Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Vi ska arbeta för att stärka den civila sektorns roll och stödja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Insatserna ska syfta till att

 • underlätta etableringen i samhället
 • skapa nätverk
 • stödja språkinlärning
 • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Prioriteringar 2023

Under 2023 prioriterar Länsstyrelsen insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagande för föräldralediga och andra personer med små barn, med särskilt fokus på insatser som stödjer språkinlärning för denna målgrupp. Vi prioriterar även insatser som genomförs i samverkan med idéburen sektor.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Insatserna kan vända sig till personer på flykt från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Ansökningsperiod i Jönköpings län

2023 års ansökningsperiod är avslutad. Informationen kommer att uppdateras inför 2024 års utlysning.

Ansökan görs via E-tjänsten.

Stöddokument jämställdhet Pdf, 336.2 kB.

Sammanställning av ansökningsfrågor Pdf, 245.7 kB.

Ansök om bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Beviljade medel

Länsstyrelsen i Jönköpings län beviljade den 13 juni 2022 totalt 1 963 000 kr till åtta olika projekt och den 18 november 2022 totalt 1 331 000 kr till tre olika projekt.

Eksjö kommun 292 793 kr för insatsen Öppen förskola med föräldrastöd under tidsperioden 2023-01-01 och 2023-12-31. Insatsen skapar förutsättningar för att föräldrar ska känna sig tryggare i sin föräldraroll och barn därmed får bättre stöd av sina föräldrar.

Jönköpings kommun tilldelas för följande insatser:

 • 93 600 kr för insatsen Cykelprojekt för kvinnor på Råslätt under tidsperioden 2022-08-01 och 2023-09-08. Insatsen ökar möjligheten till etablering och underlättar egen transport till och från aktiviteter/utbildning/jobb. Samt säkerställer tryggheten i olika trafiksituationer genom en ökad kunskap och förståelse för trafikregler.
 • 360 987 kr för insatsen Familjekompis under tidsperioden 2022-09-01 och 2023-12-31. Insatsen medför goda möjligheter till nätverksbygge och ökad interkulturell förståelse genom att erbjuda möten mellan olika kulturer och utifrån olika teman.
 • 131 750 kr för insatsen Meningsfulla möten med nyanlända/Hand till hand under tidsperioden 2022-07-01 och 2023-06-30. Insatsen utgår från att vara en brobyggare på olika plan och skapar därmed goda förutsättningar för en trygg etablering och relevant kunskapsinhämtning.
 • 350 000 kr för insatsen Föräldrastöd under tidsperioden 2022-09-01 och 2024-12-31. Insatsens syfte är att stärka nyanlända i föräldrarollen med stöd av vägledande dialog. Den nya samhällskontexten relateras till tidigare erfarenheter och insatsen är betydelsefull för trygghet som förälder i ett nytt land.

Vaggeryds kommun 246 735 kr för insatsen Samverkan över gränserna under tidsperioden 2022-08-01 och 2023-06-30. Insatsen syftar till att genom samverkan med civilsamhället öka möjligheterna för målgruppen att få förståelse för samhälle och språk.

Sävsjö kommun 298 500 kr för insatsen Ett hållbart och integrerat liv i Sävsjö 2 under tidsperioden 2022-07-01 och 2023-06-30. Insatsen är kopplad till boende och närområde. Genom boskolor och stöd i hemmiljön samt informationstillfällen på bland annat Sfi-undervisning stärks målgruppens förståelse för regler/normer/hållbarhet och kunskapen kring olika boendeformer ökar.

Vetlanda kommun

 • 252 975 kr för insatsen Utbildning i hjärt- och lungräddning under tidsperioden 2022-10-01 och 2023-12-31. Insatsen syftar till att skapa ökad trygghet genom teoretisk och praktisk kunskap kopplad till aktivt samhällsmedborgarskap.
 • 675 000 kr för insatsen Starka föräldrar trygga barn i Vetlanda under tidsperioden 2023-01-01 och 2023-12-31. Insatsen syftar till att genom aktiva mötesplatser minska isolering och skapa förutsättningar för att föräldrar med barn får en ökad trygghet och samhällsförståelse.

Tranås kommun

 • 276 240 kr för insatsen Vägen in – genom hälsa och språk under tidsperioden 2022-08-01 och 2023-12-31. Insatsen ger ökade möjligheter till etablering av den målgrupp som har behov av förstärkt språkstöd och individanpassade hälsofrämjande aktiviteter.
 • 315 420 kr för insatsen Bryggan – Vägen in med hjälp av språkbryggor under tidsperioden 2023-01-01 och 2023-12-31. Insatsen ökar närheten till arbetsmarknaden genom konkret nätverksbygge och relevant språkträning.


Länsstyrelsen i Jönköpings län beviljade den 9 juni 2021 totalt 1 205 140 kronor till 4 olika projekt.

Jönköpings kommun, 439 760 kronor för insatsen Mötesplats med medborgarservice Huskvarna Söder under tidsperioden 20210906 - 20231220. Insatsen bygger på en aktiv samverkan med ideell sektor. Det identifierade behovet av en mötesplats för kontinuerlig rådgivning, tillgänglighet och behovsrelaterade insatser utifrån ny information/nya händelser ger goda förutsättningar till en långsiktig inkludering och etablering för målgruppen.

34 200 kronor för insatsen Integration till fots, för kvinnor under tidsperioden 20210614 – 20210714. Insatsen är ett mindre lokalt projekt där målgruppen varit och är delaktiga i processen. Under återkommande promenader i närområdet förs dialog kring samhällsrelaterade teman, fritidsverksamhet och aktuella händelser. Syftet är att bredda målgruppens sociala nätverk och intresse för föreningsliv samt att därigenom öka förståelsen och kunskapen om det svenska samhället.

Tranås kommun, 338 180 kronor för insatsen Vägen in - med hjälp av digital utveckling under tidsperioden 20210901 - 20221231. Insatsen erbjuder kurser dag- och kvällstid och på olika nivåer för att öka den digitala kunskapen i målgruppen. Det skapar förutsättningar för inkludering i den digitala hanteringen av information och kommunikation som är en viktig faktor för trygg etablering i en ny kontext.

Vetlanda kommun, 393 000 kronor för insatsen Förening Tillsammans under tidsperioden 20211101 - 20221231. Insatsen bygger på att genom förankring i föreningslivet utifrån intresse och önskemål bredda nätverk och hitta vägar in i samhällets övriga sektorer t ex arbetsmarknad. Genom att introducera det lokala föreningslivet för nyanlända är målet att få fler nyanlända att engagera sig i föreningar som leder till möten människor emellan, utökade nätverk och förbättrad hälsa.

Länsstyrelsen i Jönköpings län beviljade 10 juni 2020 2 831 380 kronor till tio olika projekt. Fem kommuner ansökte genom tio olika projekt. Alla fem kommuner beviljades medel.

Jönköpings kommun, 600 000 kronor för insatsen, Integrationsfrämjande arbete för asylsökande nyanlända och ensamkommande unga som syftar till att tillsammans med Pingstförsamlingen i Jönköping stötta nyanländas och asylsökandes språkinlärning samt förstärka möjligheten till sociala nätverk. Speciellt fokus och stöd ges föräldralediga och ensamkommande ungdomar.

Jönköpings kommun, 256 200 kronor för insatsen, Ett steg i taget, som syftar till att tillsammans med Svenska kyrkan i Österängen stödja nyanlända föräldraledigas kunskap om svenska samhället och möjligheter till ett socialt nätverk i de prioriterade områdena Huskvarna Söder och Österängen.

Nässjö kommun, 685 180 kronor för insatsen, Stärkt föräldrastöd med kulturkompetens, som syftar till att förstärka socialtjänstens arbete avseende bemötande och kulturförståelse vid föräldrastödmöten. Insatsen riktas sig primärt till asylsökande och nyanlända föräldralediga personer.

Vaggeryds kommun, 580 000 kronor för insatsen, Navet, som syftar till att, i samverkan med olika civilsamhällsorganisationer, ge nyanlända stöd och kunskap för att klara av olika samhällsutmaningar.

Tranås kommun, 510 000 kronor för insatsen, Vägen in – Kommunikativ svenska med praktiska inslag, som syftar till att i samverkan med det civila samhället och genom kommunal språkstödförstärkning erbjuda nyanlända med låg utbildningsbakgrund och låga svenskkunskaper extra insatser. Språkstödet riktar sig även mot nyanlända som är föräldralediga och har barn i den öppna förskolan.

Sävsjö kommun, 200 000 koronor för insatsen, Ett integrerat och hållbart liv i Sävsjö kommun, som syftar till att utveckla boskolekonceptet och inkludera andra frågor kring demokrati, samhällsfrågor och föreningsliv.

Nässjö kommun, 200 000 kronor till Föreningsspråkvän. Insatsen har som syfte att förstärka integrationen mellan etablerade svenskar och nyanlända familjer via hälsofrämjande fysiska aktiviteter.

Eksjö kommun, 136 00 kronor till Homeparty om jämställdhet. Insatsen har som syfte att främja föräldralediga personers och familjers möjlighet till dialog och reflektion över normer och värderingar i hemmiljö. Insatsen bidrar även till övergripande samhällsinformation om arbete och utbildning.

Jönköpings kommun, 118 200 kronor till Integrationsstöd till familjer med barn. Insatsen bidrar till att nyanlända mammor i genomgångsboende aktiveras på ett tidigt stadium, vilket främjar snabbare språkinlärning och större möjligheter till nätverksbyggande. Syftet är också att förstärka samarbetet med civilsamhället.

Jönköpings kommun, 165 000, Växa tillsammans. Insatsen söker förstärka integrationen mellan etablerade svenskar och nyanlända familjer via fritidsaktiviteter som stärker relationen mellan människa och natur.

Jönköpings kommun, 299 139 kronor till Svenska med baby i Jönköping. Insatsen främjar nyanlända småbarnsföräldrars integration och etablering. Insatsen sker tillsammans med nyanlända och etablerade svenskar.

Vaggeryds kommun, 696 000 kronor till Hela familjens väg till språket. Insatsen bidrar till att nyanlända föräldrar, män och kvinnor deltar i integrationsfrämjande processer tillsammans med sina barn. Insatsen involverar olika delar av den kommunala förvaltningen men även aktörer från civilsamhället.

Habo kommun, 318 000 till Språkstöd öppen förskola Habo. Insatsen strävar efter att få nyanlända att ta del av den öppna förskolan. På så sätt ökas chanserna till etablering och kontaktnätverk för föräldralediga med småbarn.

Tranås kommun, 250 000 till INGÅNG Sverige, en utökad samhällsinformation. Insatsen bidrar till att, tillsammans med civilsamhället, förstärka nyanländas kunskaper kring barnuppfostran, jämställdhet och könsroller.

Mullsjö kommun, 388 661 kronor till Öppen förskola med svenskundervisning. Insatsen främjar nyanlända småbarnsföräldrars integration och etablering. Insatsen sker tillsammans med civilsamhället.

Vetlanda kommun, 360 000 till Hälsa över ett mål mat. Insatsen främjar nyanlända småbarnsföräldrars integration och etablering. Insatsen sker tillsammans med idéburen sektor.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Jonsson

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss