Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Forum för social hållbarhet

Länsstyrelsen har tillsammans med andra aktörer bildat ett Forum för social hållbarhet. Målet är att med gemensamma krafter öka den sociala hållbarheten i länet.

Länsstyrelsen arbetar för att nationella mål inom social hållbarhet ska få effekt i länet. Vårt uppdrag handlar om att utveckla arbetet inom integration, jämställdhet, mäns våld mot kvinnor, brottsförebyggande, föräldraskapsstöd, ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar), mänskliga rättigheter, funktionsrätt, barnets rättigheter och demokrati.

Forum för social hållbarhet fokuserar på några prioriterade samhällsutmaningar under en viss tid. I grupperna inom Forum för social hållbarhet samarbetar aktörer för att lösa utmaningarna på ett effektivt sätt. Målet är att nå en ökad social sammanhållning, och ett mer inkluderande län.

Organisation och uppdrag

Insatsområden 2022-2024

Läs rapporten - Prioriterad samhällsutmaning och insatsområden 2022-2024 Länk till annan webbplats.

Enande mötet

Det enande mötet är en mötesplats för aktörer som har möjlighet att påverka arbetet med social hållbarhet. Aktörerna enas om några prioriterade samhällsutmaningar under en viss tid för att tillsammans kunna agera och vara pådrivande i länets socialahållbarhetsfrågor. Arbetet i det enande mötet ska leda fram till ökad regional samverkan inom sociala hållbarhetsfrågor i länet. Representanterna i det enande mötet fortsätter sedan arbetet i sina respektive organisationer och verksamheter.

Två gånger per år

Landshövdingen är ordförande och sammankallande i det enande mötet. Mötet sker två gånger per år.

Region Jönköpings län
Länsstyrelsen
Kommunal utveckling
Jönköping University
Polisen
Arbetsförmedlingen
Coompanion Jönköpings län
Internationella Vänner
Hela Människan
Pingst Jönköping
Jönköpings kommun
Aneby kommun
Mullsjö kommun
Eksjö kommun
Tranås kommun
Vetlanda kommun
Värnamo kommun
Gnosjö kommun
Gislaveds kommun
Vaggeryds kommun
Habo kommun
Nässjö kommun
Sävsjö kommun

Analysgruppen

Analysgruppen består av personer som i sina tjänster arbetar med uppdrag, inom området för social hållbarhet. De kan också arbeta inom områden som berörs av de prioriterade samhällsutmaningarna.

Analysgruppen sammanställer underlag till det enande mötet med fokus på läget i Jönköpings län. Lägesbilderna belyser olika områden inom social hållbarhet

I analysgruppens arbete ingår även att:

  • presentera underlag med fokus på läget i länet till det enande mötet, som i sin tur bestämmer riktning för det fortsatta arbetet
  • arrangera hearings med civila samhället och näringslivet
  • ansvara för kommunikationen med uppdragsspecifika grupper
  • synliggöra och följa upp det enande mötets inriktningsbeslut om prioriterade samhällsutmaningar.

Uppdragsspecifika grupper

De uppdragsspecifika grupperna är grupper som redan existerar i respektive aktörs verksamheter. Det kan exempelvis vara råd, grupper eller nätverk inom hållbar utveckling, sociala hållbarhetsfrågor, folkhälsoråd med flera. Det kan även vara råd, grupper eller nätverk inom områden för de prioriterade samhällsutmaningar som Forum för social hållbarhet arbetar med.

Grupperna kommer med inspel kring aktuella behov och lägesbilder. Något som analysgruppen i sin tur arbetar vidare med.

Ad hoc-grupper

En ad hoc-grupp arbetar med ett tidsatt och tydligt operativt mål. Den består av representanter från olika myndigheter, näringsliv, civilsamhälle och organisationer.

Gruppen jobbar tillsammans i kortare perioder i syfte att utföra ett operativt uppdrag. Det kan exempelvis vara ett tidsatt arbete med att ansöka om projektmedel, arrangera konferenser, skriva handlingsplaner, genomföra förstudier och behovsanalyser eller liknande.

Personen som är sammankallande för en ad hoc-grupp kan vara verksam i offentlig, privat eller idéburen sektor.

Formulär för att starta en ad hoc grupp Word, 32.8 kB.

Hearings med civila samhället och näringslivet

Det är viktigt att civila samhället är med och sätter riktning för arbetet med social hållbarhet i Jönköpings län. Länsstyrelsen kommer därför att arrangera hearings med civila samhället en gång per år.

Diskuterar utmaningar

Syftet med hearings är att tillsammans diskutera frågor och utmaningar inom social hållbarhet i Jönköpings län. Aktörerna kan även fungera som bollplank och inspirera varandra i det fortsatta arbetet med social hållbarhet.

Kan anmäla sitt intresse

I samband med hearings med civila samhället, kan enskilda organisationer och föreningar anmäla intresse för att arbeta i det enande mötet under en viss tidsperiod.

Människor av alla sorter i en stad, illustration.

Kontakt

Landshövding

Helena Jonsson

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss