt till att fastigheten var förorenad vid förvärvet.

Är det en fastighet som används som privat bostad så ska du ha känt till föroreningen vid förvärvet.

Skyldigheter om du äger en förorenad fastighet

 • Om du planerar att göra grävarbeten eller liknande på din fastighet och du vet om att den är förorenad är du oftast skyldig att anmäla detta till tillsynsmyndigheten enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
 • Du är skyldig att ha tillräcklig kunskap om åtgärden och åtgärdens påverkan på hälsa och miljö samt vilka skyddsåtgärder som kan vara nödvändiga. Detta ska framgå av anmälan. Om du tar kontakt med tillsynsmyndigheten inför anmälan kan du få generella råd och anvisningar om anmälan.
 • Om du genomför grävarbeten eller liknande på din förorenade fastighet som leder till att föroreningar sprids, kan du själv betraktas som förorenare och därmed bli ansvarig för att undersöka eller sanera fastigheten.
 • Om du upptäcker en förorening på din fastighet, exempelvis vid grävarbeten, så måste du genast informera tillsynsmyndigheten om detta. Därför bör du alltid vara uppmärksam på konstig lukt och avvikande färgskiftningar i marken.
 • Du kan också bli skyldig att betala för värdeökning av din fastighet om någon annan sanerar den samt i vissa fall bli skyldig att betala för utredningar som någon annan utför på din fastighet.

Mer information hittar du i denna broschyr om fastighetsägarens ansvar:

Broschyren Att äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet – ditt ansvarlänk till annan webbplats

Mer information om förorenade områden

De allra flesta områden som är eller kan misstänkas vara förorenade har kartlagts av Länsstyrelsen och kommunen. Du kan kontakta tillsynsmyndigheten, oftast kommunen, för att få mer information om förorenade områden. Tillsynsmyndigheten är den myndighet som kontrollerar att miljöbalken följs. Reglerna om förorenade områden finns i Miljöbalkens 10:e kapitel. Om det inte är kommunen som är tillsynsmyndighet kan de hänvisa dig till rätt tillsynsmyndighet.

Mer information om förorenade områden kan också finnas hos andra myndigheter som Försvarsmakten, Trafikverket och Sveriges Geologiska undersökning (SGU).Tänk på att även om myndigheterna saknar upplysningar om fastigheten, så är det ingen garanti för att den är fri från föroreningar.

Anmälan enligt §28 förordning (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Sanering och grävning i förorenade områden behöver oftast anmälas till tillsynsmyndigheten. Även undersökningar kan vara anmälningspliktiga. Anmälan ska skickas in minst sex veckor innan arbetena påbörjas. Om du ska gräva i ett område som du vet eller misstänker är förorenat, bör du därför i god tid ta kontakt med oss för att ta reda på om du måste skicka in en så kallad § 28-anmälan.

Blankett för anmälan enligt enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddPDF

Information för dig som bor i närheten av glasbruk

I länken nedan kan du läsa om råd som tagits fram till personer som bor i närheten av gamla glasbruksområden.

 Enkla råd till dig som bor i närheten av ett glasbrukPDF

Det är ett led i arbetet med att uppfylla det nationella miljökvalitetsmålet om en giftfri miljö. Vi vill öka medvetenheten om ”riskområden” samt förhindra att föroreningar sprids och skadar människor eller miljö.

MIFO står för Metodik för Inventering av Förorenade Områden. MIFO-metoden är ett inventeringsinstrument som gör det möjligt att dela in förorenade områden i riskklasser. Mer information om MIFO-metodiken finns i Naturvårdsverkets rapport 4918länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det finns fyra riskklasser:

 • Riskklass 1- Mycket stor risk
 • Riskklass 2- Stor risk
 • Riskklass 3- Måttlig risk
 • Riskklass 4- Liten risk

Riskklassningen, som sker i samband med inventeringen av en fastighet, är ett sätt att prioritera det fortsatta arbetet. I första hand är det fastigheter med riskklass 1 eller riskklass 2 som prioriteras för fortsatta utredningar.

Risken för hälso- eller miljöskador kring ett förorenat område bedöms utifrån en sammanvägning av följande faktorer:

 • Föroreningarnas farlighet
 • Föroreningsnivån (halter och mängder av de aktuella ämnena) Spridningsförutsättningarna (som exempelvis kan bero på markens egenskaper och grundvattnets rörelser)
 • Områdets känslighet (avser risken att människor utsätts för föroreningarna, t.ex. dagis jämfört med industrifastighet)
 • Områdets skyddsvärde (förekomsten av värdefull natur i omgivningarna).

MIFO-modellen är indelad i två faser. Fas 1 omfattar en orienterade studie och riskklassning som baseras på intervjuer, platsbesök samt arkiv- och kartstudier.

I fas 2 genomförs en översiktlig undersökning och en ny riskklassning.

I fas 1 ställs hypoteser upp angående vilka föroreningar som kan förväntas, deras möjliga utbredning och hur människor och miljö kan exponeras. Uppställda hypoteser bekräftas eller förkastas sedan i fas 2.

Uppgifterna sammanställs från en rad olika källor, bland annat kommunarkiv, gamla telefonkataloger, hembygdslitteratur och gamla kartor. Ett objekt betraktas som identifierat när vi vet vilken verksamhet som bedrivits och var. Alla verksamheter utgör inte samma risk att orsaka föroreningar.

För vissa branscher (verksamheter) genomförs endast identifiering om det inte framkommit uppgifter som motiverar fortsatta utredningar. För andra prioriterade branscher och objekt följer en inventering. Det är Naturvårdsverket som bestämmer vilka branscher som ska inventeras och vilka som endast ska identifieras.

Vi är väl medvetna om att det finns en del uppgifter som är osäkra eller inte stämmer. Detta kan bland annat bero på att: verksamheten har kontor i eller företagsadressen kopplad till en privatbostad eller annan plats skild från verksamheten, större fastigheter med verksamheter har styckats av och bytt namn, inaktuella handlingar ligger till grund för identifieringen, såsom avslagna ansökningar, outnyttjade tillstånd för verksamhet, eller projekt som inte genomförts.

Om du upptäcker en felaktighet av detta slag är du välkommen att höra av dig till oss. Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetssäkring av informationen i vår databas.

Provtagning bör utföras om man misstänker att föroreningar kan finnas inom fastigheten. Vid försäljning av en fastighet på ett eventuellt förorenat område bör du upplysa en eventuell köpare om detta.

Om du på din fastighet påträffar en förorening som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, är du skyldig att genast underrätta tillsynsmyndigheten, som i de flesta fall är kommunens miljönämnd.

30-listanöppnas i nytt fönster är en lista över de (ca 30 st) förorenade områden som bedöms vara mest prioriterade för åtgärder i länet. Alla objekt på 30-listan har genomgått någon form av undersökning. Listan uppdateras en gång per år.

Karttjänst

Ett förorenat område kan vara stort och symbolerna i kartbilden representerar inte hela området. Kartan ger en begränsad information om ett urval av objekt. Fler fastigheter kan alltså innefattas i objektet än bara den där symbolen finns.

 

Kontakt