Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser för asylsökande ska främja asylsökande personers framtida etablering i Sverige genom en meningsfull sysselsättning under asyltiden. Länsstyrelsen samordnar länets arbete och fördelar bidrag för insatserna.

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna arbetet med tidiga insatser för asylsökande i länet. Med tidiga insatser avses insatser och aktiviteter riktade till män och kvinnor som är asylsökande eller som har uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på anvisning om kommunplacering. Syftet med insatserna är att underlätta etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, som uppstår då asylansökan prövas, mer meningsfull.

Insatserna är tänkta att utföras av flera olika aktörer. Länsstyrelsens uppdrag kan sammanfattas i följande punkter:

 • Främja regional samverkan mellan berörda aktörer.
 • Samordna insatser och verka för en god geografisk spridning av insatser som når en så stor andel av målgruppen som möjligt.
 • Stödja anordnare av verksamheten i arbetet med tidiga insatser.
 • Fördela statsbidrag till verksamhet för asylsökande.
 • Följa upp organisering och genomförande av insatser samt att utbetalda bidrag används ändamålsenligt.

Webbplats för dig som anordnar insatser för asylsökande

På informationssverige.se finns en aktivitetskalender där du som anordnar insatser eller aktiviteter kan informera om dessa. Där finns också informationsmaterial som du kan använda dig av i ditt arbete med asylsökande.

Arbeta med asylsökande och nyanlända på webbplatsen Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

För asylsökande och nyanlända personer finns samhällsinformation på tio språk samt möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg.

Asylsökande och nyanlända på webbplatsen informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Utfärda intyg för reseersättning

Asylsökande personer som deltar i tidiga insatser för asylsökande kan få ersättning av Migrationsverket för resor till och från aktiviteterna. Migrationsverket har även möjlighet att betala ut ersättning för mobildata till asylsökande som deltar på distans. För att personen ska få ersättning behöver du som anordnar insatsen utfärda ett deltagarintyg. Du utfärdar intyget genom att använda den mall som du fått med i beslutet om TIA-bidraget.

Asylsökande personer som deltar i aktiviteter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet kan också få ersättning för resor och mobildata. Dessa verksamheter behöver teckna en TIA-överenskommelse med Länsstyrelsen för att få utfärda deltagarintyg till personer som behöver ersättning. En överenskommelse kan tecknas för max ett år i taget och kan inte tecknas retroaktivt.

Ersättning för resor och mobildata för personer som deltar i tidiga insatser för asylsökande Pdf, 48.6 kB.

Följande organisationer kan teckna en överenskommelse:

 • offentliga organisationer (kommun, landsting, stat)
 • ideella föreningar och registrerade trossamfund.

En överenskommelse kan tecknas med ideella föreningar och trossamfund som:

 • är en ideell förening där medlemskap i såväl föreningen som i dess medlemsföreningar är frivilligt
 • har en ansvarig styrelse
 • bedriver sin verksamhet i Sverige
 • är självständig och demokratiskt uppbyggd
 • har ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • har bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år före ansökan om bidrag.

Förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande med flera på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Fyll i och skicka in formuläret om din verksamhet vill teckna en TIA-överenskommelse med Länsstyrelsen för att få utfärda intyg för reseersättning.

Observera att det endast är verksamheter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet som behöver teckna TIA-överenskommelser för att få utfärda intyg. 

Uppgiftsformulär offentliga organisationer Word, 49.4 kB.

Uppgiftsformulär ideella organisationer/trossamfund Word, 48.9 kB.

Skicka in formuläret och eventuella bilagor till Länsstyrelsen via e-post.
E-post: jonkoping@lansstyrelsen.se

Beviljade ansökningar 2022

Nedan följer en sammanställning av beviljade ansökningar för 2022.

Östra Sportklubben beviljas 179 900 kr för insatsen ”Tillsammans på Öster – Steg 2”. Insatsen pågår mellan 2022-08-15 och 2023-05-28.

Insatsen syftar till att erbjuda meningsfulla aktiviteter (innebandy och volleyboll) som främjar hälsan och ger en god inblick i det svenska samhället med fokus på föreningslivet. Samarbetet med Allianskyrkan och det språkcafé som de erbjuder ska öka kunskaperna i svenska språket.

NTF Jönköpings län beviljas 71 130 kr för insatsen ”Säker och aktiv mobilitet för barn i trafiken”. Insatsen pågår mellan 2022-05-20 och 2023-06-09.

Insatsen syftar till att skapa förståelse för det svenska samhället genom att informera om trafiksäkerhet och trafikregler. Genom att föräldrar får kunskap om vilka och vikten av att förhålla sig till de trafikregler som finns ökar tryggheten även för barn.

Studieförbundet Vuxenskolan beviljas 358 565 kr för insatsen ”Nyhetssammanfattning Jönköpings län”. Insatsen pågår mellan 2022-10-01 och 2023-09-30.

Insatsen syftar till att på ett enkelt och korrekt sätt dela information om nyheter i lokalområdet och lokal samhällsinformation via en nyhetskanal som sänds på olika språk.

Internationella Vänner beviljas 248 675 kr för insatsen ”Hälsa i Sverige – i matkulturens spår”. Insatsen pågår mellan 2022-06-01 och 2023-03-31.

Insatsen syftar till att motverka passivisering och höja hälsomedvetenheten genom att ordna möten mellan olika kulturer. Med fokus på föräldraskap och matkultur varvas information med matlagning under trivsamma former. Regionens Hälsokommunikatörer är delaktiga som stöd.

Birkagårdens Folkets Hus beviljas 203 833 kr för insatsen ”Safe Space”. Insatsen pågår mellan 2022-06-01 och 2023-05-31.

Insatsen syftar till att främja hälsa genom att vara en öppen mötesplats där utbyte mellan olika kulturer medför positiva kunskaper och skapar trygghet för individ och grupp. Genom att inkludera och aktualisera deltagarna i den demokratiska processen ökar medvetenheten om det svenska samhällets uppbyggnad.

Under 2021 har sex av åtta ansökningar om TIA-medel beviljats. Syftet med insatserna var att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta målgruppens kontakter med det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden samt att främja en framtida etablering för den som beviljas uppehållstillstånd. Under 2021 var det även ett extra fokus på insatser inom samhällsinformation.

Östra Sportklubben beviljas 165 000 kronor för insatsen/verksamheten ”Tillsammans på Öster”. Insatsen avser tidsperioden 2022-01-01 till 2022-12-31 och syftar till att erbjuda meningsfulla aktiviteter i form av bollsporter, språkcafé och föreningslivets övriga möjligheter.

I samarbete med Allianskyrkan ska insatsen vara ett verktyg för både män och kvinnor i syfte att skapa förståelse och ökad kunskap om det svenska samhället.

Studieförbundet Vuxenskolan beviljas 511 769 kronor för insatsen/verksamheten ”Värt att veta - Sverige”.

Insatsen avser tidsperioden 2021-05-30 till 2022-02-28 och syftar till att på ett enkelt sätt informera och samtala kring frågor om det svenska samhället. Med hjälp av en digital plattform ska efterfrågade teman/ämnen samt samhällsnyheter kontinuerligt presenteras på lätt svenska och fyra andra språk.

NTF Jönköping beviljas 360 000 kronor för insatsen/verksamheten ”Trafik och hälsoinformation för ett tryggt och hälsosamt liv”.

Insatsen avser tidsperioden 2021-06-06 till 2022-08-31 och syftar till att utifrån språkliga och kulturella skillnader skapa en förståelse för synen på svensk trafiksäkerhet med hjälp av information och praktiska övningar.

Insatsen vill också stärka kunskapen om hälsa, fysiskt och psykiskt, på olika plan för att förbättra livskvalitet och ge verktyg till stresshantering. Insatsen vänder sig till målgruppen i hela länet.

Studieförbundet Vuxenskolan beviljas 567 124 kronor för insatsen/verksamheten ”Värt att veta – Sverige Del 2”.

Insatsen pågår 220228 – 221231 och har involverat målgruppen över tid för att utgå från relevanta behov och förutsättningar. Med hjälp av filmer kring olika teman samt efterföljande dialog breddas förståelsen för det svenska samhället. Insatsen bedrivs digitalt vilket medför att den kan bedrivas utan uppehåll och i hela Jönköpings län.

NTF beviljas 420 000 kronor för insatsen/verksamheten ”En trygg och hälsosam trafikmiljö för alla, samt en Trafiksäkerhetsdag”.

Insatsen pågår 220215 – 230715 och syftar till att öka kunskapen om trafiksäkerhet och hälsa/folkhälsa för att underlätta förståelsen för rättigheter och skyldigheter i det svenska samhället och därmed underlätta etablering. Insatsen vänder sig till målgruppen i hela länet.

Internationella Vänner beviljas 277 875 kronor för insatsen/verksamheten ”Samordningsplattform och jobbfokus 2022”.

Insatsen pågår 220101 – 221231 och bygger upp stärkta nätverk och involverar samtliga samhällssektorer genom besök och aktiviteter med målgruppen. Ökad samordning medför en mer relevant matchning utifrån behov och förutsättningar på flera nivåer: individ, socialt och arbetsliv.

Kontakt