Förorenade områden

Förorenade områden är platser som riskerar att skada eller skapa olägenhet för miljön eller människors hälsa. Länsstyrelsen samordnar länets arbete med förorenade områden, bedriver tillsyn och ger stöd till kommunerna.

Förorenade områden kan vara orsakade av tidigare eller nuvarande industrier eller annan verksamhet som påverkat miljön negativt. Det kan röra sig om mark- eller vattenområden, sediment, grundvatten, byggnader och anläggningar. Ibland kallas ett förorenat område även för föroreningsskada, det är i praktiken samma sak.

Länsstyrelsen samordnar länets arbete

Länsstyrelsen samordnar, prioriterar och följer upp länets arbete med förorenade områden. Vi bedriver egen tillsyn och vägleder kommunerna i deras tillsyn.

Vi undersöker, utreder och riskklassar förorenade områden och vidareförmedlar statliga bidrag för undersökning och sanering. Vi granskar även hur kommunerna tar hänsyn till förorenade områden i den fysiska planeringen.

Det är flera myndigheter som arbetar med förorenade områden. Mer information om vad olika myndigheter gör finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Vem gör vad – förorenade områden på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kartor över förorenade områden

Se vilka områden som är misstänkt eller konstaterat förorenade via karta och få reda på hur du kan få mer information om förorenade områden i länet.

Ansvar för undersökning och sanering

Det är i första hand den som har orsakat en förorening som ansvarar för att undersöka och sanera ett område. Den verksamhet eller privatperson som förvärvat en förorenad fastighet kan i vissa fall bli ansvarig för åtgärderna.

Anmäl åtgärder och underrätta om upptäckta föroreningar

Du är i de flesta fall skyldig att göra en anmälan om du planerar att sanera eller genomföra andra åtgärder inom ett förorenat område. Om du upptäcker en förorening vid en fastighet som du äger eller använder ska du genast meddela det till den myndighet som ansvarar för tillsynen (tillsynsmyndigheten).

Vägledning förorenade områden

Länsstyrelsen ger stöd och vägledning till kommunerna i arbetet med förorenade områden. Vägledningsmaterial samlas på EBH-portalen.

Det är ett led i arbetet med att uppfylla det nationella miljökvalitetsmålet om en giftfri miljö. Vi vill öka medvetenheten om ”riskområden” samt förhindra att föroreningar sprids och skadar människor eller miljö.

MIFO står för Metodik för Inventering av Förorenade Områden. MIFO-metoden är ett inventeringsinstrument som gör det möjligt att dela in förorenade områden i riskklasser. Mer information om MIFO-metodiken finns i Naturvårdsverkets rapport 4918 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det finns fyra riskklasser:

  • Riskklass 1- Mycket stor risk
  • Riskklass 2- Stor risk
  • Riskklass 3- Måttlig risk
  • Riskklass 4- Liten risk

Riskklassningen, som sker i samband med inventeringen av en fastighet, är ett sätt att prioritera det fortsatta arbetet. I första hand är det fastigheter med riskklass 1 eller riskklass 2 som prioriteras för fortsatta utredningar.

Risken för hälso- eller miljöskador kring ett förorenat område bedöms utifrån en sammanvägning av följande faktorer:

  • Föroreningarnas farlighet
  • Föroreningsnivån (halter och mängder av de aktuella ämnena) Spridningsförutsättningarna (som exempelvis kan bero på markens egenskaper och grundvattnets rörelser)
  • Områdets känslighet (avser risken att människor utsätts för föroreningarna, t.ex. dagis jämfört med industrifastighet)
  • Områdets skyddsvärde (förekomsten av värdefull natur i omgivningarna).

MIFO-modellen är indelad i två faser. Fas 1 omfattar en orienterade studie och riskklassning som baseras på intervjuer, platsbesök samt arkiv- och kartstudier.

I fas 2 genomförs en översiktlig undersökning och en ny riskklassning.

I fas 1 ställs hypoteser upp angående vilka föroreningar som kan förväntas, deras möjliga utbredning och hur människor och miljö kan exponeras. Uppställda hypoteser bekräftas eller förkastas sedan i fas 2.

Uppgifterna sammanställs från en rad olika källor, bland annat kommunarkiv, gamla telefonkataloger, hembygdslitteratur och gamla kartor. Ett objekt betraktas som identifierat när vi vet vilken verksamhet som bedrivits och var. Alla verksamheter utgör inte samma risk att orsaka föroreningar.

För vissa branscher (verksamheter) genomförs endast identifiering om det inte framkommit uppgifter som motiverar fortsatta utredningar. För andra prioriterade branscher och objekt följer en inventering. Det är Naturvårdsverket som bestämmer vilka branscher som ska inventeras och vilka som endast ska identifieras.

Vi är väl medvetna om att det finns en del uppgifter som är osäkra eller inte stämmer. Detta kan bland annat bero på att: verksamheten har kontor i eller företagsadressen kopplad till en privatbostad eller annan plats skild från verksamheten, större fastigheter med verksamheter har styckats av och bytt namn, inaktuella handlingar ligger till grund för identifieringen, såsom avslagna ansökningar, outnyttjade tillstånd för verksamhet, eller projekt som inte genomförts.

Om du upptäcker en felaktighet av detta slag är du välkommen att höra av dig till oss. Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetssäkring av informationen i vår databas.

Provtagning bör utföras om man misstänker att föroreningar kan finnas inom fastigheten. Vid försäljning av en fastighet på ett eventuellt förorenat område bör du upplysa en eventuell köpare om detta.

Om du på din fastighet påträffar en förorening som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, är du skyldig att genast underrätta tillsynsmyndigheten, som i de flesta fall är kommunens miljönämnd.

30-listan Öppnas i nytt fönster. är en lista över de (ca 30 st) förorenade områden som bedöms vara mest prioriterade för åtgärder i länet. Alla objekt på 30-listan har genomgått någon form av undersökning. Listan uppdateras en gång per år.

Aktuella utbildningar

TVL-cykeln

Länsstyrelserna i Östergötlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län har ett samarbete som kallas för "TVL-cykeln". Inom projektet hålls utbildningar inom förorenade områden för kommunernas miljöinspektörer varje år.

Årets utbildningar har tema åtgärder och äger rum:

  • 19 maj
  • 10-11 november

Kontakta Madeleine Ullerhed för mer information, se kontaktuppgifter längst ned.

Karttjänst

Ett förorenat område kan vara stort och symbolerna i kartbilden representerar inte hela området. Kartan ger en begränsad information om ett urval av objekt. Fler fastigheter kan alltså innefattas i objektet än bara den där symbolen finns.

Kontakt