Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Särskild nationell utlysning 2024

Under 2024 anordnar Länsstyrelsen en särskild nationell utlysning med anledning av utmaningarna att behålla beredskap och kapacitet även vid lågt mottagande av nyanlända och ensamkommande barn. Den nationella utlysningen omfattar totalt 3 miljoner kronor och kan finansiera:

  • insatser för samverkan
  • utveckling av insatser
  • spridning av insatser
  • metoder för att behålla kapacitet och beredskap vid lågt mottagande av nyanlända och ensamkommande barn.

Ansökningsperiod

Du kan ansöka om bidraget under perioden 1 mars–20 juni 2024.

Bidraget kan bara användas till insatser som uppfyller något av följande krav:

  • Insatsen genomförs i samverkan mellan kommuner/kommunalförbund i minst två län.
  • Insatsen är av länsöverskridande/nationell karaktär.
  • Resultatet av insatsen involverar kommuner i minst två län.

Insatser som får bidrag kan påbörjas som tidigast den 20 september 2024. Bidrag beviljas i första hand för insatser som genomförs 2024 och 2025. Senare insatser för år 2026 kan beviljas om bedömningen är att insatsen är särskilt angelägen.

Skicka din ansökan till Länsstyrelsen i Jönköpings län genom e-tjänsten:

Ansök om bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända Länk till annan webbplats.

Vägledning för ansökan av nationell utlysning av § 37-medel 2024 Pdf, 239.1 kB.

Vi rekommenderar att du kontaktar Länsstyrelsen i Jönköpings län för dialog och ytterligare information om utlysningen.

Kontaktperson

Ola Olsson

Samordnare Statsbidragshantering, Länsstyrelsen i Jönköpings län

E-post: ola.olsson@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-223 64 62

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna.

Under 2024 förfogar länsstyrelserna över 40 miljoner för fördelning.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Ansökningsperiod i Jönköpings län

2024 års utlysning öppnar den 15 februari och sista dag för inlämning av ansökan är den 23 april.
Länsstyrelsen i Jönköpings län kan fördela 3 257 000 kronor för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända. Vi ser gärna insatser som bedrivs av flera samverkande aktörer.
Medel kan i första hand beviljas för 2024 och 2025. Insatser avseende 2026 kan beviljas om det bedöms särskilt angeläget.
Länsstyrelsen i Jönköpings län fattar beslut om fördelningen under vecka 24.


Ansök om bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Lämna in redovisning med delrapport och slutrapport

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Delrapporten ska lämnas in vid den tidpunkt som står i beslutet om bidrag. Slutrapporten ska lämnas in senast två månader efter avslutad insats.

Beviljade medel

Länsstyrelsen i Jönköpings län beviljade 404 560 kronor i medel till följande två projekt.

Jönköpings kommun 154 560 kronor för insatsen Ungdomshörnan under tidsperioden 2023-11-01 till 2024-06-30. Insatsen ämnar bidra till meningsfulla fritidssysselsättningar till nyanlända barn och ungdomar, samt skapa mötesplatser mellan olika kulturer.

Jönköpings kommun 250 000 kronor för insatsen Läsa för framtiden under tidsperioden 2023-11-01 till 2024-12-21. Insatsen syftar till att öka nyanlända barn och ungdomars läsförmåga, samt öka nyanlända föräldrars kunskap och förståelse om läsandets betydelse.


Länsstyrelsen i Jönköpings län beviljade pengar till följande projekt.

Habo kommun, 299 916 kronor för projektet Flyktinghandledare. Projektet syftar till att tillhandahålla information och stötta nyanlända samt skyddsbehövande från Ukraina i kontakter med myndigheter.

Värnamo kommun, 273 982kronor för projektet Branschmatch Värnamo . Projektet syftar till att skapa bättre förutsättningar och kontaktytor för det lokala arbetslivet med rekryteringsbehov och arbetssökande nyanlända.

Nässjö kommun, 356 917 kronor för projektet Nya Office. Projektet syftar till att tillhandahålla information och stötta nyanlända samt skyddsbehövande från Ukraina i kontakter med myndigheter.

Mullsjö kommun, 416 883 kronor för projektet Servicekontor. Projektet syftar till att tillhandahålla information och stötta nyanlända samt skyddsbehövande från Ukraina i kontakter med myndigheter.

