Tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser för asylsökande ska främja asylsökande personers framtida etablering i Sverige genom en meningsfull sysselsättning under asyltiden. Länsstyrelsen beslutar om bidrag för insatserna och samordnar länets arbete.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Tidiga insatser för asylsökande (TIA) ska motverka passivisering under asyltiden, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd.

Länsstyrelsen beslutar om och betalar ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för asylsökande. Vi arbetar också för att stärka samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer för att

 • tillgången till insatser ska motsvara behovet i länet
 • kvinnor och män ska kunna ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • information ska finnas tillgänglig om vilka insatser som anordnas i länet.

Praktisk vägledning för regional samverkan Word

Ansök om bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande. För 2020 kan länsstyrelserna tillsammans fördela totalt 67,4 miljoner kronor.

Bidrag kan ges till insatser som bidrar till

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
 • stärkt hälsa.

Bidrag kan till exempel ges till insatser såsom kurser, studiecirklar, studiebesöksverksamhet eller friskvårds- och friluftslivs aktiviteter. Bidrag kan inte ges för praktikverksamhet eller verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Vilka ska insatserna rikta sig till?

Insatserna ska rikta sig till eller vara till förmån för asylsökande personer över 18 år som bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende.

Insatserna kan också rikta sig till personer som har beviljats uppehållstillstånd men bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Vägledning för att ansöka om bidrag

Mer detaljerad information om vilka som kan ansöka om stöd, vilka insatser som kan ges bidrag och hur du ansöker hittar du i vägledningen:

Länsstyrelsens vägledning om statsbidrag för verksamheter för asylsökande med fleraPDF

Ansök om medel

Under år 2020 har Länsstyrelserna gemensamt 67,4 miljoner kronor att fördela inom ramen för förordningen (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl.

Länsstyrelsen Kalmar län har fördelat 2 116 000 kronor och ansökningsperioden avslutades den 19 mars 2020.


Länsstyrelsen Kalmar län finansierar för närvarande ett flertal tidiga insatser för asylsökande med flera. Insatserna avser att främja målgruppens kunskaper inom temaområdena hälsa, svenska språket, svenska samhället och svensk arbetsmarknad. Nedan följer en lista över beviljade insatser i Kalmar län:

BUS-Barn och Unga i Sverige

BUS har beviljats 200 000 kronor för insatsen Asylsökande Unicorns. Insatsen bedrivs i Högsby från den 1 juni 2020 till den 30 maj 2021.

Hultsfreds gymnastikklubb

Hultsfreds gymnastikklubb har beviljats 106 022 kronor för insatsen Hultsfreds gymnastikklubb. Insatsen kommer att bedrivas i Hultsfred från den 1 september 2020 till den 30 december 2021.

Västerviks kommun

Västerviks kommun har beviljats 540 000 kronor för insatsen SO för asylsökande. Insatsen kommer att bedrivas i Västervik från den 1 januari 2020 till den 31 december 2020.

Mönsterås kommun

Mönsterås kommun har beviljats 312 000 kronor för insatsen SO för asylsökande- tillsammans för en bättre integration. Insatsen kommer att bedrivas i Hultsfred från den 1 januari 2020 till den 31 mars 2021.

Ädelfors Folkhögskola

Ädelfors Folkhögskola har beviljats 574 778 kronor för insatsen Svenska språket och svensk arbetsmarknad. Insatsen bedrivs i Virserum, Hultsfreds kommun, från den 11 maj 2020 till den 4 september 2020.

Rädda barnen

Rädda barnen har beviljats 1 067 000 kronor för insatsen Tryggt föräldraskap. Insatsen bedrivs i Högsby, Hultsfred och Mönsterås kommun från den 1 september 2019 till den 31 december 2020.

Hultsfreds kommun

Hultsfreds kommun har beviljats 1 349 000 kronor för insatsen Samhällsorientering direkt. Insatsen kommer att bedrivas i Hultsfred från den 1 januari 2019 till den 30 december 2020.

Kristdala Röda kors

Kristdala Röda kors har beviljats 250 000 kronor för insatsen Röda korsets mötesplats i Kristdala. Insatsen bedrivs i Kristdala i Oskarshamns kommun från den 1 januari 2020 till den 31 december 2020.

ABF Östra Småland/Öland

ABF Östra Småland/Öland har beviljats 540 000 kronor för insatsen Svenska från dag 1. Insatsen kommer att bedrivas i Högsby kommun från den 1 januari 2020 till den 31 december 2020.

ABF Östra Småland/Öland

ABF Östra Småland/Öland har beviljats 118 733 kronor för insatsen Svenska från dag 1. Insatsen kommer att bedrivas i Oskarshamns kommun från den 1 maj 2020 till den 31 december 2020.

Sensus Östra Götaland

Sensus Östra Götaland har beviljats 702 060 kronor insatsen Samhällsguidning och Språk Kalmar län. Insatsen kommer att bedrivas i Kalmar, Mönsterås och Kalmar kommun från den 1 augusti 2020 till den 31 juni 2021.

Friskis & Svettis

Friskis & Svettis har beviljats 442 900 kronor för insatsen Hälsa på Friskis. Insatsen kommer att bedrivas i Kalmar kommun från den 1 oktober 2020 till den 30 september 2021.

 • Skicka del- och slutrapport till:
  Länsstyrelsen Kalmar län
  TIA-insats
  391 86 Kalmar

  Alternativ via e-post: kalmar@lansstyrelsen.se

Stöd för dig som anordnar insatser för asylsökande

På informationssverige.se finns stöd till såväl asylsökande som till dig som anordnar insatser eller på andra sätt arbetar med asylsökande.

För dig som anordnar insatser eller arbetar med asylsökande finns material, information och verktyg som stöd i arbetet.

Arbeta med asylsökande och nyanlända på webbplatsen Informationsverige.selänk till annan webbplats

För asylsökande och nyanlända personer finns samhällsinformation på tio språk, möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg och information om mötesplatser och aktiviteter.

Asylsökande och nyanlända på webbplatsen informationsverige.selänk till annan webbplats

Utfärda intyg för reseersättning

Asylsökande personer som deltar i Tidiga insatser för asylsökande kan få ersättning för resor till och från aktiviteterna. För att personen ska få ersättning behöver du som anordnar insatsen utfärda ett deltagarintyg. Du utfärdar intyget genom att använda den mall som du fått med i beslutet om bidraget.

Asylsökande personer som deltar i aktiviteter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet kan också få reseersättning. Dessa verksamheter behöver teckna en TIA-överenskommelse med Länsstyrelsen för att få utfärda deltagarintyg till personer som behöver reseersättning. En överenskommelse kan tecknas för max ett år i taget och kan inte tecknas retroaktivt.

Din organisation behöver inte teckna en TIA-överenskommelse

Följande organisationer kan teckna en överenskommelse:

 • offentliga organisationer (kommun, landsting, stat)
 • ideella föreningar och registrerade trossamfund.

En överenskommelse kan tecknas med ideella föreningar och trossamfund som:

 • är en ideell förening där medlemskap i såväl föreningen som i dess medlemsföreningar är frivilligt
 • har en ansvarig styrelse
 • bedriver sin verksamhet i Sverige
 • är självständig och demokratiskt uppbyggd
 • har ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • har bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år före ansökan om bidrag.

Förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. på Sveriges riksdags webbplatslänk till annan webbplats

Teckna en TIA-överenskommelse för att kunna utfärda intyg

Fyll i och skicka in formuläret om din verksamhet vill teckna en TIA-överenskommelse med Länsstyrelsen för att få utfärda intyg för reseersättning.

Observera att det endast är verksamheter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet som behöver teckna TIA-överenskommelser för att få utfärda intyg. 

Uppgiftsformulär offentliga organisationerWord

Uppgiftsformulär ideella organisationer/trossamfundWord

Skicka in formuläret och eventuella bilagor till kalmar@lansstyrelsen.se

Kontakt