Tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen samordnar tidiga insatser för asylsökande personer som väntar på kommunanvisning, för att de snabbare ska komma in i samhället.

Tidiga insatser är verksamheter som är riktade till vuxna personer som söker asyl eller som har uppehållstillstånd men bor kvar på något av Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning. Syftet med insatserna är att motverka passivisering under asyltiden samt att deltagarna snabbare ska komma in i det svenska samhället.

Studieförbund, kommuner, idrottsföreningar, trossamfund och andra organisationer i civilsamhället är några av flera viktiga aktörer som erbjuder svenskundervisning, samhällsinformation och socialt deltagande i det lokala förenings- och kulturlivet.

Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Folkbildningsrådet har särskilda uppdrag som rör asylsökande personer. Uppdragen handlar bland annat om samordning av insatser, kompetenskartläggning och fördelning av bidrag till organisationer som bedriver verksamhet för målgruppen.

Vilket stöd kan Länsstyrelsen erbjuda?

Länsstyrelsen har ett övergripande uppdrag att verka för regional samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer. I uppdraget ingår att

 • samordna insatser och verka för att det finns ett jämnt utbud av tidiga insatser som motsvarar behovet i länet
 • verka för att kvinnor och män kan ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • sprida information om vilka insatser som finns tillgängliga i länet
 • besluta och betala ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för målgruppen.

Ett stöd i arbetet med att erbjuda tidiga insatser och att nå anordnare och målgrupp med information är webbportalen www.informationsverige.selänk till annan webbplats. Portalen erbjuder bland annat asylsökande personer och nyanlända personer samhällsinformation på tio språk, möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg, dela sin kompetensprofil via kompetenskartläggningsverktyget Jobskills, få information om mötesplatser och andra aktiviteter.

Bidrag till tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande personer. Verksamheterna ska utföras inom följande områden:

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
 • hälsa.

Bidrag får sökas och beviljas för verksamhet som är riktad till eller till förmån för asylsökande personer över 18 år som

 • bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende
 • har beviljats uppehållstillstånd men som bor på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Bidrag kan inte beviljas för verksamhet riktad till personer med uppehållstillstånd som bor i eget boende eller till personer som är under 18 år.

Bidrag kan inte sökas för praktikverksamhet. Bidrag kan inte heller sökas för verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Länsstyrelsens vägledning om statsbidrag för verksamheter för asylsökande m.flPDF

Vem kan söka bidrag?

Ideella föreningar, trossamfund, kommuner och kommunalförbund kan söka bidrag. Stiftelser eller företag kan inte söka. För 2020 kan länsstyrelserna tillsammans dela ut totalt 67,4 miljoner kronor.

Ideella föreningar

En ideell förening kännetecknas av ett ideellt ändamål eller en ideell verksamhet. Föreningen ska ha ett öppet medlemskap och vara uppbyggd så att alla medlemmar kan påverka verksamheten. Utmärkande för en ideell förening är också just den "ideella" karaktären.

Trossamfund

Registrerade trossamfund samt Svenska kyrkan kan söka bidrag. Trossamfunden måste, liksom övriga organisationer som söker bidrag, leva upp till kraven som ställs i förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande med flera.

Ansök om medel

Under år 2020 har Länsstyrelserna gemensamt 67,4 miljoner kronor att fördela inom ramen för förordningen (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl.

Länsstyrelsen Kalmar län kan fördela 2 116 000 kronor. Ansökningsperioden öppnar den 11 februari 2020 och avslutas den 19 mars 2020.

 

När vi har en ansökningsperiod hittar du ansökningsblanketterna här nedan. Du ansöker genom att fylla i en ansökningsblankett och skicka till oss.

 1. Fyll i ansökningsblankett:
  Ansökan - kommuner 2020Word
  Ansökan - ideella föreningar och trossamfund 2020Word

  Hjälpmedel vid ansökan
  Stöddokument jämställdhet för sökandePDF

  Bilagor till sökande
  Intyg samverkanspart, medsökandeWord
  Mall för aktivitetsplan 2020Excel
  Budgetmall 2020Word (används för att specificera budget för Kalmar län vid länsövergripande insats)
 2. Skicka din ansökan till:

  Länsstyrelsen Kalmar län
  TIA-ansökan
  391 86 Kalmar

Länsstyrelsen Kalmar län finansierar för närvarande ett flertal tidiga insatser för asylsökande m.fl. Insatserna avser att främja målgruppens kunskaper inom temaområdena hälsa, svenska språket, svenska samhället och svensk arbetsmarknad. Nedan följer en lista över beviljade insatser i Kalmar län:

RFSL

RFSL Kalmar län har beviljats 241 716 kronor för insatsen Newcomers living room. Insatsen bedrivs i Kalmar från den 1 augusti 2019 till den 30 maj 2020.