Gnosjö kommun, 588 000 kronor för projektet Brobryggare. Projektet syftar till att stödja nyanlända vårdnadshavare samt skyddsbehövande vårdnadshavare från Ukraina i fråga om information om skola och stötta föräldrarna ur ett föräldra- och barnperspektiv.

Eksjö kommun, 95 040 kronor för projektet Integration och information- fokus på familjer. Projektet syftar till att ge nyanlända familjer i Mariannelund ökad kunskap om det svenska samhället, socialtjänst och skola samt möjlighet till att i dialog med andra kunna ställa frågor inom dessa områden.

Länsstyrelsen i Jönköpings län beviljade pengar till fyra olika projekt.

Gislaved kommun, 387 000 kronor för insatsen Integrationshandledare. Insatsen syftar till att förstärka det kommunala flyktingmottagandet efter en intern omorganisation.

Jönköpings kommun, 339 000 kronor för insatsen Fördjupat integrationsstöd. Insatsen syftar till att ge kvotflyktingar ett bättre mottagande och verktyg för snabbare etablering och integration i kommunen.

Jönköpings kommun, 600 000 kronor för insatsen Samordning Hälsoguider. Syftet med insatsen är att minska och motverka segregation och ojämlik hälsa i kommunernas socioekonomiskt svagare områden.
Genom utbildning ska betrodda personer bland de olika samhällsgrupperna i socioekonomiskt svagare bostadsområden utbildas på frivillig basis till hälsoguider.

Nässjö kommun, 170 280 kronor för insatsen Uppdatering av SO-material. Insatsen syftar till att uppdatera materialet "Att leva i Sverige" och att "Att må bra i Sverige". Efter insatsens slut ska det finnas ett uppdaterat och aktuellt SO-material anpassat till lagen om samhällsorientering.


Länsstyrelsen i Jönköpings län beviljade 11 juni 2020 2 634 882 kronor till sju olika projekt. Sex kommuner ansökte genom sju olika projekt. Alla sex kommuner beviljades medel.

Aneby kommun, 400 000 kronor för insatsen Samordnad KVAA (Kommunens Vuxna Aktivitetsansvar) i Aneby för fler brukare att erhålla en utvecklad integration och självförsörjning. Syftet med insatsen är att arbeta mer organiserat mellan socialförvaltning och utbildningsförvaltningen för att få fler personer i egenförsörjning via bland annat kartläggning, individanpassat arbete och olika lärgrupper.

Gnosjö kommun, 430 000 kronor för insatsen Inkluderande fritid. Insatsen syftar till att utveckla tidigare arbete av projektet Aktiv fritid och även inkludera nyanlända pojkar samt sprida Gnosjömodellen till andra kommuner genom att samverka med RF SISU Småland.

Habo kommun, 332 930 kronor för insatsen Funktionssvenska 2.0. Insatsen syftar till att fortsatt prova och utveckla modellen ”funktionssvenska” som ska leda till att öka delaktighet för nyanlända i samhället och på arbetsmarknaden. Insatsen har även som syfte att utveckla nya arbetsmetoder som bland annat genom kortare utbildningar, lärplattformar, distansstudier, datakunskap individuella insatser.

Jönköpings kommun, 315 000 kronor för insatsen IMS AM - arbetsmarknadsspår inom gymnasieskolans språkintroduktionsprogram. Insatsen syftar till att rusta upp språkintroduktionsprogrammets personal med kompetens för att ge nyanlända unga/vuxna under språkintroduktionsprogrammet större möjlighet till att rustas för arbetsmarknaden.

Jönköpings kommun, 465 000 kronor för insatsen Möjliggöra boendelösningar för nyanlända som beviljats uppehållstillstånd med anledning av studier på gymnasial nivå. Insatsen syftar till att möjliggöra ett fortsatt arbete med boendelösningar för nyanlända som beviljats uppehållstillstånd med anledning av studier på gymnasial nivå. Målet är att skapa gynnsammare förutsättningar för fortsatt integration och etablering i Jönköpings kommun.

Mullsjö kommun, 241 952 kronor för insatsen Digital integration. Insatsen syftar till att underlätta etableringen för nyanlända på arbetsmarknaden och i samhället genom ökade kunskaper om basal dator- och digitalkunskap. Insatsen genomförs i samverkan med Habo kommun, ABF och Arbetsförmedlingen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss