Kompetensutveckling och rådgivning

Vill du utveckla ditt landsbygdsföretag för ökad hållbarhet och miljönytta? Vi har kurser och rådgivning inom en rad olika områden.

Det finns projekt för kompetensutveckling, rådgivning samt information och demonstration inom ekologisk produktion, Greppa Näringen och ett rikt odlingslandskap. Här finns korta beskrivningar på genomförda och pågående projekt. Projekten finansieras av Landsbygdsprogrammet. Europeiska jordbruksfonden finansierar mellan 40 och 60 procent av kostnaderna.

Läs mer om projekten som finansieras av Landsbygdsprogrammet Pdf, 112.8 kB.

Målet är att underlätta för landsbygdsföretagare att arbeta för miljömålen och en levande landsbygd. Verksamheten består av kurser, enskild rådgivning, fältvandringar, nyhetsbrev, studiecirklar och studieresor mm med olika teman.

I kalendern kan du se vad som är aktuellt just nu. Länk till annan webbplats.

Ett antal gånger per år gör vi pappersutskick där vi listar våra kommande aktiviteter. Vill du med få ett utskick i din postlåda? Kontakta någon av oss lantbruksrådgivare!

Vårt senaste pappersutskick; Välkommen maj! Pdf, 232.7 kB.

Var med och påverka vårt kursutbud!
Hur utvecklar vi landsbygden i länet? Vad känner just du behov av i din verksamhet? Vilka aktiviteter skulle du vilja se i utbudet framöver? Passa på att framföra dina önskemål. Du har stor möjlighet att påverka, så tveka inte att svara på några enkla frågor och skicka in dina tankar till oss!

Påverka genom att delta i vår enkät! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EU-flagga

För tillstånd att använda växtskyddsmedel yrkesmässigt krävs att utföraren är myndig och har genomgått en fyradagars grundkurs med godkänt prov. Behörigheten gäller i 5 år och förnyas genom en fortbildningskurs på en dag där gamla kunskaper repeteras och nyheter tas upp. Även för distributörer av kemiska växtskyddsmedel krävs behörighetsutbildning. Länsstyrelsen anordnar på uppdrag av Jordbruksverket dessa utbildningar och utfärdar tillstånd för användning av växtskyddsmedel klass 1L och klass 2L. I Jönköpings län brukar dessa kurser hållas februari-april. Mer information om behörighetskurserna finns på Jordbruksverkets webbplats.

Behörighetsutbildning för dig som använder kemiska växtskyddsmedel Länk till annan webbplats.       

Problem med skadedjur?

Du som har behörighet att använda växtskyddsmedel i klass 1L kan även få tillstånd att hantera vissa råttgift i klass 1 So. Det är Arbetsmiljöverket som är ansvarig myndighet för skadedjurbekämpning i och runt lantbrukets ekonomibyggnader, och för att få hantera råttgift måste du komplettera din växtskyddsbehörighet med ett särskilt tillstånd. Du gör din tillståndsansökan på Arbetsmiljöverkets webbplats.

www.av.se Länk till annan webbplats.

Rådgivning och kurser inom ekologisk produktion

Funderar du på att ställa om till ekologisk produktion? Då finns det kostnadsfri rådgivning som du kan få ta del av! Rådgivningen finansieras av EU genom landsbygdsprogrammet och snart kommer information om vilka rådgivare som finna att tillgå. Du är också välkommen till våra kurser, fältvandringar och studieresor.

Rådgivning

Samordning, allmänna frågor om ekologisk produktion

Christoph Hochmuth, Länsstyrelsen
Telefon 010-2236405

Anna Engstedt, Länsstyrelsen
Telefon 010-22 36 243

Kurser och andra aktiviteter

Länsstyrelsen anordnar i samarbete med andra organisationer olika aktiviteter under året. Det kan till exempel vara kurser, studieresor, gårdsvandringar och fältvandringar. Aktiviteterna finansieras helt eller delvis av landsbygdsprogrammet. Några är kostnadsfria för deltagarna, andra har en liten deltagaravgift. Kurserna riktar sig till dig som har ekologisk produktion, funderar på att ställa om eller är nyfiken på vad det innebär att producera ekologiskt. Aktiviteterna annonseras i Kalendern samt i tidningen Förvetet.

Kalendern Öppnas i nytt fönster.

De svenska betesmarkerna och slåtterängarna är en del av vår levande kulturhistoria. Spår efter tidigare lantbrukares slit med att stenröja åkermark syns överallt i form av små åkerlappar, odlingsrösen och stenmurar. Dessa och andra spår såsom byggnadsgrunder, hamlade träd och öppna diken är värdefulla dels för att de visar på landskapets historia men också för att de utgör livsmiljöer för många arter av både växter och djur. Dessa natur- och kulturvärden har uppstått tack vare att landskapet har hävdats och för att de ska finnas kvar krävs att de även fortsättningsvis sköts.

De svenska betesmarkerna och ängarna hör till de artrikaste i världen, räknat per kvadratmeter. Här finns grova träd med stora, breda kronor som visar att marken har hållits öppen under flera hundra år. Vissa växtarter finns här just på grund av att marken betats eller slagits under lång tid. Även många insekter, fåglar, svampar och lavar är beroende av öppna, välhävdade marker. I våra betesmarker och slåtterängar finns också ett stort antal rödlistade arter, d v s arter som riskerar att dö ut om betet och slåttern upphör. Det är därför viktigt att fortsätta sköta vårt svenska odlingslandskap. Dessutom är det estetiska värdet stort och många av oss gläds åt skönheten i ett öppet, omväxlande och välskött jordbrukslandskap.

