Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hantering av torka inom lantbruk och djurhållning

Vattenbrist och torka kan drabba lantbruksföretag och djurhållare hårt. På den här sidan samlar vi information relevant för just lantbrukare och djurhållare.

Foderbrist och betesförmedling

Långvarig torka kan leda till brist på tillgängligt foder. Använd gärna någon av våra förmedlingar för att hitta mark för skörd av grovfoder eller för att få tillgång till mer betesmark. Har du mark som någon annan skulle kunna beta eller upplåta för skörd? Anmäl då din mark i formulären.

Betesförmedling i Jönköpings län

Förmedling av mark för skörd av grovfoder i Jönköpings län

Om torka och foderbrist, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Påverkan på jordbrukarstöd

Om tillväxten av spannmål, grovfoder och halm blir begränsad på grund av torka har Länsstyrelsen beredskap att gå ut med information om att vi inte fattar beslut om avdrag på utbetalningarna för att skörda trädor i områden med kompensationsstöd samt skyddszoner, mellangröda och fånggröda.

Undantag för träda, skyddszoner och betesmark på grund av torkan

Den extremt torra försommaren har orsakat och kommer fortsätta skapa långvarig foderbrist. Vi kommer därför inte räkna trädor inom kompensationsstödområden som skördas före den 1 augusti 2023 som grovfodergröda. Lantbrukare tillåts därmed skörda sina trädor och även skyddszoner, mellangröda och fånggröda utan att det påverkar deras jordbrukarstöd för stödår 2023. Undantaget i beslutet gäller även slåtter av betesmark, tillskottsutfodring i betesmarker och slåtterängar samt skörd av slåtterängar genom bete eller slåtter.

Beslutet gäller för lantbrukare vars ansökan om jordbrukarstöd handläggs vid Länsstyrelsen i Jönköping. Du som lantbrukare behöver inte höra av dig till Länsstyrelsen för att nyttja undantaget i beslutet, och ska inte ändra grödkod i din ansökan om jordbrukarstöd (SAM-ansökan).

Inriktningsbeslut för undantag om villkorsavdrag med anledning av torka Pdf, 129.9 kB.

Vattenförsörjning för djur

Om det finns risk att din brunn sinar är det bra att tidigt fundera på alternativ vattenförsörjning. Har du frågor om vattenförsörjning till lantbruksdjur så vänd dig i första hand till din kommun.
I vissa situationer kan det bli aktuellt med vattenuttag från sjöar och vattendrag. För uttag av vatten till lantbrukets djur behövs vanligtvis inget tillstånd eftersom de omfattas av undantag i miljöbalken. Däremot är det viktigt att försäkra sig om att vattenuttaget inte skadar miljön eller någon annans möjlighet till uttag.

Beroende på djurslag och produktionstyp kan vatten från sjöar och vattendrag fungera som alternativ om vattnet i brunnen inte räcker till, men var uppmärksam på om bytet av vattenkälla påverkar djurbesättningens hälsa. Ytvatten kan vara kontaminerat med både smittämnen och kemiska ämnen, därför är det viktigt att redan i förväg undersöka om det tilltänkta ytvattnet kan utgöra en lämplig vattenkälla eller om planering för andra alternativ behövs.

Djurens behov av vatten och krav på kvaliteten varierar mellan djurslag, vad djuren äter, allmänkondition, aktivitetsnivå, produktion och så vidare. Det är du som djurägare och livsmedelsproducent som är skyldig att se till att vattnet är av tillräckligt god kvalitet så att det inte drabbar djuren eller livsmedelssäkerheten negativt.

Om vattenbrist, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Hästar och torka – tips till dig som har hästar!

Du som håller hästar gör klokt i att hålla dig informerad kring vad som kan vara viktigt att tänka på avseende beten och planera din grovfoderanskaffning med god framförhållning. Många funderar på att importera foder – något som kan innebära stora risker för att få in djur- och växtsmittor eller ogräs som inte idag finns i Sverige. Vi har samlat viktig information kring dessa frågor som vi hoppas kan underlätta för dig som har hästar.

Hjälp dina betesdjur vid torka och värme, SVA Länk till annan webbplats.

Producera och hantera foder på lantbruk och annan primärproduktion, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Registrering av primärproduktion

Att tänka på vid import av grovfoder, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Så utfodrar du hästen vid foderbrist, Hästsverige Länk till annan webbplats.

Information till Hästsverige, LRF-häst Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss