Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Barn och ungas uppväxtvillkor

Genom att minska riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer hos barn och unga främjas trygga och goda uppväxtvillkor. Länsstyrelsen Kalmar län har slagit ihop sina olika uppdrag inom social hållbarhet för att ge kommuner ett samlat stöd i sitt förebyggande och främjande arbete.

Länsstyrelsen Kalmar län har flera uppdrag inom ramen för social hållbarhet. Du kan läsa mer om våra uppdrag här:

Social hållbarhet

För att kunna erbjuda kommunerna ett mer samlat stöd har vi kopplat ihop flera av dessa uppdrag i ett gemensamt arbete.

Det gemensamma arbetet har resulterat i regionala lägesbilder av barns och ungas uppväxtvillkor. Syftet med lägesbilderna är att motivera och stötta kommunerna i att arbeta systematiskt, främjande och förebyggande med målet att skapa trygga och goda uppväxtvillkor för barn och unga.

Risk- och skyddsfaktorer

Ohälsa, våld, missbruk, kriminalitet och utanförskap är några av våra stora samhällsutmaningar som bär med sig både lidande och kostnader. Det är viktigt att förstå vilka påverkbara faktorer som kan ha stor effekt på individers sociala och hälsomässiga utveckling. Dessa faktorer benämns ofta som risk- och skyddsfaktorer.

Kunskap om risk- och skyddsfaktorer ger oss underlag för hur vi ska prioritera satsningar på förebyggande och främjande insatser som minskar risker för att individer ska utveckla problem. Genom att minska riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer hos barn och unga kan vi främja trygga och goda uppväxtvillkor.

Ett barns uppväxtvillkor har stark koppling till:

  • risk för bruk av alkohol, narkotika och tobak
  • skolresultat
  • risk för kriminell aktivitet
  • våld
  • barnets fysiska och psykiska hälsa.

Barn och ungas välmående har påverkan på hur de kommer att må och fungera som vuxna.

Ryggar på fyra ungdomar med skolväskor som går tillsammans.

Lägesbilder för varje kommun

En kartläggning över barns och ungas uppväxtvillkor har gjorts för Kalmar län 2022. Kartläggningen har sammanfattats i en lägesbild för varje kommun, som vi kallar för kommunblad.

I kommunbladet kategoriseras barns omgivning för att spegla uppväxtvillkoren utifrån:

  • Familj
  • Skola
  • Individ/Kamrater
  • Närområde

Här kan du se en film som beskriver kommunbladen:

Film om kommunbladen, YouTube Länk till annan webbplats.

Vad är ett kommunblad?

Kommunbladet är en kvantitativ mätning av barn och ungas uppväxtvillkor. Mätningen bygger på offentlig statistik. Kommunbladet utgår från 14 olika uppväxtvillkor som har har identifierats ha en evidensbaserad påverkan på barn och ungas utveckling.

Varje uppväxtvillkor har skattats med bakomliggande statistiska mått. Tillsammans har de bakomliggande måtten skapat ett index för varje uppväxtvillkor, för att ge en beskrivande bild. Uppväxtvillkoren har analyserats genom att de har satts i relation till övriga kommuner i Kalmar län.

Eventuella okända faktorer som kommunerna själva förfogar över behöver tas i beaktande vid tolkning av kommunbladets resultat. För att ge en så rättvis bild som möjligt behöver kommunerna själva göra en grundlig analys av lägesbildernas resultat. 

Vill du ha mer information om de bakomliggande statistiska måtten och hur index har skapats för varje uppväxtvillkor? Det finns i slutet av varje kommunblad.

Vill du ta del av kommunbladet för din kommun?

Kontakta oss via e-post social.hallbarhet.kalmar@lansstyrelsen.se.

Skriv ”kommunblad” i ämnesraden.

Utbildningsfilmer om hälsofrämjande och förebyggande arbete

Länsstyrelsen Stockholm har tagit fram sex korta utbildningsfilmer som besvarar några av de vanligaste frågorna vi får kring hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Filmer om hälsofrämjande arbete Länk till annan webbplats.

Kontakt

Enheten för social hållbarhet

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss