Höga temperaturer i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Grön infrastruktur på fastighetsnivå

För att försöka göra grön infrastruktur och grön handlingsplan mer konkret, har Länsstyrelsen i Jönköping startat ett pilotprojekt med syfte att se hur de framtagna underlagen kan användas på fastighetsnivå. Projektet kallas ” Grön infrastruktur på fastighetsnivå, ett pilotprojekt”.

Vireda Östergård

Fastigheten Vireda Östergård består av två tredjedelar skog och resten jordbruksmark och vatten. Eftersom fastigheten ligger inom värdetrakt för skogsmark och i närheten av en värdetrakt för gräsmark finns möjligheter att öka sammanlänkningen mellan olika värdefulla områden i landskapet. Kartskikt för värdetrakter, värdenätverk och värdekärnor har tillsammans med historiska kartor, lokalkännedom om fastigheten och markägarnas visioner legat till grund för prioritering av åtgärder som kan stärka landskapet och gårdens natur-, kultur-, och sociala värden.

På jordbruksmarken har åtgärder för att öka mängden blommande träd och buskar samt främja betesgynnade arter genomförts. Förhoppningsvis ska arter från värdefulla naturbetesmarker kunna sprida sig till i dagsläget mindre artrika marker där åtgärder genomförts.

I skogen har markägaren börjat bedriva ett lövträdsfrämjande skogsbruk. Röjning av yngre blandskog har också anpassats för att hyggesfria metoder ska kunna användas i större utsträckning när skogen blivit äldre. I brynmiljöer har gran tagits ner och bärande och blommande buskar och träd planterats för att gynna mångfalden.

En storymap om grön infrastruktur på fastighetsnivå

Länsstyrelsen presenterar nu en lättillgänglig storymap om grön infrastruktur på en fastighet. I storymapen kan du se konkreta exempel på hur en markägare på en gård har arbetat för att gynna den gröna infrastrukturen i landskapet. En storymap kan även förklaras som en kartberättelse.

Projektet har genomförts i samarbete mellan markägaren och Länsstyrelsen i Jönköpings län och syftar till att klargöra vad grön infrastruktur är för något om hur det kan användas i planering av praktiska åtgärder.

Kartberättelsen är en redovisning av projektet Grön infrastruktur på fastighetsnivå. Fastigheten Vireda Östergård har använts som pilotfastighet och en stor del av kartberättelsen visar exempel därifrån. Dessa exempel är anpassade för just den aktuella platsen och lämpar sig kanske inte på alla gårdar, men det finns alltid många olika åtgärder som kan stärka den gröna infrastrukturen.

Grön infrastruktur på fastighetsnivå Länk till annan webbplats.

I kartberättelsen finns bilder, text och interaktiva kartor. Du kan zooma i kartorna, klicka på objekt och få upp information om objekten. Det finns även länkar till Länsstyrelsens hemsida där du kan fördjupa dig i olika ämnen om grön infrastruktur. Kartberättelsen är indelad i nio kapitel.

Vad säger webbgiset?

Inledningsvis tittar vi på fastigheten i webbgiset och ser vilka värdetrakter fastigheten ligger i och vilka värdekärnor och värdenätverk som fastigheten kan bidra till att stärka. Utifrån handlingsplanens övergripande strategier, utmaningar och insatsområden, tar vi även fram ett förslag på åtgärder som teoretiskt skulle kunna vara bra.

Webbgis för grön infrastruktur Länk till annan webbplats.

Fältbesök

Under fältbesöket görs en landskapsövning där personer med expertkompetens inom vatten, skog, våtmark, odlingslandskap, kulturmiljö, samhällsplanering och ekosystemtjänster gemensamt träffar markägaren för att se hur bilden på landskapet kan fördjupas genom att se fler värden tillsammans.

Rådgivning för jord- och skogsbruk

Nästa steg i projektet är att göra ett rådgivningsbesök på fastigheten och utifrån den vägledning som är kopplad till grön handlingsplan. Tanken är att då ta fram mer konkreta åtgärdsförslag som lämpar sig för just den här fastighetens specifika förutsättningar.

Åtgärder

Det sista steget i projektet blir att genomföra relevanta åtgärder och även skapa förutsättningar för demoområden och möjlighet till studiebesök.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss