Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Under 2021 förfogar länsstyrelserna över 51 miljoner för fördelning.

Insatserna ska syfta till något av detta:

  • underlätta etableringen i samhället
  • skapa nätverk
  • stödja språkinlärning
  • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Prioriteringsgrund 2021

Under 2021 ska Länsstyrelsen vid fördelning prioritera insatser som riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn. Insatser som stödjer språkinlärningen för denna målgrupp ska särskilt prioriteras.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Ansökningsperiod i Jönköpings län

Länsstyrelsen i Jönköpings län kan fördela 2 099 000 kronor till ansökningar för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. Ersättning lämnas till verksamheter som syftar till att:

  • underlätta etableringen i samhället
  • skapa nätverk
  • stödja språkinlärning
  • eller ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Sista ansökningsdag är 22 april 2021

Ansökan § 37a med vägledning och stödet för e-tjänst Pdf, 303.5 kB.

Information om utlysning av § 37a Word, 56.6 kB.

Stöddokument jämställdhet Pdf, 336.2 kB.

Intyg samverkanspart § 37a Word, 41.8 kB.

Intyg firmatecknare Pdf, 213.8 kB.


Ansök om bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kommer att avvisas.

Lämna in redovisning med delrapport och slutrapport

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Delrapporten ska lämnas in vid den tidpunkt som står i beslutet om bidrag. Slutrapporten ska lämnas in senast två månader efter avslutad insats.

Beviljade medel

Länsstyrelsen i Jönköpings län beviljade 10 juni 2020 2 831 380 kronor till tio olika projekt. Fem kommuner ansökte genom tio olika projekt. Alla fem kommuner beviljades medel.

Jönköpings kommun, 600 000 kronor för insatsen, Integrationsfrämjande arbete för asylsökande nyanlända och ensamkommande unga som syftar till att tillsammans med Pingstförsamlingen i Jönköping stötta nyanländas och asylsökandes språkinlärning samt förstärka möjligheten till sociala nätverk. Speciellt fokus och stöd ges föräldralediga och ensamkommande ungdomar.

Jönköpings kommun, 256 200 kronor för insatsen, Ett steg i taget, som syftar till att tillsammans med Svenska kyrkan i Österängen stödja nyanlända föräldraledigas kunskap om svenska samhället och möjligheter till ett socialt nätverk i de prioriterade områdena Huskvarna Söder och Österängen.

Nässjö kommun, 685 180 kronor för insatsen, Stärkt föräldrastöd med kulturkompetens, som syftar till att förstärka socialtjänstens arbete avseende bemötande och kulturförståelse vid föräldrastödmöten. Insatsen riktas sig primärt till asylsökande och nyanlända föräldralediga personer.

Vaggeryds kommun, 580 000 kronor för insatsen, Navet, som syftar till att, i samverkan med olika civilsamhällsorganisationer, ge nyanlända stöd och kunskap för att klara av olika samhällsutmaningar.

Tranås kommun, 510 000 kronor för insatsen, Vägen in – Kommunikativ svenska med praktiska inslag, som syftar till att i samverkan med det civila samhället och genom kommunal språkstödförstärkning erbjuda nyanlända med låg utbildningsbakgrund och låga svenskkunskaper extra insatser. Språkstödet riktar sig även mot nyanlända som är föräldralediga och har barn i den öppna förskolan.

Sävsjö kommun, 200 000 koronor för insatsen, Ett integrerat och hållbart liv i Sävsjö kommun, som syftar till att utveckla boskolekonceptet och inkludera andra frågor kring demokrati, samhällsfrågor och föreningsliv.

Nässjö kommun, 200 000 kronor till Föreningsspråkvän. Insatsen har som syfte att förstärka integrationen mellan etablerade svenskar och nyanlända familjer via hälsofrämjande fysiska aktiviteter.

Eksjö kommun, 136 00 kronor till Homeparty om jämställdhet. Insatsen har som syfte att främja föräldralediga personers och familjers möjlighet till dialog och reflektion över normer och värderingar i hemmiljö. Insatsen bidrar även till övergripande samhällsinformation om arbete och utbildning.

Jönköpings kommun, 118 200 kronor till Integrationsstöd till familjer med barn. Insatsen bidrar till att nyanlända mammor i genomgångsboende aktiveras på ett tidigt stadium, vilket främjar snabbare språkinlärning och större möjligheter till nätverksbyggande. Syftet är också att förstärka samarbetet med civilsamhället.

Jönköpings kommun, 165 000, Växa tillsammans. Insatsen söker förstärka integrationen mellan etablerade svenskar och nyanlända familjer via fritidsaktiviteter som stärker relationen mellan människa och natur.

Jönköpings kommun, 299 139 kronor till Svenska med baby i Jönköping. Insatsen främjar nyanlända småbarnsföräldrars integration och etablering. Insatsen sker tillsammans med nyanlända och etablerade svenskar.

Vaggeryds kommun, 696 000 kronor till Hela familjens väg till språket. Insatsen bidrar till att nyanlända föräldrar, män och kvinnor deltar i integrationsfrämjande processer tillsammans med sina barn. Insatsen involverar olika delar av den kommunala förvaltningen men även aktörer från civilsamhället.

Habo kommun, 318 000 till Språkstöd öppen förskola Habo. Insatsen strävar efter att få nyanlända att ta del av den öppna förskolan. På så sätt ökas chanserna till etablering och kontaktnätverk för föräldralediga med småbarn.

Tranås kommun, 250 000 till INGÅNG Sverige, en utökad samhällsinformation. Insatsen bidrar till att, tillsammans med civilsamhället, förstärka nyanländas kunskaper kring barnuppfostran, jämställdhet och könsroller.

Mullsjö kommun, 388 661 kronor till Öppen förskola med svenskundervisning. Insatsen främjar nyanlända småbarnsföräldrars integration och etablering. Insatsen sker tillsammans med civilsamhället.

Vetlanda kommun, 360 000 till Hälsa över ett mål mat. Insatsen främjar nyanlända småbarnsföräldrars integration och etablering. Insatsen sker tillsammans med idéburen sektor.

Kontakt