Samhällsorientering för nyanlända

Länsstyrelsen deltar i utvecklingen av samhällsorienteringen i länet, som har till syfte att underlätta etableringen av nyanlända personer.

Samhällsorientering handlar om att underlätta nyanlända flyktingarnas etablering och delaktighet i det svenska samhället. Informationen ska ges så tidigt som möjligt efter ankomst till kommunen.

Samhällsorienteringen ska ses som en gemensam bas där kommunernas insatser kompletteras av regioner, statliga myndigheter och andra aktörer.

Mål med samhällsorienteringen

Målet ska vara att deltagarna utvecklar kunskap om

 • de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna
 • den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt
 • hur samhället är organiserat
 • praktiskt vardagsliv.

Samhällsorienteringens innehåll

Innehållet i samhällsorienteringen ska utgå från grundläggande aktiviteter i människors vardagsliv fördelat inom åtta block:

 • att komma till Sverige
 • att bo i Sverige
 • att försörja sig och utvecklas i Sverige
 • att bilda familj och leva med barn i Sverige
 • att påverka i Sverige
 • att vårda sin hälsa i Sverige
 • att åldras i Sverige
 • individens rättigheter och skyldigheter.

Samhällsorienteringens omfattning

Samhällsorienteringen ska:

 • Omfatta minst hundra timmar.
 • Om möjligt vara på deltagarens modersmål eller annat språk som denne behärskar väl, men kan i vissa delar ges på svenska eller svenska med tolk.
 • Påbörjas så snart som möjligt efter att en etableringsplan upprättats och den ska normalt vara avslutad ett år efter det att den påbörjats.
 • Kunna kombineras med arbete, studier och andra aktiviteter för att underlätta och påskynda etableringen i arbetslivet.
 • Präglas av dialog, diskussion och reflektion och främja deltagarnas förståelse av det svenska samhället.

Kommunens roll

Kommunen ska ha en plan för samhällsorienteringen, där dess innehåll och omfattning anges. Planen ska revideras när det behövs, med hänsyn till nya förutsättningar och hur genomförandet fungerat.

Ett genomförande av samhällsorienteringen enligt förordningskraven kräver oftast en samverkan mellan flera kommuner.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen ansvarar för att följa upp samhällsorienteringen. Vi deltar även i det fortlöpande arbetet med att utveckla samhällsorienteringen.

Kursmaterial

Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Göteborgs stad har tagit fram ett kursmaterial som kan användas inom samhällsorientering. Boken ”Om Sverige” är baserad på förordningen om samhällsorientering. Syftet med boken är att ge grundläggande information till människor som kommer till Sverige samt ge stöd till landets kommuner i arbetet med samhällsorientering.

Du kan beställa boken tryckt på svenska eller ladda ned den i pdf-format på flera olika språk på informationsverige.se.

Boken ”Om Sverige” på webbplatsen informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Om Sverige

Länsstyrelsen och Göteborgs stad har tagit fram ett material som kan användas i samhällsorientering. Boken ”Om Sverige” är baserad på förordningen om samhällsorientering. Boken finns översatt till flera språk.

Boken "Om Sverige" Länk till annan webbplats.

MILSA Utbildningsplattform

Länsstyrelsen i Kalmar län medverkar i arbetet med MILSA Utbildnings-plattform. Plattformen är en nationell satsning för samhälls- och hälsokommunikatörer med fokus på utbildning, erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande. Fem universitet i olika delar av landet ansvarar tillsammans med sakkunniga inom viktiga områden för utbildningen.

Läs mer om MILSA utbildningsplattform på informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Hälsokommunikation

Utvecklingen av hälsokommunikation har skett inom ramen för det gemensamma arbetet med länets integrationsstrategi och genomförts av Region Kalmar län, Kommunförbundet och kommuner. Region Kalmar län erbjuder idag hälsokommunikation i anslutning till samhällsorienteringen till länets kommuner.

Kontakt