Regional samverkan: Integrations-strategi för Kalmar län

Integrationsstrategin har tagits fram i samverkan med länets kommuner, statliga myndigheter och ett brett spektrum av aktörer från näringslivet och det civila samhället. Genom att samla olika organisationer kan vi lyfta våra olika roller och erfarenheter för att gemensamt skapa en tydligare bild av hur integrationen i länet kan förbättras.

Den 3 juni 2013 skrevs Kalmar läns integrationsstrategi under av 17 samverkanspartner. Sedan dess har strategin reviderats och fler aktörer tillkommit. Idag är 32 samverkansparter knutna till strategin och representerade i Integrationsrådet för Kalmar län. Samverkansparterna utgörs av länets kommuner, statliga myndigheter och ett brett spektrum av aktörer från näringslivet och det civila samhället. Tillsammans främjar vi förutsättningarna för ett inkluderande mottagande och för att vi ska kunna ta tillvara den kompetens som nyanlända har med sig.

Läs och ladda ner integrationsstrategin

Integrationsrådet består av ansvariga i respektive organisation i länet. Landshövdingen sammankallar Integrationsrådet som träffas två gånger per år. Integrationsrådet är en plattform för att främja samsyn och öka samverkan och delaktighet i länet.

Beredningsgruppen består av representanter från Arbetsförmedlingen, Kommunförbundet Kalmar län, Linnéuniversitetet, Länsstyrelsen Kalmar län, Migrationsverket och Region Kalmar län. Beredningsgruppen förbereder bland annat Integrationsrådets möten och följer upp integrationsstrategin.

Verksamhetsnätverk består av existerande nätverk som ger information och lyfter strategiska behov från de ordinarie verksamheterna till Beredningsgruppen.

Medborgardialog/samråd bildas efter behov och ger insikt och kunskap om målgruppens erfarenheter, kunskap och behov.

Kontakt