• Eldningsförbud utfärdat i Kalmar län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län från och med klockan 12.00 den 26 maj. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kalmar County from 12 pm on May 26th 2023 and is valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna.

Prioriteringar 2023

Vi prioriterar insatser som syftar till att utveckla samverkansformer som säkerställer beredskap och kapacitet i mottagandet av nyanlända.

Länsstyrelsen Kalmar län kommer därutöver att prioritera insatser som främjar nyanländas digitaliseringskunskaper samt verksamheter för nyanlända utan eller kort utbildningsbakgrund.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

OBS! Ny information - gäller endast ansökningar av §37-medel.

Det har tidigare kommunicerats att skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet är en möjlig målgrupp för kommuners insatser finansierade via 37 § enligt förordning 2010:1122. Länsstyrelsen gör nu bedömningen att skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet inte är berättigade till stöd enligt §37.

Detta innebär att länsstyrelsen inte kan bevilja insatser som riktas mot målgruppen skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet under 2023 års utlysningar inom 37§.

Insatser som beviljades förra året, 2022, med skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet som målgrupp berörs inte av denna bedömning.

Utlysning av §37-medel 2023

Länsstyrelsen Kalmar län kan fördela 1 455 000 miljoner kronor. Sista ansökningsdag är 24 april 2023. I årets utlysning ska ansökan göras via länsstyrelsens e-tjänst, se nedanstående ruta.

När Länsstyrelsen granskar del- och slutrapporter görs en bedömning av hur insatsen uppfyller syfte och mål. Länsstyrelsen tittar även på om statsbidraget använts som planerat för att uppfylla insatsens syfte och på ett sätt som är förenligt med ersättningsförordningen (2010:1122).

Om det finns några förändringar i insatsen tar Länsstyrelsen ställning till om de är rimliga eller om det kan finnas skäl att återkräva medel.

Viktiga frågor att fundera kring vid del- och slutrapport är därför:

  • Har insatsen uppfyllt det syfte och mål som formulerades i ansökan?
  • Har insatsen nått ut till de målgrupper som avsetts?
  • Har insatsen följt villkoren i beslutet och förordningen (2010:1122)?
  • Har det skett några förändringar av insatsen i jämförelser med beviljad ansökan? Finns andra avvikelser från projektplanen? Är förändringarna motiverade? Har eventuella förändringar först godkänts av Länsstyrelsen?
  • Har de beviljade medel använts för de ändamål som angetts i ansökan? Är eventuella förändringar motiverade? Har eventuella förändringar först godkänts av Länsstyrelsen?
  • Går det att tyda alla enskilda transaktioner i huvudboken?
  • Har budgetposterna kontrollräknats?

Vänligen notera att eventuella ändringar av insatser ska först kommuniceras och godkännas av Länsstyrelsen.

Kontakt

Enheten för social hållbarhet

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00