Blommande träd och buskar

Bild på blommande träd med mycket vita blommor

Träd och buskar som blommar eller bär frukt förser fåglar, däggdjur och pollinerande insekter med mat under en stor del av året.

Hur känner man igen bärande och blommande träd och buskar?

Träd och buskar som ger frukt och bär kallas för bärande. Exempel på sådana arter är rönn, en, oxel, hagtorn, olvon, slån, bok, ek, nypon, hassel, apel och körsbär. De flesta av dessa är också vad som brukar kallas för blommande, alltså arter som är betydelsefulla som pollen- och nektarkällor.

Bärande och blommande träd och buskar står ofta i kantzoner eller i miljöer där de riskerar att röjas bort. Det kan vara utmed diken, i vägkanter, i igenväxningsmark eller som lövuppslag i produktionsskog. Med lite eftertanke och planering kan fler av dessa träd och buskar sparas i landskapet.

Brynmiljöer i gränsen mellan skog och jordbruksmark kan vara artrika miljöer med gott om bärande och blommande träd och buskar. Om brynen ges utrymme och sköts så de blir varierade finns här plats för djur och växter både från skogen och från den öppna marken. Brynen är en viktig länk i den gröna infrastrukturen för många arter.

Varför är de viktiga?

Träd och buskar som blommar eller bär frukt förser fåglar, däggdjur och pollinerande insekter med mat under en stor del av året.

Ett exempel är sälg, vars pollen och nektar har stor betydelse, särskilt för humlor som vaknar tidigt på våren när inte mycket annat blommar. För pollinerande insekter är det avgörande att det finns blomning, och därmed mat, under hela säsongen. Detta kan blommande träd och buskar bidra med och möjliggör på så sätt att det finns insekter som även kan pollinera odlade grödor på åkermarken.

För fåglar och smådjur är de bärande träden viktiga då bär, frukt och nötter är en viktig näringskälla. Samtidigt bidrar djuren till att sprida trädens och buskarnas frön, så det är ett ömsesidigt utbyte. Hassel och ek är exempel på arter som ofta sprids genom att nötskrikor och möss gömmer, och sedan glömmer, deras frukter.

Arter av blommande och bärande träd och buskar

Några exempel på blommande och bärande träd och buskar är körsbär, vilda rosor av olika slag, rönn, hassel och slån.

Körsbär, Hartsros, Rönn, Hassel, Slån

En kvist på ett blommande körsbärsträd

Körsbär

Röda nypon på Hartsrosbuske

Hartsros

En tallbit som sitter i en rönn med mycket bär

Rönn

Hasselknoppar omslutna av bladen

Hassel

Flera blå slånbär

Slån

Arter knutna till träden och buskarna

Exempel på arter som nyttjar blommande och bärande träd och buskar för dess rika födotillgång är nötskrika, stenhumla, ekorre och nötkråka. Eldsnabbvingen använder slån för sin äggläggning.

Nötskrika, Stenhumla, Ekorre, Nötkråka, Eldnabbvinge

En nötskrika i vinterlandskap

Nötskrika

En svart-gul stenhumla som flyger i en äng

Stenhumla

En ekorre sittande på en gren

Ekorre

En nötkråka sittandes på en gren i skogen

Nötkråka

En Eldsnabbvinge-(hona) med gula prickar på sina bruna vingar

Eldsnabbvinge-(hona)

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss