Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ensamkommande barn

Ansvaret för ensamkommande barn som söker asyl i Sverige delas mellan olika myndigheter, kommuner och regionen. Länsstyrelsens roll är att samordna mottagandet i länet och stödja kommunernas förmåga att ta emot de barn som kommer.

Varje år kommer barn till Sverige för att söka asyl. De flesta anländer i sällskap med sina föräldrar men det finns även de som kommer i sällskap med andra anhöriga, eller helt utan vuxna. Barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare och söker asyl kallas för ensamkommande barn. Barnens levnadsöden och bakgrund är olika, men gemensamt för alla är att de befinner sig i en utsatt situation.

Till skillnad från andra asylsökande har kommunens socialtjänst ansvaret för de ensamkommande barnens boende och sociala stöd, men även andra aktörer har viktiga roller i mottagandet.

Hur är ansvaret för mottagandet fördelat?

Ansvaret för mottagandet av ensamkommande barn och unga delas mellan Migrationsverket, kommunerna, regionen och Länsstyrelsen. 

Migrationsverket har det övergripande ansvaret för mottagandet av ensamkommande barn så länge barnet är asylsökande eller om barnet får avslag på sin asylansökan. Migrationsverkets uppgift är bland annat att:

 • anvisa en kommun till barnet
 • utreda och fatta beslut i asylärendet
 • betala ut ersättningar och särskilt bidrag till barnet
 • betala ut ersättningar till kommunen.

Om ensamkommande barn och unga, Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Kommunerna ansvarar för det praktiska mottagandet av ensamkommande barn gällande:

 • boende
 • annat stöd som barnet kan behöva
 • skolgång
 • gode män.

Kommunen har det långsiktiga ansvaret för barnets boende, stöd och skydd enligt socialtjänstlagen. Överförmyndaren i kommunen där barnet befinner sig utser en god man som företräder barnet i en förälders ställe under asylprövningstiden.

Om barnet beviljas uppehållstillstånd har kommunen ett ansvar för barnets fortsatta omsorg och etablering i Sverige och utser då även en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Kommunen har samma ansvar för ensamkommande barn som för andra barn i kommunen.

Om kommunernas ansvar för mottagandet av ensamkommande barn, Sveriges Kommuner och Regioner Länk till annan webbplats.

Regionen ansvarar för att ensamkommande barn och unga får den hälso- och sjukvård och tandvård som de är i behov av. Asylsökande barn har samma rätt till vård som alla andra barn i länet. När en person söker asyl i Sverige erbjuds en hälsoundersökning som syftar till att uppmärksamma eventuella behov av vård och smittskyddsåtgärder. Regionen ansvarar även för ungdomsmottagningar och för barnpsykiatrin.

Hälsa och mående på olika språk, webbplatsen YOUMO Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen har en samordnande roll för mottagandet av ensamkommande barn i länet. Fokus ligger på kommunernas kapacitet i mottagandet och regional samverkan.

Länsstyrel­sen ska

 • arbeta för att i det finns beredskap och kapacitet i kommunerna att ta emot ensamkommande barn.
 • föra dialog med kommunerna om hur deras förutsättningar ser ut till exempel gällande boende, utbildning, hälsa, fritid och gode män.
 • kontrollera överförmyndarnas verksamhet.
 • arbeta för att förhindra att ensamkommande barn försvinner.

Vi genomför uppdraget med utgångspunkt i barnkon­ventionen.

Anvisning av ensamkommande barn

Mottagandet av ensamkommande barn ska vara jämnt fördelat över landet. Därför sker anvisningarna enligt ett fördelningssystem. Varje kommun tilldelas en viss andel av de ensamkommande barnen.

Andelen är uträknad utifrån kommunens folkmängd och tidigare mottagande av nyanlända och ensamkommande barn.

Om ett ensamkommande barn som söker asyl i Sverige har en nära anhörig i någon viss kommun i landet sker anvisningen till den kommunen. Om barnet inte har någon nära anhörig anvisas barnet istället till den kommun som står näst på tur att utifrån sin andel ta emot en ny anvisning.

Ensamkommande barn kan i vissa fall också komma med ett färdigt uppehållstillstånd, om de blivit utvalda av FN:s flyktingorgan UNHCR för vidarebosättning i Sverige. De anvisas då som kvotflyktingar enligt fördelningsmodellen för bosättning av nyanlända. Även för ensamkommande barn som överförs till Sverige som kvotflyktingar får socialtjänsten ansvar för boende och omsorg.

Anvisningskommun, Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Mottagande av vidarebosatta ensamkommande barn inom flyktingkvoten, Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Ensamkommande barn som försvinner

I länsstyrelsernas uppdrag ingår det att arbeta för att förhindra att ensamkommande barn försvinner. Vi har bland annat tagit fram regionala rutiner, föreslagit åtgärder för att förebygga försvinnanden och genomfört en kartläggning av ensamkommande barn som registrerats som avvikna under perioden 2013–2020.

Ensamkommande barn och unga som försvinner (projekt)

Publikation om ensamkommande barn som avvikit mellan åren 2013–2020, pdf Länk till annan webbplats.

Verksamhetsstöd för Kalmar län

Framsidan på verksamhetsstödet

Verksamhetsstödet är ett underlag för gemensam kunskap om riskfaktorer, vikten av barn och ungas delaktighet samt checklistor och rutiner där roller, ansvar och tillvägagångssätt synliggörs. Gemensamt kan vi skapa en tryggare tillvaro för ensamkommande barn och unga som sökt skydd i Kalmar län.

Ensamkommande barn som försvinner - Verksamhetsstöd för Kalmar län Länk till annan webbplats.

Särskild hänsyn till barnets bästa

Länsstyrelsens ska i sitt arbete ta särskild hänsyn till barns bästa. Barnkonventionens fyra grundprinciper är viktiga utgångspunkter:

Artikel 2

Alla barn är lika mycket värda. Ingen får diskrimineras

Artikel 3

Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet.

Artikel 6

Alla barn har rätt till liv och utveckling. För att utvecklas behöver barn trygghet och möjlighet till lek.

Artikel 12

Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt. Vuxna ska lyssna, beakta och återkoppla till barnet.

Rutinkarta – ensamkommande barn som avviker Pdf, 51.2 kB.

Processbeskrivning över vad som händer när ett ensamkommande barn avviker och påträffas. För mer detaljerad information, se sida 25-30 i verksamhetsstödet ovan.

Checklista i förebyggande syfte – riskfaktorer/riskbeteenden Pdf, 42.9 kB.

Checklistan innehåller information om omständigheter då vuxna runt barnet bör vara mer uppmärksamma, riskbeteenden innan avvikning/försvinnande, stödinsatser vid riskfaktorer/riskbeteende och vad man ska göra vid påtaglig psykisk ohälsa.

Information för dig som är barn eller ungdom Pdf, 1.4 MB.

Här har vi samlat information som riktar sig till dig som är ensamkommande barn eller ungdom. Du får tips om vem du kan kontakta när du har frågor eller behöver hjälp, oavsett var du befinner dig. Det finns även en beskrivning om vad som händer när vi inte vet var du är.

Anmälningsblankett om avviket/försvunnet ensamkommande barn/ungdom Pdf, 107.3 kB.

Uppgifter som lämnas till polisen.

Bedömningsformulär för kommun när ensamkommande barn avviker Pdf, 88.4 kB.

Underlaget används av socialtjänsten när ett ensamkommande barn/ungdom avviker eller för-svinner och ligger till grund för vidare åtgärder, uppföljning och statistikföring.

Så här arbetar vi i Kalmar län

Den länsövergripande integrationsstrategin omfattar mottagandet av ensamkommande barn. Kopplat till strategin finns ett Integrationsråd där aktuella frågor lyfts och beslut om prioriterade gemensamma insatser fattas.

Integrationsstrategi för Kalmar län

Länsstyrelsen Kalmar län arbetar även för att främja kommunal beredskap och kapacitet genom att bistå med informationsspridning. Detta görs genom nyhetsbrev samt genom utbildningsdagar och nätverksträffar.

Rapporter

Med uppehållstillstånd för studier är en nationell kartläggning av situationen för ensamkommande unga med uppehållstillstånd för studier. Genom en enkätundersökning till landets kommuner önskade Länsstyrelserna tydliggöra hur situationen ser ut för ensamkommande unga med uppehållstillstånd för studier, vilka resurser som finns tillgängliga för målgruppen på lokal nivå samt i vilken omfattning målgruppen har insatser från socialtjänsten.

Nationell kartläggning Länk till annan webbplats.

Beviljade insatser riktade till mottagandet av ensamkommande barn och unga

Utveckla beredskap och kapacitet

År 2019

Mörbylånga kommun har beviljats medel för insatsen ”Fokus framtid” som riktar sig till ensamkommande unga som beviljats tillstånd för gymnasiestudier. Syftet med insatsen är att underlätta ungas etablering. Insatsen pågår under perioden 1 juni 2019 till den 31 juli 2021.

År 2018

Under 2018 har medel beviljats till Kalmar kommun för insatsen "Ungdomskoordinator för att etablera och integrera ensamkommande barn och unga". Insatsen sker i samverkan med det privata näringslivet, föreningslivet, utbildningsanordnare, privata aktörer på bostadsmarknaden samt övriga förvaltningar inom Kalmar kommun. Syftet är att genom samverkan och samarbete effektivisera etableringen och därmed ge möjlighet till självförsörjning för ensamkommande barn och unga. Insatsen pågår under perioden 1 september 2018 till den 31 december 2019.

Flyktingguider och familjekontakter

År 2019

Medel har beviljats till Mörbylånga kommun för insatsen ”Sommarskola Ölands Folkhögskola”. Insatsen som riktar sig till ensamkommande unga som beviljats tillstånd för gymnasiestudier sker i samverkan med Ölands folkhögskola. Syftet är att underlätta ungas etablering och främja språkinlärning. Insatsen sker under perioden 1 juni 2019 till den 31 augusti 2019.

År 2018

Oskarshamns kommun beviljades medel för insatsen "Förstudie relations – och tillitbaserad integrering av nyanlända ungdomar, unga vuxna och ensamkommande barn". Syftet med insatsen var att skapa en känsla av sammanhang, relationer, meningsfullhet, tilltro till sina egna möjligheter och tillit till det svenska samhället. Tillsammans med de unga och ungdomar skulle aktiviteter, metoder och insatser tas fram. Insatsen pågick under perioden 1 augusti 2018 till den 31 januari 2019.

Medel beviljades till Borgholms kommun för insatsen "Språk och jämställdhet – vägen till inkludering i samhället". En del av insatsen riktar sig till ensamkommande unga som återförenats med sina föräldrar. Unga ges stöd i studier och samhällsvägledning samt stöd till deras föräldrar. Insatsen innehåller bland annat läxläsningscafé, mentorskap och samtalsgrupper. Insatsen pågår under perioden 1 augusti till den 31 december 2019.

Kontakt

Enheten för social hållbarhet

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss