Tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen samordnar tidiga insatser för asylsökande personer som väntar på kommunanvisning, för att de snabbare ska komma in i samhället.

Tidiga insatser är verksamheter som är riktade till vuxna personer som söker asyl eller som har uppehållstillstånd men bor kvar på något av Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning. Syftet med insatserna är att motverka passivisering under asyltiden samt att deltagarna snabbare ska komma in i det svenska samhället.

Studieförbund, kommuner, idrottsföreningar, trossamfund och andra organisationer i civilsamhället är några av flera viktiga aktörer som erbjuder svenskundervisning, samhällsinformation och socialt deltagande i det lokala förenings- och kulturlivet.

Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Folkbildningsrådet har särskilda uppdrag som rör asylsökande personer. Uppdragen handlar bland annat om samordning av insatser, kompetenskartläggning och fördelning av bidrag till organisationer som bedriver verksamhet för målgruppen.

Vilket stöd kan Länsstyrelsen erbjuda?

Länsstyrelsen har ett övergripande uppdrag att verka för regional samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer. I uppdraget ingår att

 • samordna insatser och verka för att det finns ett jämnt utbud av tidiga insatser som motsvarar behovet i länet
 • verka för att kvinnor och män kan ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • sprida information om vilka insatser som finns tillgängliga i länet
 • besluta och betala ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för målgruppen.

Ett stöd i arbetet med att erbjuda tidiga insatser och att nå anordnare och målgrupp med information är webbportalen www.informationsverige.selänk till annan webbplats. Portalen erbjuder bland annat asylsökande personer och nyanlända personer samhällsinformation på tio språk, möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg, dela sin kompetensprofil via kompetenskartläggningsverktyget Jobskills, få information om mötesplatser och andra aktiviteter.

Bidrag till tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande personer. Verksamheterna ska utföras inom följande områden:

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
 • hälsa.

Bidrag får sökas och beviljas för verksamhet som är riktad till eller till förmån för asylsökande personer över 18 år som

 • bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende
 • har beviljats uppehållstillstånd men som bor på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Bidrag kan inte beviljas för verksamhet riktad till personer med uppehållstillstånd som bor i eget boende eller till personer som är under 18 år.

Bidrag kan inte sökas för praktikverksamhet. Bidrag kan inte heller sökas för verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Länsstyrelsens vägledning om statsbidrag för verksamheter för asylsökande m.flPDF

Vem kan söka bidrag?

Ideella föreningar, trossamfund, kommuner och kommunalförbund kan söka bidrag. Stiftelser eller företag kan inte söka. För 2020 kan länsstyrelserna tillsammans dela ut totalt 67,4 miljoner kronor.

Ideella föreningar

En ideell förening kännetecknas av ett ideellt ändamål eller en ideell verksamhet. Föreningen ska ha ett öppet medlemskap och vara uppbyggd så att alla medlemmar kan påverka verksamheten. Utmärkande för en ideell förening är också just den "ideella" karaktären.

Trossamfund

Registrerade trossamfund samt Svenska kyrkan kan söka bidrag. Trossamfunden måste, liksom övriga organisationer som söker bidrag, leva upp till kraven som ställs i förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande med flera.

Ansökningar Jönköpings län

Nu finns det möjlighet att söka bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande i Jönköpings län. Syftet med insatserna är att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta målgruppens kontakter med den svenska arbetsmarknaden och att främja en framtida etablering för den som beviljas uppehållstillstånd.

Det finns till den andra utlysningen 2 805 152 kronor att söka till verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande i Jönköpings län 2019.

Bidraget kan sökas av ideella föreningar, trossamfund och kommuner eller kommunalförbund. Sista ansökningsdag är den 20 september 2019. Ansökningar prövas efter sista ansökningsdag.

Resor till tidiga insatser - reseersättning

För att kunna få ersättning för resor till tidiga insatser behöver de deltagande personerna lämna in ett intyg till Migrationsverket. Anordnare av verksamheten får ta del av detta intyg genom att teckna en överenskommelse med Länsstyrelsen om tidiga insatser för asylsökande m.fl.

Verksamheten kan därefter själva utfärda intyget till deltagare som behöver söka resebidrag hos Migrationsverket. Anordnare som beviljats statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. (förordning 2016:1364) kan utfärda intyg utan att teckna en överenskommelse.

Studieförbund och folkhögskolor som bedriver verksamhet (enligt förordning 2015:521) får för den verksamheten utfärda deltagarintyg utan överenskommelse med Länsstyrelsen. Intyget delas då ut via Folkbildningsrådet.

Vem kan teckna en överenskommelse?

Ideella föreningar och registrerade trossamfund måste uppfylla följande krav för att teckna en överenskommelse med Länsstyrelsen:

 • vara en ideell förening där medlemskap i såväl föreningen som i dess medlemsföreningar är frivilligt
 • ha en ansvarig styrelse
 • bedriva sin verksamhet i Sverige
 • vara självständigt och demokratiskt uppbyggd
 • ha ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle
 • ska i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • har bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år

Verksamheten får inte syfta till politisk eller religiös påverkan.

Reseersättning för tidiga insatser för asylsökande personerPDF

Hur tecknar man en överenskommelse?

Vill du ingå en överenskommelse med Länsstyrelsen fyller du i ansökningshandlingarna och lämnar in begärda handlingar till Länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs. Länsstyrelsen prövar därefter om organisationen och insatsen uppfyller de krav som ställs i förordningen (2016:1363). Även organisationer som inte fått statsbidrag för verksamhet till asylsökande m.fl. men som uppfyller kraven kan teckna överenskommelse. Detta gäller även offentliga organisationer. En överenskommelse kan tecknas för max ett år i taget och kan inte tecknas retroaktivt.

Beviljade insatser 2019, utlysning 1

Internationella Vänner
Internationella Vänner har beviljats 114 400 kronor för insatsen En lättare väg in i Sverige. Fokus på arbetsmarknadsorientering.

Ädelfors folkhögskola
Ädelfors folkhögskola har beviljats 603 870 kronor för insatsen Tidiga insatser för asylsökande med fokusering på svenska språket, samhället, arbetsmarknaden och yrkesprofilering. Med inslag av hälso- och egenvård.

NTF
NTF har beviljats 85 000 kronor för insatsen Trafiksäkerhetsdag för asylsökande. Fokus på samhällsorientering.

Ansgariikyrkans församling

Ansgariikyrkans församling har beviljats 23 950 kronor för insatsen Språkcafé, samhällsinformation, hälsoinformation. Fokus på svenska språket och samhällsorientering.

Jönköpings kommun
Jönköpings kommun har beviljats 740 200 kronor för insatsen Empowerment genom tidiga informationsinsatser. Fokus på arbetsmarknadsorientering.

Pingstförsamlingen

Pingstförsamlingen har beviljats 344 100 kronor för insatsen Pingst Jönköpings Integrationsarbete. Fokus på hälsa.

Östra Sportklubben
Östra Sportklubben har beviljats 227 056 kronor för insatsen Tillsammans på Öster. Insatsen genomförs i samverkan med Allianskyrkan. Fokus på hälsa.

Gislaveds kommun
Gislaveds kommun har beviljats 207 500 kronor för insatsen AktivA. Fokus på arbetsmarknadsorientering.

Pågående insatser beviljade 2018

Sportfiskarna
Sportfiskarna har beviljats 180 000 kronor för insatsen Integrationsfiske. Fokus på samhällsorientering, svenska språket och hälsa.

Studieförbundet Vuxenskolan
Studieförbundet Vuxenskolan har beviljats 257 900 kronor för insatsen En skola för Framtiden. Fokus på arbetsmarknadsorientering.

Medborgarskolan
Medborgarskolan har beviljats 340 021 kronor för insatsen Lärande för alla.Fokus på svenska språket.

Insatsen är länsöverskridande och omfattar även Kronoberg, Kalmar och Östergötlands län. I Jönköpings län bedrivs insatsen i Gislaveds kommun.

Studieförbundet Vuxenskolan
Studieförbundet Vuxenskolan har beviljats 567 310 kronor för insatsen Samhällsinformation för asylsökande. Fokus på samhällsorientering.

Equmeniakyrkan Ekenässjön
Equmeniakyrkan Ekenässjön har beviljats 72 800 kronor för insatsen Träffpunkt för asylsökande. Fokus på svenska språket.

Jönköpings kommun
Jönköpings kommun har beviljats 1 115 380 kronor för insatsen KOM – projekt kompetenskartläggning och matchning i Jönköpings län. Fokus på arbetsmarknadsorientering.

Föreningen Aktivt Centrum
Föreningen Aktivt Centrum har beviljats 166 423 kronor för insatsen Föreningen aktivt centrum Mariannelund. Fokus på svenska språket och samhällsorientering.

Studieförbundet Vuxenskolan
Studieförbundet Vuxenskolan har beviljats 194 800 kronor för insatsen Ung i Värnamo. Fokus på svenska språket och samhällsorientering.

NTF
NTF har beviljats 288 350 kronor för insatsen Fortsatt trafiksäkerhetsinformation och kunskaper till asylsökande. Fokus på samhällsorientering.

Hestra Missionsförsamling
Hestra Missionsförsamling har beviljats 83 750 kronor för insatsen Språk-, stick-/spelcafé. Fokus på svenska språket.

Vem gör vad?

 • Länsstyrelsen prövar och beslutar om att teckna TIA-överenskommelser med anordnare av insatser.
 • Organisationen som uppfyller kraven utfärdar intyg om deltagande i tidiga insatser till deltagare.
 • Deltagare i tidiga insatser ansöker om reseersättning hos Migrationsverket och bifogar intyg om deltagande.
 • Migrationsverket beslutar om och betalar ut reseersättning till deltagare i tidiga insatser.

Reseersättningen betalas ut i förskott till deltagaren.

Kontakt