Vill du ha rådgivning är du välkommen att kontakta länsstyrelsens rådgivare.

Många av de arter som är på väg att försvinna är knutna till naturbetesmarker och slåtterängar. Igenväxning och upphörd hävd är två stora anledningar till den negativa trenden. Har du värdefull betesmark eller slåtteräng som har vuxit igen och som du vill röja fram igen? Det finns ingen möjlighet att söka ekonomisk ersättning för restaurering just nu, men kontakta oss för kostnadsfri rådgivning om hur du kan restaurera dina marker. Förhoppningsvis kommer det att bli möjligt att ansöka om restaureringsstöd senare i vår/sommar 2024 men det är inte klart ännu. Detta kommer då att göras via Länsstyrelsen. Vi återkommer i våra kommunikationskanaler så snart vi vet mer.

Här lämnar du intresse för rådgivning.

Välkommen att anmäla dig till våra kostnadsfria rådgivningar för småvatten och våtmarker! Följ länken till anmälningsformulären.

Här lämnar du intresse för rådgivning.

Vill du anlägga eller restaurera en våtmark eller damm? Du kan få stöd för åtgärden om den bidrar till att öka den biologiska mångfalden eller bidrar till att förbättra vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag eller hav.

Anlägga våtmark

Greppa Näringen är ett projekt som riktar sig till lantbrukare och deras anställda. Syftet är att minska övergödningen, minska utsläppen av växthusgaser samt att främja en säker hantering av växtskyddsmedel på gårdsnivå. Detta är en del av åtgärderna för att nå miljökvalitetsmålen "Ingen övergödning", "Giftfri miljö" samt "Begränsad klimatpåverkan." 2001 startade Greppa Näringen i Skåne, Blekinge och Halland och sedan dess har ytterligare län tillkommit. Från och med 2010 är Jönköpings län med.

Vem kan få rådgivning?

Alla lantbrukare är välkomna på Greppa Näringens gruppaktiviteter, oavsett var gården ligger i länet, hur stor den är eller vilken produktionsinriktning man har. Samtliga kurser finansieras inom Landsbygdsprogrammet och är därför kostnadsfria.

För att få tillgång till den individuella rådgivningen måste gården bruka minst 50 hektar åker och/eller ha minst 25 djurenheter. Syftet är att utifrån gårdens förutsättningar kunna minska lantbrukets miljöpåverkan samtidigt som gårdens lönsamhet förbättras. All rådgivning, förutom energikollen, är kostnadsfri.

Hör gärna av dig om du har en idé om något vi skulle kunna arrangera inom Greppa Näringen!

Läs mer om Greppa näringen, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Tidskriften Förvetet ges ut fyra gånger per år och riktar sig till lantbrukare och företagare i Jönköpings län.

I vårt publikationsarkiv kan du hitta och ladda hem tidigare nummer av Förvetet. Länk till annan webbplats.

I Jönköpings län finns ett stort antal landsbygdsföretag med många olika inriktningar. Länsstyrelsen prioriterar insatser som ökar förutsättningarna för företagande på landsbygden och som utvecklar mikro- och småföretagen. Inom detta område ges stöd till aktiviteter som ökar konkurrenskraften för företag och som kan bidra till ökat antal arbetstillfällen.

I Jönköpings län prioriteras särskilt insatser som ökar marknadskunskap och ledarskap, insatser som gynnar företag inom service, upplevelser och besöksnäringen, samt tillverkningsindustrin på landsbygden, insatser som ger ökad medvetenhet kring de horisontella målen, innovationer samt ökad medvetenhet om ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Länsstyrelsens insatser ska dels bidra till utveckling av de enskilda företagen men också till att utveckla samverkansformer mellan företagen. För att detta ska ske finns behov av nätverksträffar mellan branscher som kan, utöver erfarenhetsutbyte och samverkan, ge inspiration och vara ett forum där lösningar och utveckling av verksamheter kan diskuteras. Behovet finns också att kunna arbeta med diversifiering eftersom det är viktig för att kunna bibehålla arbetstillfällen på landsbygden. Fler olika branscher minskar risken vid ekonomiska störningar. Högskolor och universitet är viktiga för att få en koppling mellan forskning och praktik. Behovet finns att koppla samman högskolan och universiteten med näringarna på landsbygden. Insatserna ska vara framåtsyftande och långsiktigt hållbara.

Kurser och andra aktiviteter

Länsstyrelsen anordnar i samarbete med andra organisationer olika aktiviteter under året. Det kan till exempel vara kurser, studieresor, gårdsvandringar och fältvandringar. Aktiviteterna finansieras helt eller delvis av landsbygdsprogrammet. Några är kostnadsfria för deltagarna, andra har en liten deltagaravgift. Kurserna riktar sig till dig som har företag på landsbygden eller funderar på att starta. Aktiviteterna annonseras i Kalendern samt i tidningen Förvetet.

Kalender Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss