Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Forum för social hållbarhet

Forum för social hållbarhet är en mötesplats i Jönköpings län där aktörer kan mötas och stärka sina samarbeten i komplexa samhällsutmaningar, med fokus på social hållbarhet.

Forum för social hållbarhet utgår ifrån Folkhälsomyndighetens definition av social hållbarhet. ”Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.” Arbetet sker utifrån de uppdrag, sakområden och tvärperspektiv som Länsstyrelsen i Jönköpings län och andra aktörer i länet arbetar med. I grunden ligger de uppdrag som länsstyrelsen och andra samhällsaktörer har som skyldighetsbärare gentemot individen som rättighetsinnehavare.

Inom ramen för Forum för social hållbarhet jobbar aktörerna tillsammans i ett arbetssätt där fokus är på en prioriterad samhällsutmaning med insatsområden under en viss tid. Genom samverkan i Forum för social hållbarhet ska nationella mål inom social hållbarhet få genomslag i länet och samhällsaktörer ska få stöd och inspiration med att utveckla arbetet med sociala hållbarhetsfrågor. Samverkan inom ramen för Forum för social hållbarhet ska ge kraft åt aktörers olika uppdrag, sakfrågor och perspektiv, genom ökad samverkan.

Organisation

Organisationsskiss över Forum för social hållbarhet i Jönköpings län.

Insatsområden

Samverkansgruppen föreslår en prioriterad samhällsutmaning och insatsområden som det enande mötet sedan beslutar om. Forum för social hållbarhet ska arbeta med insatsområdena under en förutbestämd tid.

Den prioriterade samhällsutmaningen som tagits fram för 2022 – 2024 är ”Delaktighet, trygghet och minskad ojämlikhet”. Under den ligger de beslutade insatsområdena för samma tid:

 • Långvarigt ekonomiskt bistånd
 • Segregerad arbetsmarknad
 • Avsaknad av tillit till samhällsinstitutioner och demokratiska processer
 • Ungas brottslighet och utsatthet för brott
 • Sexualbrott

Enande mötet

Det enande mötet är ett strategiskt samordnande möte med fokus på sociala hållbarhetsfrågor i Jönköpings län. Det enande mötet är även en mötesplats för aktörer i länet som har engagemang och påverkansmöjligheter i arbetet med social hållbarhet. Representanterna i det enande mötet har ledande positioner inom sina organisationer.

Syfte

Syftet med arbetet i det enande mötet är att bidra till ökad regional samverkan inom sociala hållbarhetsfrågor i Jönköpings län och verka för ett socialt hållbart län. Detta åstadkommer vi genom att enas om insatsområden inom vilka vi som aktörer tillsammans kan agera med större kraft.

Uppdrag

Det enande mötets uppdrag är att vara pådrivande i länet i sociala hållbarhetsfrågor. Aktörerna ska besluta om de insatsområden som ingår under den prioriterade samhällsutmaning som är aktuell i länet. De sätter därmed en riktning för det sociala hållbarhetsarbetet i Jönköpings län. Representanterna i det enande mötet fortsätter sedan arbetet i sina respektive organisationer och verksamheter.

Sammankallande

Landshövdingen.

Deltagare

 • Kommunerna i Jönköpings län
 • Region Jönköpings län
 • Kommunal utveckling
 • Polisen
 • Arbetsförmedlingen
 • Jönköping University
 • Representanter från idéburen sektor
 • Länsstyrelsen

Mötesfrekvens

Två gånger per år.

Samverkansgruppen

Samverkansgruppen är en grupp för strategisk, men även verksamhetsnära, kunskapsutveckling och samverkan inom området för social hållbarhet. Samverkansgruppen består av personer som i sina tjänster arbetar med uppdrag inom området social hållbarhet. De kan också arbeta inom områden som berörs av den prioriterande samhällsutmaningen och insatsområden.

Syfte

Samverkansgruppens syfte är att bidra till en ökad regional samverkan på tjänstepersonsnivå.

Uppdrag

I samverkansgruppens arbete ingår bland annat att sammanställa underlag rörande prioriterad samhällsutmaning och insatsområden till det enande mötet med fokus på läget i Jönköpings län inom sociala hållbarhetsfrågor.

I samverkansgruppens arbete ingår även att:

 • Kommunicera med relevanta grupper i varje aktörs hemorganisation, med syfte att synliggöra och följa upp det enande mötets inriktningsbeslut.
 • Ha överblick över processer i länet som berör social hållbarhet.
 • Vara ett stöd för varandra i arbetet med social hållbarhetsintegrering.

Sammankallande

Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Deltagare

Tjänstepersonnivå i kommun, region, myndighet och idéburen sektor.

Mötesfrekvens

Fyra gånger per år.

Projektgrupper

En projektgrupp är en arbetsgrupp som arbetar med ett tidsatt och tydligt operativt mål utifrån ett eller flera av Forum för social hållbarhets insatsområden. Projektgruppen ska alltid integrera tvärperspektiv inom området för social hållbarhet i sitt arbete, till exempel jämställdhet, mänskliga rättigheter och funktionsrätt. En projektgrupp skapas genom initiativ som tas i samverkansgruppen. Deltagarna i projektgruppen ska representera sin organisation, till exempel en kommun, en myndighet, näringsliv eller idéburen sektor.

Syfte

Syftet med arbetet i projektgrupperna är att arbeta operativt med de strategiska insatsområden som ligger till grund för Forum för social hållbarhet. Genom att uppmuntra till brett samarbete inom en specifik fråga inom ett insatsområde används kompetenser och resurser på ett mer samordnat och effektivt sätt. Aktörer kan arbeta tillsammans under en kortare eller längre tid, vilket bidrar till mer flexibilitet i det operativa arbetet. Insatserna som sker i samverkan kan till exempel vara att ansöka om projektmedel, arrangera konferenser, skriva handlingsplaner, genomföra förstudier och behovsanalyser. Gruppen får stöd genom samverkansgruppen med till exempel kompetens och kontaktnät. Återrapportering till samverkansgruppen sker för att dela med sig av kunskap och erfarenheter.

Sammankallande

En initiativtagare i samverkansgruppen. Personen som är sammankallande för en projektgrupp kan vara verksam i offentlig, privat eller idéburen sektor.

Deltagare

Lämpliga deltagare på tjänstepersonnivå i kommun, region, myndighet eller privat och idéburen sektor.

Mötesfrekvens

Behovsstyrt.

Kansliet

Kansliet består av tjänstepersoner på enheten för social hållbarhet på Länsstyrelsen i Jönköpings län. Kansliets uppdrag är att förbereda det enande mötet och samverkansgruppens möten, arrangera dialogmöten med idéburen sektor, utföra en årlig utvärdering av arbetet i Forum för social hållbarhet samt initiera och driva utvecklingsinsatser i syfte att utveckla arbetet i Forum för social hållbarhet. Sammankallande för kansliet är samordnare social hållbarhet på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Dialogmöte med idéburen sektor

Det är viktigt att aktörer från idéburen sektor deltar i och är med och sätter riktning för arbetet med social hållbarhet i Jönköpings län. Länsstyrelsen arrangerar därför dialogmöten med idéburen sektor minst en gång per år. I samband med dessa dialogmöten kan enskilda organisationer och föreningar anmäla intresse för att arbeta i det enande mötet och samverkansgruppen under en viss tidsperiod.

Syfte

Syftet med dialogmöten är att tillsammans diskutera frågor och utmaningar inom social hållbarhet i Jönköpings län. Aktörerna kan även fungera som bollplank och inspirera varandra i det fortsatta arbetet med social hållbarhet.

Samverkan i länet

I och med arbetet i Forum för social hållbarhet genereras ny kunskap, inspiration och underlag genom möten, samtal, samverkan i projektgrupper med mera. Deltagarna i Forum för social hållbarhet tar vidare detta till sina egna organisationer och verksamheter för att driva arbetet vidare för ökad social hållbarhet i Jönköpings län. Aktörerna i Forum för social hållbarhet ingår oftast i redan etablerade nätverk, råd och grupper inom social hållbarhet både i sina respektive organisationer och i läns- eller kommunövergripande sammanhang. Därigenom följer ett ömsesidigt informations- och erfarenhetsutbyte.

Rapport Prioriterad samhällsutmaning och insatsområden 2022–2024

Läs rapporten:

Prioriterad samhällsutmaning och insatsområden 2022-2024

Människor av alla sorter i en stad, illustration.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss