Brottsförebyggande arbete

Det finns ett stort behov av att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott. Kommuner är, tillsammans med polisen, näringslivet och det civila samhället, viktiga brottsförebyggande aktörer. Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja den regionala samordningen av det brottsförebyggande arbetet.

Länsstyrelsens uppdrag

Ett långsiktigt och strukturerat brottsförebyggande arbete kräver en väl fungerande samverkan på såväl nationell som regional och lokal nivå. Vi har fått ansvaret för att utveckla det brottsförebyggande arbetet på regional nivå. I uppdraget ingår att:

 • stödja utvecklingen av ett kunskaps- och problembaserat lokalt och regionalt brottsförebyggande arbete
 • bidra till att samarbete och erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer utvecklas på lokal och regional nivå för att förebygga brott
 • stödja kompetensutveckling och gemensamma tvärsektoriella utbildningsinsatser inom det brottsförebyggande området
 • stödja och initiera kommunöverskridande brottsförebyggande åtgärder.

Utbildning, stöd och samarbete utifrån lokala behov

Utgångspunkten för det brottsförebyggande arbetet är den lokala problembilden. Kommunerna har, tillsammans med polisen, genom sin nära kontakt med medborgarna stor kunskap om de lokala behoven och förutsättningar för att förebygga brott och är därmed en viktig brottsförebyggande aktör. Det är även på kommunal nivå som vi tydligast ser resultat av förebyggande insatser. Vi stödjer kommunernas förebyggande arbete genom att till exempel erbjuda kompetensutveckling, metod- och processtöd och nätverksträffar.

Gängsnacket – en guide för viktiga vuxna och yrkesverksamma

Guiden Gängsnacket riktar sig till föräldrar och andra vuxna om hur kriminella gäng rekryterar barn. Länsstyrelserna och polisen har tagit fram guiden efter önskemål från flera kommuner och stadsdelar. Gängsnacket lyfter vilka varningstecken man bör vara vaksam på och vilket stöd som finns i samhället om man känner oro för ett barn. Guiden finns på flera språk.

Gängsnacket, Länsstyrelsen Västmanland Länk till annan webbplats.

Film om guiden gängsnacket Länk till annan webbplats.

Information till unga om rekrytering till kriminella nätverk

På Polismyndighetens webbplats finns filmer och information om rekrytering till gängkriminalitet som riktar sig till unga.

Så rekryterar kriminella dig som ung, Polismyndigheten Länk till annan webbplats.

Kartläggning barn och ungas brottslighet

Länsstyrelsen i Jönköping genomför tillsammans med Malmö universitet en kartläggning av barn och ungas brottslighet.

 • Barn och unga i fokus (0-18 år)
 • Offentliga aktörer i Jönköpings län
 • Tidigt identifiera och förebygga
 • Hur fungerar samverkan mellan aktörerna?
 • På vilket sätt görs uppföljning av barn och unga med risk?
 • Vilka bedömningsmetoder, behandling och insatser används?

Bakgrund till kartläggningen

I Jönköpings län finns en samverkansstruktur som heter Forum för Social hållbarhet (FSH), här finns länets offentliga regionala aktörer, kommuner och civilsamhälle representerade.

Läs mer om Forum för Social hållbarhet

Utifrån rapporten ”Prioriterade samhällsutmaning och insatsområden 2022–2024 i Jönköpings län” har forumets deltagare enats om att prioritera fem insatsområden under 2022-2024.

Ett av dessa är Ungas brottslighet och utsatthet för brott. I rapporten framkom det att en fördjupad kartläggning om barn och unga som riskerar eller begår brott är nödvändig.

Med anledning av detta har påbörjades ett samarbete under 2022 mellan Länsstyrelsen i Jönköpings Län och Malmö Universitet. Gemensamt gör vi en fördjupad kartläggning tillsammans med flera aktörer.

Utifrån ett barn och ungdomsperspektiv undersöker vi Hur länets offentliga aktörer arbetar med att tidigt identifiera och förebygga normbrytande beteende genom relevanta risk och skyddsfaktorer hos barn och unga. De teoretiska ramverken för arbetet är:

 • Situationell handlingsteori (Wikström, P.-O. (2010) Situational Action Theory)
 • Risk och skyddsfaktorer
Grafik över förebyggandet av barn och ungas brottslighet.

Kartläggningen är uppdelad i tre delar:

 1. En förstudie påbörjades hösten 2022 som blev klar under våren 2023. Denna bygger på enkäter och intervjuer med aktörer inom kommun, region och Polis. Förstudien presenterar en översiktlig redogörelse för de olika aktörernas arbetssätt med att identifiera barn och unga med risk för att utveckla ett normbrytande beteende.
 2. Den fördjupade kartläggningen kommer utföras genom gruppintervjuer. Målgrupperna är verksamheter som arbetar med barn och unga: kommunen (skola, elevhälsa, socialtjänst, fritid med flera), regionen (familjecentraler, kvinnohälsovården, BVC, BUP, BUMM, barn- och ungdomshälsan med flera), polismyndigheten, kriminalvården och Sis. Del 2 fokuserar på hur arbetet med normbrytande beteende bland barn och unga genomförs med syfte att få en bild av vilka bedömningsmetoder, insatser, behandlingar som används och varför. Målet är även att ta fram en bild av hur samverkan kring individer med normbrytande beteende fungerar, inom kommunen (förvaltningar) och mellan olika organisationer
 3. Resultaten sammanfattas och presenteras i en slutrapport med rekommendationer på områden som behöver utvecklas i Jönköpings län. Denna del kommer blir klar hösten 2024.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss