Tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser för asylsökande ska främja asylsökande personers framtida etablering i Sverige genom en meningsfull sysselsättning under asyltiden. Länsstyrelsen beslutar om bidrag för insatserna och samordnar länets arbete.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Tidiga insatser för asylsökande (TIA) ska motverka passivisering under asyltiden, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd.

Länsstyrelsen beslutar om och betalar ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för asylsökande. Vi arbetar också för att stärka samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer för att

 • tillgången till insatser ska motsvara behovet i länet
 • kvinnor och män ska kunna ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • information ska finnas tillgänglig om vilka insatser som anordnas i länet.

Praktisk vägledning för regional samverkan Word, 165.6 kB.

Vem kan söka bidrag?

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande. 2021 kan länsstyrelserna tillsammans fördela totalt 98 miljoner kronor.

Vilka insatser kan få bidrag?

Bidrag kan ges till insatser som bidrar till

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
 • stärkt hälsa.

Bidrag kan till exempel ges till insatser såsom kurser, studiecirklar, studiebesöksverksamhet eller friskvårds- och friluftslivs aktiviteter. Bidrag kan inte ges för praktikverksamhet eller verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Under 2021 ska Länsstyrelsen vid fördelning särskilt prioritera insatser som främjar kunskaper om det svenska samhället.

Vilka ska insatserna rikta sig till?

Insatserna ska rikta sig till eller vara till förmån för asylsökande personer över 18 år som bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende.

Insatserna kan också rikta sig till personer som har beviljats uppehållstillstånd men bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Vägledning för att ansöka om bidrag

Mer detaljerad information om vilka som kan ansöka om stöd, vilka insatser som kan ges bidrag och hur du ansöker hittar du i vägledningen:

Länsstyrelsens vägledning om statsbidrag för verksamheter för asylsökande med flera Pdf, 290.3 kB.

Ansök om bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kommer att avvisas.

Ansök om medel

Länsstyrelserna har totalt 98 miljoner kronor att fördela under 2021. Medlen fördelas vid två olika utlysningsperioder under året.

Länsstyrelsen i Kalmar län kan fördela 1 313 000 kronor under våren 2021. Sista datum för ansökan är 25 mars 2021.

För mer information om ansökningsblankett och/eller stöd vid ansökan med e-tjänst vänligen kontakta ansvarig handläggare. För kontaktuppgifter se längst ner på sidan.

Länsstyrelsen Kalmar län finansierar för närvarande ett flertal tidiga insatser för asylsökande med flera. Insatserna avser att främja målgruppens kunskaper inom temaområdena hälsa, svenska språket, svenska samhället och svensk arbetsmarknad. Nedan följer en lista över beviljade insatser i Kalmar län:

BUS-Barn och Unga i Sverige

BUS har beviljats 200 000 kronor för insatsen Asylsökande Unicorns. Insatsen bedrivs i Högsby från den 1 juni 2020 till den 30 maj 2021.

Västerviks kommun

Västerviks kommun har beviljats 540 000 kronor för insatsen SO för asylsökande. Insatsen kommer att bedrivas i Västervik från den 1 januari 2020 till den 31 december 2020.

Ädelfors Folkhögskola

Ädelfors Folkhögskola har beviljats 574 778 kronor för insatsen Svenska språket och svensk arbetsmarknad. Insatsen bedrivs i Virserum, Hultsfreds kommun, från den 11 maj 2020 till den 4 september 2020.

Kristdala Röda kors

Kristdala Röda kors har beviljats 250 000 kronor för insatsen Röda korsets mötesplats i Kristdala. Insatsen bedrivs i Kristdala i Oskarshamns kommun från den 1 januari 2020 till den 31 december 2020.

ABF Östra Småland/Öland

ABF Östra Småland/Öland har beviljats 540 000 kronor för insatsen Svenska från dag 1. Insatsen kommer att bedrivas i Högsby kommun från den 1 januari 2020 till den 31 december 2020.

ABF Östra Småland/Öland

ABF Östra Småland/Öland har beviljats 118 733 kronor för insatsen Svenska från dag 1. Insatsen kommer att bedrivas i Oskarshamns kommun från den 1 maj 2020 till den 31 december 2020.

Sensus Östra Götaland

Sensus Östra Götaland har beviljats 702 060 kronor insatsen Samhällsguidning och Språk Kalmar län. Insatsen kommer att bedrivas i Kalmar, Mönsterås och Kalmar kommun från den 1 augusti 2020 till den 31 juni 2021.

Friskis & Svettis

Friskis & Svettis har beviljats 442 900 kronor för insatsen Hälsa på Friskis. Insatsen kommer att bedrivas i Kalmar kommun från den 1 oktober 2020 till den 30 september 2021.

Webbplats för dig som anordnar insatser för asylsökande

På informationssverige.se finns en aktivitetskalender där du som anordnar insatser eller aktiviteter kan informera om dessa. Där finns också informationsmaterial som du kan använda dig av i ditt arbete med asylsökande.

Arbeta med asylsökande och nyanlända på webbplatsen Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

För asylsökande och nyanlända personer finns samhällsinformation på tio språk samt möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg.

Asylsökande och nyanlända på webbplatsen informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Skicka ifyllt och påskrivet formulär till:
Länsstyrelsen Kalmar län
TIA-överenskommelse
391 86 Kalmar

Uppgiftsformulär ideella organisationer och trossamfund Word, 48.5 kB.

Uppgiftsformulär offentliga organisationer Word, 49.5 kB.

Utfärda intyg för reseersättning

Asylsökande personer som deltar i tidiga insatser för asylsökande kan få ersättning av Migrationsverket för resor till och från aktiviteterna. Migrationsverket har även möjlighet att betala ut ersättning för mobildata till asylsökande som deltar på distans. För att personen ska få ersättning behöver du som anordnar insatsen utfärda ett deltagarintyg. Du utfärdar intyget genom att använda den mall som du fått med i beslutet om TIA-bidraget.

Asylsökande personer som deltar i aktiviteter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet kan också få ersättning för resor och mobildata. Dessa verksamheter behöver teckna en TIA-överenskommelse med Länsstyrelsen för att få utfärda deltagarintyg till personer som behöver ersättning. En överenskommelse kan tecknas för max ett år i taget och kan inte tecknas retroaktivt.

Information om ersättning för resor och mobildata för personer som deltar i tidiga insatser för asylsökande Pdf, 48.6 kB.

Följande organisationer kan teckna en överenskommelse:

 • offentliga organisationer (kommun, landsting, stat)
 • ideella föreningar och registrerade trossamfund.

En överenskommelse kan tecknas med ideella föreningar och trossamfund som:

 • är en ideell förening där medlemskap i såväl föreningen som i dess medlemsföreningar är frivilligt
 • har en ansvarig styrelse
 • bedriver sin verksamhet i Sverige
 • är självständig och demokratiskt uppbyggd
 • har ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • har bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år före ansökan om bidrag.

Förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande med flera på Sveriges riksdags webbplats Länk till annan webbplats.

Fyll i och skicka in formuläret om din verksamhet vill teckna en TIA-överenskommelse med Länsstyrelsen för att få utfärda intyg för reseersättning.

Observera att det endast är verksamheter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet som behöver teckna TIA-överenskommelser för att få utfärda intyg. 

Uppgiftsformulär offentliga organisationer Word, 49.4 kB.

Uppgiftsformulär ideella organisationer/trossamfund Word, 48.9 kB.

Skicka in formuläret och eventuella bilagor till kalmar@lansstyrelsen.se

Kontakt