Hultsfreds gymnastikklubb

Hultsfreds gymnastikklubb har beviljats 54 000 kronor för insatsen Hultsfreds gymnastikklubb. Insatsen kommer att bedrivas i Hultsfred från den 7 januari 2020 till den 30 juni 2020.

Västerviks kommun

Västerviks kommun har beviljats 540 000 kronor för insatsen SO för asylsökande. Insatsen kommer att bedrivas i Västervik från den 1 januari 2020 till den 31 december 2020.

Mönsterås kommun

Mönsterås kommun har beviljats 312 000 kronor för insatsen SO för asylsökande- tillsammans för en bättre integration. Insatsen kommer att bedrivas i Hultsfred från den 1 januari 2020 till den 31 december 2020.

Ädelfors Folkhögskola

Ädelfors Folkhögskola har beviljats 540 000 kronor för insatsen Undervisning i svenska språket. Insatsen bedrivs i Virserum, Hultsfreds kommun, från den 1 november 2019 till den 30 april 2020.

Rädda barnen

Rädda barnen har beviljats 1 067 000 kronor för insatsen Tryggt föräldraskap. Insatsen bedrivs i Högsby, Hultsfred och Mönsterås kommun från den 1 september 2019 till den 31 december 2020.

Hultsfreds kommun

Hultsfreds kommun har beviljats 1 349 000 kronor för insatsen Samhällsorientering direkt. Insatsen kommer att bedrivas i Hultsfred från den 1 januari 2019 till den 30 juni 2020.

Kristdala Röda kors

Kristdala Röda kors har beviljats 250 000 kronor för insatsen Röda korsets mötesplats i Kristdala. Insatsen bedrivs i Kristdala i Oskarshamns kommun från den 1 januari 2020 till den 31 december 2020.

ABF Östra Småland/Öland

ABF Östra Småland/Öland har beviljats 540 000 kronor för insatsen Svenska från dag 1. Insatsen kommer att bedrivas i Högsby kommun från den 1 januari 2020 till den 31 december 2020.

 • Skicka del- och slutrapport till:
  Länsstyrelsen Kalmar län
  TIA-insats
  391 86 Kalmar

  Alternativ via e-post: kalmar@lansstyrelsen.se

Resor till tidiga insatser - reseersättning

För att kunna få ersättning för resor till tidiga insatser behöver de deltagande personerna lämna in ett intyg till Migrationsverket. Anordnare av verksamheten får ta del av detta intyg genom att teckna en överenskommelse med Länsstyrelsen om tidiga insatser för asylsökande m.fl.

Verksamheten kan därefter själva utfärda intyget till deltagare som behöver söka resebidrag hos Migrationsverket. Anordnare som beviljats statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. (förordning 2016:1364) kan utfärda intyg utan att teckna en överenskommelse.

Studieförbund och folkhögskolor som bedriver verksamhet (enligt förordning 2015:521) får för den verksamheten utfärda deltagarintyg utan överenskommelse med Länsstyrelsen. Intyget delas då ut via Folkbildningsrådet.

Vem kan teckna en överenskommelse?

Ideella föreningar och registrerade trossamfund måste uppfylla följande krav för att teckna en överenskommelse med Länsstyrelsen:

 • vara en ideell förening där medlemskap i såväl föreningen som i dess medlemsföreningar är frivilligt
 • ha en ansvarig styrelse
 • bedriva sin verksamhet i Sverige
 • vara självständigt och demokratiskt uppbyggd
 • ha ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle
 • ska i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • har bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år

Verksamheten får inte syfta till politisk eller religiös påverkan.

Reseersättning för tidiga insatser för asylsökande personerPDF

Hur tecknar man en överenskommelse?

Vill du ingå en överenskommelse med Länsstyrelsen fyller du i ansökningshandlingarna och lämnar in begärda handlingar till Länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs. Länsstyrelsen prövar därefter om organisationen och insatsen uppfyller de krav som ställs i förordningen (2016:1363). Även organisationer som inte fått statsbidrag för verksamhet till asylsökande m.fl. men som uppfyller kraven kan teckna överenskommelse. Detta gäller även offentliga organisationer. En överenskommelse kan tecknas för max ett år i taget och kan inte tecknas retroaktivt.

Vem gör vad?

 • Länsstyrelsen prövar och beslutar om att teckna TIA-överenskommelser med anordnare av insatser.
 • Organisationen som uppfyller kraven utfärdar intyg om deltagande i tidiga insatser till deltagare.
 • Deltagare i tidiga insatser ansöker om reseersättning hos Migrationsverket och bifogar intyg om deltagande.
 • Migrationsverket beslutar om och betalar ut reseersättning till deltagare i tidiga insatser.

Reseersättningen betalas ut i förskott till deltagaren.

Kontakt