Samhällsorientering för nyanlända

Länsstyrelsen deltar i utvecklingen av samhällsorienteringen i länet, som har till syfte att underlätta etableringen av nyanlända personer.

Samhällsorientering handlar om att underlätta nyanlända flyktingarnas etablering och delaktighet i det svenska samhället. Informationen ska ges så tidigt som möjligt efter ankomst till kommunen.

Samhällsorienteringen ska förmedlas i dialog- och diskussionsform, anpassat efter den nyanlända personens egna förutsättningar och perspektiv. Informationen ska därför helst ges på den nyanländes modersmål.

Samhällsorienteringen ska ses som en gemensam bas där kommunernas insatser kompletteras av landsting eller region, statliga myndigheter och andra aktörer.

Målet ska vara att deltagarna utvecklar kunskap om:

  • de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
  • den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt,
  • hur samhället är organiserat,
  • praktiskt vardagsliv.

Genomförande

  • Samhällsinformationen ska omfatta minst 100 timmar.
  • Den ska om möjligt vara på deltagarens modersmål eller annat språk som denne behärskar, men kan i vissa delar ges på svenska eller svenska med tolk.
  • Pedagogiska övervägande ska vara avgörande för valet av språk.
  • Informationen ska påbörjas så snart som möjligt efter att en etableringsplan upprättats och helst vara avslutad innan första etableringsåret är till ända. Den ska kunna kombineras med arbete, studier och andra aktiviteter för att underlätta och påskynda etableringen i arbetslivet.
  • Kommunerna ansvarar för att en plan för verksamheten upprättas och att den revideras vid behov. Likaså bestämma hur samhällsorienteringen ska utformas och i vilken ordningsföljd samhällsorienteringens delar ska behandlas.
  • Kommunen ansvarar för att deltagaren erhåller ett intyg efter avslutad utbildning

Undervisningen ska präglas av dialog, diskussion och reflektion och främja deltagarnas förståelse av det svenska samhället.

Ett genomförande av samhällsorienteringen enligt förordningskraven kräver oftast en samverkan mellan flera kommuner.

Länsstyrelsen ansvarar för att följa upp samhällsorienteringen. Vi deltar även i det fortlöpande arbetet med att utveckla samhällsorienteringen.

Regionalt arbete

MILSA Utbildningsplattform

Länsstyrelsen i Kalmar län medverkar i arbetet med MILSA Utbildnings-plattform. Plattformen är en nationell satsning för samhälls- och hälsokommunikatörer med fokus på utbildning, erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande. Fem universitet i olika delar av landet ansvarar tillsammans med sakkunniga inom viktiga områden för utbildningen.

Läs mer om MILSA utbildningsplattform på informationsverige.selänk till annan webbplats

Regional samverkan

I Kalmar län finns samverkan mellan kommuner och Regionförbundet kring samhällsorientering. De flesta kommuner erbjuder nyanlända kompletterande samhällsorientering utöver 60 timmar.

Hälsokommunikation

Inom ramen för det gemensamma arbetet i länets integrationsstrategi beslutades under året att utveckla ett avsnitt om hälsa kopplat till samhällsorientering. Utvecklingen sker i samverkan mellan Region Kalmar län, Kommunförbundet och kommuner och finansieras delvis med stöd av statsbidrag. Pågående insatser finns i två kommuner i samverkan med Region Kalmar län.

Kontakt