Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna.

Prioriteringar 2023

Vi prioriterar insatser som syftar till att utveckla samverkansformer som säkerställer beredskap och kapacitet i mottagandet av nyanlända.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Ansökningsperiod i Jönköpings län

2023 års ansökningsperiod är avslutad. Informationen kommer att uppdateras inför 2024 års utlysning.

Ansökan görs via E-tjänsten.

Sammanställning av ansökningsfrågor Pdf, 250.8 kB.

Stöddokument jämställdhet Pdf, 336.2 kB.


Ansök om bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Beviljade medel

Länsstyrelsen i Jönköpings län beviljade pengar till följande projekt.

Habo kommun, 299 916 kronor för projektet Flyktinghandledare. Projektet syftar till att tillhandahålla information och stötta nyanlända samt skyddsbehövande från Ukraina i kontakter med myndigheter.

Värnamo kommun, 273 982kronor för projektet Branschmatch Värnamo . Projektet syftar till att skapa bättre förutsättningar och kontaktytor för det lokala arbetslivet med rekryteringsbehov och arbetssökande nyanlända.

Nässjö kommun, 356 917 kronor för projektet Nya Office. Projektet syftar till att tillhandahålla information och stötta nyanlända samt skyddsbehövande från Ukraina i kontakter med myndigheter.

Mullsjö kommun, 416 883 kronor för projektet Servicekontor. Projektet syftar till att tillhandahålla information och stötta nyanlända samt skyddsbehövande från Ukraina i kontakter med myndigheter.

Gnosjö kommun, 588 000 kronor för projektet Brobryggare. Projektet syftar till att stödja nyanlända vårdnadshavare samt skyddsbehövande vårdnadshavare från Ukraina i fråga om information om skola och stötta föräldrarna ur ett föräldra- och barnperspektiv.

Eksjö kommun, 95 040 kronor för projektet Integration och information- fokus på familjer. Projektet syftar till att ge nyanlända familjer i Mariannelund ökad kunskap om det svenska samhället, socialtjänst och skola samt möjlighet till att i dialog med andra kunna ställa frågor inom dessa områden.

Länsstyrelsen i Jönköpings län beviljade pengar till tre olika projekt.

Gislaved kommun, 387 000 kronor för insatsen Integrationshandledare. Insatsen syftar till att förstärka det kommunala flyktingmottagandet efter en intern omorganisation.

Jönköpings kommun, 339 000 kronor för insatsen Fördjupat integrationsstöd. Insatsen syftar till att ge kvotflyktingar ett bättre mottagande och verktyg för snabbare etablering och integration i kommunen.

Nässjö kommun, 170 280 952 kronor för insatsen Uppdatering av SO-material. Insatsen syftar till att uppdatera materialet "Att leva i Sverige" och att "Att må bra i Sverige". Efter insatsens slut ska det finnas ett uppdaterat och aktuellt SO-material anpassat till lagen om samhällsorientering.

Länsstyrelsen i Jönköpings län beviljade 11 juni 2020 2 634 882 kronor till sju olika projekt. Sex kommuner ansökte genom sju olika projekt. Alla sex kommuner beviljades medel.

Aneby kommun, 400 000 kronor för insatsen Samordnad KVAA (Kommunens Vuxna Aktivitetsansvar) i Aneby för fler brukare att erhålla en utvecklad integration och självförsörjning. Syftet med insatsen är att arbeta mer organiserat mellan socialförvaltning och utbildningsförvaltningen för att få fler personer i egenförsörjning via bland annat kartläggning, individanpassat arbete och olika lärgrupper.

Gnosjö kommun, 430 000 kronor för insatsen Inkluderande fritid. Insatsen syftar till att utveckla tidigare arbete av projektet Aktiv fritid och även inkludera nyanlända pojkar samt sprida Gnosjömodellen till andra kommuner genom att samverka med RF SISU Småland.

Habo kommun, 332 930 kronor för insatsen Funktionssvenska 2.0. Insatsen syftar till att fortsatt prova och utveckla modellen ”funktionssvenska” som ska leda till att öka delaktighet för nyanlända i samhället och på arbetsmarknaden. Insatsen har även som syfte att utveckla nya arbetsmetoder som bland annat genom kortare utbildningar, lärplattformar, distansstudier, datakunskap individuella insatser.

Jönköpings kommun, 315 000 kronor för insatsen IMS AM - arbetsmarknadsspår inom gymnasieskolans språkintroduktionsprogram. Insatsen syftar till att rusta upp språkintroduktionsprogrammets personal med kompetens för att ge nyanlända unga/vuxna under språkintroduktionsprogrammet större möjlighet till att rustas för arbetsmarknaden.

Jönköpings kommun, 465 000 kronor för insatsen Möjliggöra boendelösningar för nyanlända som beviljats uppehållstillstånd med anledning av studier på gymnasial nivå. Insatsen syftar till att möjliggöra ett fortsatt arbete med boendelösningar för nyanlända som beviljats uppehållstillstånd med anledning av studier på gymnasial nivå. Målet är att skapa gynnsammare förutsättningar för fortsatt integration och etablering i Jönköpings kommun.

Mullsjö kommun, 241 952 kronor för insatsen Digital integration. Insatsen syftar till att underlätta etableringen för nyanlända på arbetsmarknaden och i samhället genom ökade kunskaper om basal dator- och digitalkunskap. Insatsen genomförs i samverkan med Habo kommun, ABF och Arbetsförmedlingen.

Aneby kommun, 284 500 kronor till Vägen till rätt spår. Insatsen har som syfte att skapa möjligheter för individer att komma in på arbetsmarknaden.

Gislaveds kommun, 750 000 kronor till Från insikt till utsikt – Ett jämställdhetsprojekt i Gislaveds kommun. Insatsen har som syfte att förbereda nyanlända kvinnor och män till den omställning som jämställdheten innebär. Målgruppen är nyanlända föräldralediga, föräldrar till tonåringar och gymnasieungdomar.

Habo kommun, 635 500 kronor till Funktionssvenska. Insatsen har som syfte att testa en modell för funktionssvenska för föräldralediga.

Tranås kommun, 200 000 kronor till Hemma i Stoeryd – Ett hållbart integrationsprojekt. Insatsen har som syfte att ge ökade kunskaper för nyanlända personer som bosätter sig i Stoeryd för att öka trivseln och ansvarskänslan i bostadsområdet.

Vetlanda kommun, 540 000 till SAMI – (SFI-Arbetsförmedling mot Integration). Insatsen har som syfte att ge de individer som är anvisade till utbildningsplikten mer kunskap och stöd i sin etableringsprocess. Insatsen söker även fortsätta samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Jonsson

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss