Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Under 2020 förfogar länsstyrelserna över 60 miljoner för fördelning. 

Prioritetsgrunder 2020

Under 2020 ska Länsstyrelsen vid fördelning av utvecklingsmedlen prioritera:

  • Insatser som syftar till att utveckla boendelösningar för mottagande av nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd med anledning av studier på gymnasial nivå
  • Insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan olika aktörer, såsom kommuner, myndigheter och civilsamhälle.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Söka medel

Ansökan Jönköpings län 2020

Länsstyrelsen i Jönköpings län beviljade 11 juni 2 634 882 kronor till sju olika projekt.

I en extrautlysning 3 juli kan Länsstyrelsen i Jönköping fördela ytterligare 1 300 000 kr till ansökningar för att utveckla mellankommunal samverkan och kvalitet inom samhällsorientering.

Sista ansökningsdag för extrautlysningen är 15 oktober 2020.

Redovisning

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Beviljade medel

I år ansökte sex kommuner genom sju olika projekt. Alla sex kommuner beviljades medel.

Aneby kommun, 400 000 kronor för insatsen Samordnad KVAA (Kommunens Vuxna Aktivitetsansvar) i Aneby för fler brukare att erhålla en utvecklad integration och självförsörjning. Syftet med insatsen är att arbeta mer organiserat mellan socialförvaltning och utbildningsförvaltningen för att få fler personer i egenförsörjning via bland annat kartläggning, individanpassat arbete och olika lärgrupper.

Gnosjö kommun, 430 000 kronor för insatsen Inkluderande fritid. Insatsen syftar till att utveckla tidigare arbete av projektet Aktiv fritid och även inkludera nyanlända pojkar samt sprida Gnosjömodellen till andra kommuner genom att samverka med RF SISU Småland.

Habo kommun, 332 930 kronor för insatsen Funktionssvenska 2.0. Insatsen syftar till att fortsatt prova och utveckla modellen ”funktionssvenska” som ska leda till att öka delaktighet för nyanlända i samhället och på arbetsmarknaden. Insatsen har även som syfte att utveckla nya arbetsmetoder som bland annat genom kortare utbildningar, lärplattformar, distansstudier, datakunskap individuella insatser.

Jönköpings kommun, 315 000 kronor för insatsen IMS AM - arbetsmarknadsspår inom gymnasieskolans språkintroduktionsprogram. Insatsen syftar till att rusta upp språkintroduktionsprogrammets personal med kompetens för att ge nyanlända unga/vuxna under språkintroduktionsprogrammet större möjlighet till att rustas för arbetsmarknaden.

Jönköpings kommun, 465 000 kronor för insatsen Möjliggöra boendelösningar för nyanlända som beviljats uppehållstillstånd med anledning av studier på gymnasial nivå. Insatsen syftar till att möjliggöra ett fortsatt arbete med boendelösningar för nyanlända som beviljats uppehållstillstånd med anledning av studier på gymnasial nivå. Målet är att skapa gynnsammare förutsättningar för fortsatt integration och etablering i Jönköpings kommun.

Mullsjö kommun, 241 952 kronor för insatsen Digital integration. Insatsen syftar till att underlätta etableringen för nyanlända på arbetsmarknaden och i samhället genom ökade kunskaper om basal dator- och digitalkunskap. Insatsen genomförs i samverkan med Habo kommun, ABF och Arbetsförmedlingen.

Värnamo kommun, 450 000 kronor för insatsen Integrationsprocess i samverkan. Insatsen syftar till att samordna olika aktörers beredskap för mottagande och integration av nyanlända samt skapa ett koncept för samverkan vid mottagande och vidare arbete för integration i samhället. Målgruppen är nyanlända under och ett år efter etableringstiden.

Aneby kommun, 284 500 kronor till Vägen till rätt spår. Insatsen har som syfte att skapa möjligheter för individer att komma in på arbetsmarknaden.Text

Gislaveds kommun, 750 000 kronor till Från insikt till utsikt – Ett jämställdhetsprojekt i Gislaveds kommun. Insatsen har som syfte att förbereda nyanlända kvinnor och män till den omställning som jämställdheten innebär. Målgruppen är nyanlända föräldralediga, föräldrar till tonåringar och gymnasieungdomar.

Habo kommun, 635 500 kronor till Funktionssvenska. Insatsen har som syfte att testa en modell för funktionssvenska för föräldralediga.

Tranås kommun, 200 000 kronor till Hemma i Stoeryd – Ett hållbart integrationsprojekt. Insatsen har som syfte att ge ökade kunskaper för nyanlända personer som bosätter sig i Stoeryd för att öka trivseln och ansvarskänslan i bostadsområdet.

Vetlanda kommun, 540 000 till SAMI – (SFI-Arbetsförmedling mot Integration). Insatsen har som syfte att ge de individer som är anvisade till utbildningsplikten mer kunskap och stöd i sin etableringsprocess. Insatsen söker även fortsätta samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen.

Kontakt