Tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser för asylsökande ska främja asylsökande personers framtida etablering i Sverige genom en meningsfull sysselsättning under asyltiden. Länsstyrelsen samordnar länets arbete och fördelar bidrag för insatserna.

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna arbetet med tidiga insatser för asylsökande i länet. Med tidiga insatser avses insatser och aktiviteter riktade till män och kvinnor som är asylsökande eller som har uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på anvisning om kommunplacering. Syftet med insatserna är att underlätta etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, som uppstår då asylansökan prövas, mer meningsfull.

Insatserna är tänkta att utföras av flera olika aktörer. Länsstyrelsens uppdrag kan sammanfattas i följande punkter:

 • Främja regional samverkan mellan berörda aktörer.
 • Samordna insatser och verka för en god geografisk spridning av insatser som når en så stor andel av målgruppen som möjligt.
 • Stödja anordnare av verksamheten i arbetet med tidiga insatser.
 • Fördela statsbidrag till verksamhet för asylsökande.
 • Följa upp organisering och genomförande av insatser samt att utbetalda bidrag används ändamålsenligt.

Webbplats för dig som arbetar med asylsökande

Informationsverige.se är länsstyrelsernas webbplats med information om det svenska samhället. Här finns sidor för att gratis och enkelt börja träna svenska, material för samhällsorientering och mycket mer.

Jag arbetar med asylsökande och nyanlända, webbplatsen Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

För asylsökande och nyanlända personer finns samhällsinformation på flera språk och möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg.

Asylsökande och nyanlända, webbplatsen Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Utfärda intyg för reseersättning

Migrationsverket betalar vid behov ut ersättning för resor och/eller mobildata för deltagande i Tidiga insatser för asylsökande. Ersättningen betalas ut till deltagaren, inte till anordnaren.

För att kunna få ersättning behöver deltagaren som är asylsökande lämna ett intyg till Migrationsverket. Intyget utfärdas av den person som anordnar en aktivitet. Intyget kan utfärdas efter att deltagaren fått en bekräftad plats i aktiviteten. Observera att det bara är personer som anordnar aktiviteter som är finansierade av bidrag från Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet som kan utfärda intyg.

Reseersättning för insatser som inte finansieras av Länsstyrelsen

Asylsökande personer som deltar i aktiviteter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet kan också få ersättning för resor av Migrationsverket. För att personen ska kunna få det deltagarintyg som behövs för att få ersättning behöver du som anordnar verksamheten ansöka om en TIA-överenskommelse hos Länsstyrelsen. Om din ansökan blir godkänd så gäller överenskommelsen i max ett år. En överenskommelse kan inte tecknas retroaktivt.

Ersättning för resor för personer som deltar i tidiga insatser för asylsökande, pdf Pdf, 114.7 kB.

Följande organisationer kan ansöka om en överenskommelse med Länsstyrelsen:

 • offentliga organisationer (kommun, landsting, stat)
 • idéburna organisationer utan vinstsyfte med allmännyttigt ändamål
 • registrerade trossamfund.

Övriga kriterier:

 • praktikverksamhet omfattas inte av överenskommelserna
 • verksamheten får inte syfta till politisk eller religiös påverkan
 • verksamheten ska ha ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle samt i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Formulär för att ansöka om överenskommelse – ideella organisationer och registrerade trossamfund, Word Word, 50.4 kB.

Formulär för att ansöka om överenskommelse – offentliga organisationer, Word Word, 43 kB.

Observera att det endast är verksamheter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet som behöver teckna TIA-överenskommelser för att få utfärda intyg.

Skicka in formuläret och eventuella bilagor till länsstyrelsen via e-post.
E-post: jonkoping@lansstyrelsen.se

Beviljade ansökningar 2023

Nedan följer en sammanställning av beviljade ansökningar för 2023

NTF Jönköpings län beviljas medel för tre insatser.

”Intensivutbildning cykling på Råslätt för kvinnor” beviljas 42 975 kronor. Insatsen pågår mellan 2024-05-20 och 2024-09-13 och syftar till att ge asylsökande kvinnor möjlighet att på egen hand förflytta sig på ett enkelt och miljövänligt sätt och på så sätt stärka deras självkänsla och självständighet. Utbildningen ökar möjligheten för kvinnor att delta i andra sociala aktiviteter och att etablera sig i samhället.

”Trafikkunskap och trygghet i trafiken för alla” beviljas 181 200 kr . Insatsen pågår mellan 2023-10-16 och 2024-12-16 och syftar till att ge målgruppen kunskap och information om den svenska trafiken och dess regler för att kunna vistas i trafikmiljön på ett säkert sätt. Insatsen omfattar även en cykelutbildning med teori och praktik för kvinnor från målgruppen.

”Fortsatt säker och aktiv mobilitet för barn i trafiken” beviljas 97 800 kr. Insatsen pågår mellan 2023-08-15 och 2024-09-16 och syftar till att ge målgruppen mer kunskap och information om den svenska trafiken och dess regler med fokus på ökad trygghet och kunskap om hur barn ska färdas på ett säkert och regelrätt sätt.


Studieförbundet vuxenskolan beviljas 541 466 kr för insatsen ”Asyl SO”. Insatsen pågår mellan 2023-08-01 och 2024-07-31.

Insatsen syftar till att utveckla kunskap om det svenska samhället genom att erbjuda samhällsinformation till skyddsbehövande och asylsökande i länet genom fysiska och digitala träffar.

Internationella vänner beviljas medel för två insatser.

”Kunskapsbussen - fylld med samhällsinformation” beviljas 274 000 kronor. Insatsen pågår mellan 2023-11-01 och 2024-04-30 och syftar till att möta behovet av samhällsinformation genom att erbjuda organiserade besök på olika samhällsinstanser i lokalsamhället. Genom Internationella Vänners övriga nätverk har man även en förhoppning om att kunna bidra med arbetslivskontakter. Insatsen riktas främst mot målgruppen skyddsbehövande med tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Yrkessvenska för asylsökande” beviljas 269 750 kr. Insatsen pågår mellan 2023-07-01 och 2024-06-30 och syftar till att målgruppens kunskaper i svenska ska bli bättre. Framför allt ordkunskap kopplade till den bransch/område som deltagarna är utbildade i eller önskar arbeta inom. Insatsen syftar vidare till att målgruppen ska känna sig mer delaktig i det svenska samhället med hjälp av ökade språkkunskaper. Förhoppningen är att deltagarna ska erbjudas anställning efter projekttidens slut.

Östra Sportklubben beviljas 47 295 kronor för insatsen ”Tillsammans på Öster”. Insatsen pågår mellan 2024-01-08 och 2024-05-26 och syftar till att stärka målgruppens rätt till god hälsa genom att erbjuda idrottsaktiviteter och en frizon i vardagen ett par gånger i veckan, utan krav på medlemsavgifter eller åtaganden.

Sportfiskarna beviljas 180 000 kronor för insatsen ”Fiske och Friluftsliv”. Insatsen pågår mellan 2024-01-01 och 2024-12-31 och syftar till att öka kunskapen för hur allemansrätten med fiske och friluftsliv fungerar i Sverige. Aktiviteterna och naturupplevelserna ämnar vidare bidra till gemenskap, avkoppling och återhämtning.

Beviljade ansökningar 2022

Nedan följer en sammanställning av beviljade ansökningar för 2022

Östra Sportklubben beviljas 179 900 kr för insatsen ”Tillsammans på Öster – Steg 2”. Insatsen pågår mellan 2022-08-15 och 2023-05-28.

Insatsen syftar till att erbjuda meningsfulla aktiviteter (innebandy och volleyboll) som främjar hälsan och ger en god inblick i det svenska samhället med fokus på föreningslivet. Samarbetet med Allianskyrkan och det språkcafé som de erbjuder ska öka kunskaperna i svenska språket.

NTF Jönköpings län beviljas 71 130 kr för insatsen ”Säker och aktiv mobilitet för barn i trafiken”. Insatsen pågår mellan 2022-05-20 och 2023-06-09.

Insatsen syftar till att skapa förståelse för det svenska samhället genom att informera om trafiksäkerhet och trafikregler. Genom att föräldrar får kunskap om vilka och vikten av att förhålla sig till de trafikregler som finns ökar tryggheten även för barn.

Studieförbundet Vuxenskolan beviljas 358 565 kr för insatsen ”Nyhetssammanfattning Jönköpings län”. Insatsen pågår mellan 2022-10-01 och 2023-09-30.

Insatsen syftar till att på ett enkelt och korrekt sätt dela information om nyheter i lokalområdet och lokal samhällsinformation via en nyhetskanal som sänds på olika språk.

 • Internationella Vänner beviljas 248 675 kr för insatsen ”Hälsa i Sverige – i matkulturens spår”. Insatsen pågår mellan 2022-06-01 och 2023-03-31. Insatsen syftar till att motverka passivisering och höja hälsomedvetenheten genom att ordna möten mellan olika kulturer. Med fokus på föräldraskap och matkultur varvas information med matlagning under trivsamma former. Regionens Hälsokommunikatörer är delaktiga som stöd.
 • Internationella Vänner beviljas 279 625 kr för insatsen ”Samordningsplattform med jobbfokus 2023”. Insatsen pågår mellan 2023-01-01 och 2023-12-31. Insatsen syftar till att arbeta vidare med det inkluderande nätverket för att öka gruppen asylsökandes möjligheter till att få kunskap om samhälle och arbetsmarknad. Genom att snabbt få relevant kunskap och information från olika aktörer som är i kontakt med målgruppen och som tillsammans skapar bästa förutsättningar för målgruppen genom att ha en kontinuerlig dialog externt och internt.

Birkagårdens Folkets Hus beviljas 203 833 kr för insatsen ”Safe Space”. Insatsen pågår mellan 2022-06-01 och 2023-05-31.

Insatsen syftar till att främja hälsa genom att vara en öppen mötesplats där utbyte mellan olika kulturer medför positiva kunskaper och skapar trygghet för individ och grupp. Genom att inkludera och aktualisera deltagarna i den demokratiska processen ökar medvetenheten om det svenska samhällets uppbyggnad.

Sportfiskarna beviljas 150 000 kr för insatsen ”Fiske och Friluftsliv”. Insatsen pågår mellan
2023-01-01 och 2023-12-31.

Insatsen syftar till att öka kunskapen om Allemansrätten och regler kring fiske i samband med vistelse vid olika sjöar i länet. Trygghet vid vistelse i naturen skapas med kombinationen av hälsofrämjande aktiviteter och kunskap om samhället.

Arbetarnas Bildningsförbund Jönköpings län beviljas 254 000 kronor för insatsen Språk- och samhällsutveckling Jönköpings län. Insatsen avser tidsperioden mellan 2022-06-01 ch 2022-12-31.

Insatsen syftar till att erbjuda kunskaper i svenska språket och kunskaper om det svenska samhället för att gruppen flyktingar från Ukraina ska ha möjlighet att snabbt bli inkluderade. Insatsen har också ett folkhälsoperspektiv och olika aktiviteter erbjuds även till övriga i målgruppen asylsökande.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Jonsson

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss